Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقال شماری از زخمیان زمین‌لرزه در پکتیکا برای درمان به خوست

شماری از زخمیان زمین لرزه در پکتیکا امروز (جمعه) برای درمان به ولایت خوست انتقال داده شده اند. تیم‌های سیار بهداشتی، زخمیان زمین‌لرزه را در میدان هوایی خوست زیر درمان گرفته اند.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله که از بهر دیدن زخمیان به ولایت خوست رفته است، می‌گوید که رهبر امارت اسلامی دستور داده است تا عرضه خدمات را به افراد زخمی این رویداد بهبود و سرعت ببخشند.

سراج الدین حقانی گفت: «از نیمه‌های شب، روند کمک‌رسانی به این زخمیان آغاز شده است و رهبر امارت اسلامی نیز تیم‌های خود را به محل فرستاده است تا روند کمک‌رسانی سرعت بخشیده شود.»

از سوی دیگر، ریاست صحت عامه خوست می‌گوید که برخی از زخمیان این زمین‌لرزه به تازه‌گی برای درمان به میدان هوایی خوست رسیده اند.

عبدالرحمان زاهد، معاون ریاست صحت عامه خوست، می‌گوید: «تاکنون سی و پنج زخمی پکتیکا برای درمان به میدن هوایی خوست آمده اند و روند انتقال زخمیان به اینجا ادامه دارد.»

در همین حال، بسته‌گان زخمیان این زمین‌لرزه از نهادهای مسوول می‌خواهند که برای آنان کمک‌ها بی‌درنگ نمایند. عبدالله نور، باشنده پکتیکا، گفت: «ما از نهادهای مسوول می‌خواهیم که زخمیان مان را درمان کند و نیز برای ما کمک کند.»

معاون ریاست صحت عامه خوست، افزود: «یک تیم بهداشتی پاکستان آمده اند و با ما در درمان زخمیان همکاری می‌کنند، اگر بیماران در این جا درمان نشوند، ما به شفاخانه مرکزی انتقال می‌دهیم و درمان شان می‌کنیم.»

در این میان، کاروان کمک‌های امارت متحده عربی، ایران و سازمان غذایی جهان به میدان هوایی خوست رسیده است. مقام‌های محلی خوست می‌گویند که این کمک‌ها را به زلزله زده‌گان خواهد خواهند کرد.

انتقال شماری از زخمیان زمین‌لرزه در پکتیکا برای درمان به خوست

در این میان، کاروان کمک‌های امارات متحده عربی، ایران و سازمان غذایی جهان به میدان هوایی خوست رسیده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از زخمیان زمین لرزه در پکتیکا امروز (جمعه) برای درمان به ولایت خوست انتقال داده شده اند. تیم‌های سیار بهداشتی، زخمیان زمین‌لرزه را در میدان هوایی خوست زیر درمان گرفته اند.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله که از بهر دیدن زخمیان به ولایت خوست رفته است، می‌گوید که رهبر امارت اسلامی دستور داده است تا عرضه خدمات را به افراد زخمی این رویداد بهبود و سرعت ببخشند.

سراج الدین حقانی گفت: «از نیمه‌های شب، روند کمک‌رسانی به این زخمیان آغاز شده است و رهبر امارت اسلامی نیز تیم‌های خود را به محل فرستاده است تا روند کمک‌رسانی سرعت بخشیده شود.»

از سوی دیگر، ریاست صحت عامه خوست می‌گوید که برخی از زخمیان این زمین‌لرزه به تازه‌گی برای درمان به میدان هوایی خوست رسیده اند.

عبدالرحمان زاهد، معاون ریاست صحت عامه خوست، می‌گوید: «تاکنون سی و پنج زخمی پکتیکا برای درمان به میدن هوایی خوست آمده اند و روند انتقال زخمیان به اینجا ادامه دارد.»

در همین حال، بسته‌گان زخمیان این زمین‌لرزه از نهادهای مسوول می‌خواهند که برای آنان کمک‌ها بی‌درنگ نمایند. عبدالله نور، باشنده پکتیکا، گفت: «ما از نهادهای مسوول می‌خواهیم که زخمیان مان را درمان کند و نیز برای ما کمک کند.»

معاون ریاست صحت عامه خوست، افزود: «یک تیم بهداشتی پاکستان آمده اند و با ما در درمان زخمیان همکاری می‌کنند، اگر بیماران در این جا درمان نشوند، ما به شفاخانه مرکزی انتقال می‌دهیم و درمان شان می‌کنیم.»

در این میان، کاروان کمک‌های امارت متحده عربی، ایران و سازمان غذایی جهان به میدان هوایی خوست رسیده است. مقام‌های محلی خوست می‌گویند که این کمک‌ها را به زلزله زده‌گان خواهد خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره