Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دید فعالان مدنی، خبرنگاران و دانش‌جویان درباره نشست عالمان دین

شماری از فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و شهروندان کشور به این باور اند که نشست بزرگ عالمان دین در کابل همه‌شمول نیست و نیاز است زنان، جوانان و رسانه‌ها در این نشست حضور داشته باشند.

آنان می‌گویند که این نشست بی حضور زنان و رسانه‌ها بی معنی خواهد بود.

برخی از فعالان جامعه مدنی بدخشان می‌گویند که این نشست بی حضور زنان و منتقدان تکمیل نیست. 

احمد نبیل قاضی‌زاده، فعال جامعه مدنی-بدخشان، گفت: «منتقدین خود را، زنان، علما، جوانان، رسانه‌ها، سیاسون را اگر دعوت می‌کردند تا ما از طریق رسانه‌ها پوشش خبری اینها را می‌دیدیم.»

شبنم شهریار، فعال دیگر در بدخشان، گفته است: «ما بسیار زنان شجاع و فعال داریم که آنها در این نشست شان حضور داشته باشند و حق حضور در این نشست را داشته باشند.»

از سوی دیگر، شماری از زنان از شرکت کننده‌گان این نشست می‌خواهند تا در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور تصمیم بگیرند.

زینب، دانش‌جو، در این باره می‌گوید: «بانوان حق دارند که مکتب بخوانند، تحصیل بکنند. مدت یک سال می‌شود که دروازه مکاتب دخترانه به روی دختران بسته شده اند.»

مستوره، یک دانش‌جوی دیگر، گفت: «من خواهان این استم که مکاتب بروی طبقه اناث باز شوند.»

اجازه نیافتن خبرنگاران و رسانه‌ها در تالار این نشست نیز واکنش برانگیز شده است.

لعل ماه حسرت، خبرنگار، گفت: «بدون پوشش دادن برنامه‌های همچون لویه جرگه، فکر نکنم که این لویه جرگه به نفع مردم افغانستان و مورد قبول مردم افغانستان واقع شود.»

باعث حکیمی، خبرنگار گفت: «متاسفانه که حکومت کنونی که زعامت کشور را بر عهده دارد، رسانه‌ها را خبر نمی‌کنند تا مردم از پروگرام‌ها، از آجندا و از این لویه جرگه که برگزار شده و علمای که دعوت شده و تصمیم که گرفته می‌شود برای مردم اطلاع رسانی بکند.»

در همین حال، باشنده‌گان ولایت بدخشان از نشست عالمان دین خواست‌هایی دارند.

سمیع الله، باشنده‌ بدخشان، می‌گوید: «خدا کند که امارت اسلامی با برگزاری این جرگه به روی معضلات و مشکلات که در افغانستان جریان دارد، صحبت شود.»

پس از حاکمیت امارت اسلامی، این نخستین نشست بزرگ عالمان دین در کشور است.

دید فعالان مدنی، خبرنگاران و دانش‌جویان درباره نشست عالمان دین

پس از حاکمیت امارت اسلامی، این نخستین نشست بزرگ عالمان دین در کشور است.

Thumbnail

شماری از فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و شهروندان کشور به این باور اند که نشست بزرگ عالمان دین در کابل همه‌شمول نیست و نیاز است زنان، جوانان و رسانه‌ها در این نشست حضور داشته باشند.

آنان می‌گویند که این نشست بی حضور زنان و رسانه‌ها بی معنی خواهد بود.

برخی از فعالان جامعه مدنی بدخشان می‌گویند که این نشست بی حضور زنان و منتقدان تکمیل نیست. 

احمد نبیل قاضی‌زاده، فعال جامعه مدنی-بدخشان، گفت: «منتقدین خود را، زنان، علما، جوانان، رسانه‌ها، سیاسون را اگر دعوت می‌کردند تا ما از طریق رسانه‌ها پوشش خبری اینها را می‌دیدیم.»

شبنم شهریار، فعال دیگر در بدخشان، گفته است: «ما بسیار زنان شجاع و فعال داریم که آنها در این نشست شان حضور داشته باشند و حق حضور در این نشست را داشته باشند.»

از سوی دیگر، شماری از زنان از شرکت کننده‌گان این نشست می‌خواهند تا در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور تصمیم بگیرند.

زینب، دانش‌جو، در این باره می‌گوید: «بانوان حق دارند که مکتب بخوانند، تحصیل بکنند. مدت یک سال می‌شود که دروازه مکاتب دخترانه به روی دختران بسته شده اند.»

مستوره، یک دانش‌جوی دیگر، گفت: «من خواهان این استم که مکاتب بروی طبقه اناث باز شوند.»

اجازه نیافتن خبرنگاران و رسانه‌ها در تالار این نشست نیز واکنش برانگیز شده است.

لعل ماه حسرت، خبرنگار، گفت: «بدون پوشش دادن برنامه‌های همچون لویه جرگه، فکر نکنم که این لویه جرگه به نفع مردم افغانستان و مورد قبول مردم افغانستان واقع شود.»

باعث حکیمی، خبرنگار گفت: «متاسفانه که حکومت کنونی که زعامت کشور را بر عهده دارد، رسانه‌ها را خبر نمی‌کنند تا مردم از پروگرام‌ها، از آجندا و از این لویه جرگه که برگزار شده و علمای که دعوت شده و تصمیم که گرفته می‌شود برای مردم اطلاع رسانی بکند.»

در همین حال، باشنده‌گان ولایت بدخشان از نشست عالمان دین خواست‌هایی دارند.

سمیع الله، باشنده‌ بدخشان، می‌گوید: «خدا کند که امارت اسلامی با برگزاری این جرگه به روی معضلات و مشکلات که در افغانستان جریان دارد، صحبت شود.»

پس از حاکمیت امارت اسلامی، این نخستین نشست بزرگ عالمان دین در کشور است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره