Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان نشست علما؛ سخنرانان از کمبود کارمندان حرفه‌یی سخن گفتند

در فرجامین روز نشست عالمان دین در کابل، شماری از سخنرانان در باره آنچه که کمبود کارمندان حرفه‌یی در حکومت می‌دانند، سخن گفتند.

شماری از عالمان دین می‌گویند که نبود کارمندان حرفه‌یی بزرگترین چالش در برابر حکومت تازه است.

از سویی هم، شماری از شرکت کننده‌گان می‌گویند که عدالت اجتماعی در نهادهای دولتی رعایت نشده است.

قیام الدین حنیف، عالم دین، گفت: «متاسفانه در بعضی حوزه‌ها تخصص نیست، طوریکه باید باشد، نیست و یا اگر تخصص است، تعهد نیست. شکایت‌ها کم کم رسانه‌ای و بالا شده است.»

حبیب الل، عالم دین، می‌گوید: «تقاضا این است که عدالت اجتماعی در تمام دوایر حکومتی در نظر گرفته شود و حکومت هم در این رابطه برنامه‌های خودش را دارد.»

در فرجامین روز این نشست به گونه مشخص در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه چیزی گفته نشد، اما تنها چند سخنران در باره اهمیت آموزش پرداختند و اما هیچ سخنرانی در باره رفتن دختران به مکتب اشاره نکرد.

محمود ذاکری، عالم دین، گفت: «دنیا بخواهد با ما تعامل کند، و ما را به رسمیت بشناسد، برای این ضروری است که در کنار مدرسه‌های دینی، مثلی که مدرسه‌های هزاران نفری می‌سازید، دانشگاه‌های هزاران نفری در ولایت‌ها ساخته شود.»

عبدالمتین حسینی، عالم دین، می گوید: «مدرسه‌های دینی، شعبه‌های تخصصی و دانشگاه‌ها، به همه اجازه دادن، بخاطریکه دانش فرا بگیرند. ملتی قوی است که علم قوی داشته باشد و متخصصین قوی داشته باشد.»

در همین حال، معاون سیاسی امارت اسلامی از شرکت کننده‌گان می‌خواهد که امارت اسلامی را یاری رسانند.

عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس الوزرا، گفت: «امارت اسلامی از شما جدا نیست و شما هم یک قسمت این نظام استید. در هرجایی که استید، این نظام شماست.»

معاون سیاسی رییس الوزرا از مخالفان امارت اسلامی میخواهد که به کشور برگردند.

در نشست عالمان دین بیش از سه هزار عالم دین و چهره‌های با نفوذ از سی و چهار ولایت کشور شرکت کردند. در این نشست شرکت کننده‌گان در سی کمیته نتیجه رای زنی های شان را با مسوولان شریک ساختند.

پایان نشست علما؛ سخنرانان از کمبود کارمندان حرفه‌یی سخن گفتند

در فرجامین روز این نشست به گونه مشخص در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه چیزی گفته نشد، اما تنها چند سخنران به اهمیت آموزش پرداختند.

تصویر بندانگشتی

در فرجامین روز نشست عالمان دین در کابل، شماری از سخنرانان در باره آنچه که کمبود کارمندان حرفه‌یی در حکومت می‌دانند، سخن گفتند.

شماری از عالمان دین می‌گویند که نبود کارمندان حرفه‌یی بزرگترین چالش در برابر حکومت تازه است.

از سویی هم، شماری از شرکت کننده‌گان می‌گویند که عدالت اجتماعی در نهادهای دولتی رعایت نشده است.

قیام الدین حنیف، عالم دین، گفت: «متاسفانه در بعضی حوزه‌ها تخصص نیست، طوریکه باید باشد، نیست و یا اگر تخصص است، تعهد نیست. شکایت‌ها کم کم رسانه‌ای و بالا شده است.»

حبیب الل، عالم دین، می‌گوید: «تقاضا این است که عدالت اجتماعی در تمام دوایر حکومتی در نظر گرفته شود و حکومت هم در این رابطه برنامه‌های خودش را دارد.»

در فرجامین روز این نشست به گونه مشخص در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه چیزی گفته نشد، اما تنها چند سخنران در باره اهمیت آموزش پرداختند و اما هیچ سخنرانی در باره رفتن دختران به مکتب اشاره نکرد.

محمود ذاکری، عالم دین، گفت: «دنیا بخواهد با ما تعامل کند، و ما را به رسمیت بشناسد، برای این ضروری است که در کنار مدرسه‌های دینی، مثلی که مدرسه‌های هزاران نفری می‌سازید، دانشگاه‌های هزاران نفری در ولایت‌ها ساخته شود.»

عبدالمتین حسینی، عالم دین، می گوید: «مدرسه‌های دینی، شعبه‌های تخصصی و دانشگاه‌ها، به همه اجازه دادن، بخاطریکه دانش فرا بگیرند. ملتی قوی است که علم قوی داشته باشد و متخصصین قوی داشته باشد.»

در همین حال، معاون سیاسی امارت اسلامی از شرکت کننده‌گان می‌خواهد که امارت اسلامی را یاری رسانند.

عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس الوزرا، گفت: «امارت اسلامی از شما جدا نیست و شما هم یک قسمت این نظام استید. در هرجایی که استید، این نظام شماست.»

معاون سیاسی رییس الوزرا از مخالفان امارت اسلامی میخواهد که به کشور برگردند.

در نشست عالمان دین بیش از سه هزار عالم دین و چهره‌های با نفوذ از سی و چهار ولایت کشور شرکت کردند. در این نشست شرکت کننده‌گان در سی کمیته نتیجه رای زنی های شان را با مسوولان شریک ساختند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره