Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ناامنی‌ها در بلخاب؛ ده‌ها خانواده آواره شده اند

ده‌ها خانواده در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به علت ناامنی‌های اخیر در این ولسوالی به ولسوالی یکاولنگ بامیان آواره شده اند.

بی جاشده گان بلخابی می گویند که شب‌ها و روزهای شان را بی سرپنا و در فضای باز سپری می کنند.

در هفته های پسین گزارش های از اوضاع نا به سامان در ولسوالی بلخاب پخش شده اند.

سلیمه، بی جا شده، گفت: «تمام چیز ما در دشت مانده است، تا اینجا پا برهنه رسیدیم، همه چیز ما در حال تلف شدن است.»

یک بی جا شده دیگر می گوید: «سه الی چهار شب را در کوه‌ها در سپری کردیم بالای سنگ و ریگ، نه آب یافتیم و نه نان.»

در میان این بی جا شده گان یکی از خانواده ها ادعا میکند که چهار کودکش را به علت سرمای شدید و گرسنه گی از دست داده است.

گلبدین، بی جا شده، گفت: «اطفالم تلف شدند، تشنه و گرسنه ماندیم، آب نیافتیم.»

نبود سرپناه، نبود مواد خوراکی و آب آشامیدنی بهداشی از مشکلات جدی این بیجا شده گان استند.

آنان می‌گویند که با گذشت بیش از یک هفته تاکنون هیچ گونه کمکی از سوی نهادهای کمک کننده دریافت نکرده اند.

احمد حسین، بیجا شده، گفت: «در هر دره که ما می‌آمدیم بیش از یک هزار خانواده نان، شبپوش نداشتند، دولت باید برای آنها کمک کند، اگر کمک نکند تمام شان تلف خواهند شد.»

شمار این بی جاشده گان به گونه دقیق روشن نیست.

خواستیم که دیدگاه مسوولان محلی بامیان را نیز داشته باشیم اما آنان حاضر به گفت وگو در این باره نشدند.

ناامنی‌ها در بلخاب؛ ده‌ها خانواده آواره شده اند

خواستیم که دیدگاه مسوولان محلی بامیان را نیز داشته باشیم اما آنان حاضر به گفت وگو در این باره نشدند.

Thumbnail

ده‌ها خانواده در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به علت ناامنی‌های اخیر در این ولسوالی به ولسوالی یکاولنگ بامیان آواره شده اند.

بی جاشده گان بلخابی می گویند که شب‌ها و روزهای شان را بی سرپنا و در فضای باز سپری می کنند.

در هفته های پسین گزارش های از اوضاع نا به سامان در ولسوالی بلخاب پخش شده اند.

سلیمه، بی جا شده، گفت: «تمام چیز ما در دشت مانده است، تا اینجا پا برهنه رسیدیم، همه چیز ما در حال تلف شدن است.»

یک بی جا شده دیگر می گوید: «سه الی چهار شب را در کوه‌ها در سپری کردیم بالای سنگ و ریگ، نه آب یافتیم و نه نان.»

در میان این بی جا شده گان یکی از خانواده ها ادعا میکند که چهار کودکش را به علت سرمای شدید و گرسنه گی از دست داده است.

گلبدین، بی جا شده، گفت: «اطفالم تلف شدند، تشنه و گرسنه ماندیم، آب نیافتیم.»

نبود سرپناه، نبود مواد خوراکی و آب آشامیدنی بهداشی از مشکلات جدی این بیجا شده گان استند.

آنان می‌گویند که با گذشت بیش از یک هفته تاکنون هیچ گونه کمکی از سوی نهادهای کمک کننده دریافت نکرده اند.

احمد حسین، بیجا شده، گفت: «در هر دره که ما می‌آمدیم بیش از یک هزار خانواده نان، شبپوش نداشتند، دولت باید برای آنها کمک کند، اگر کمک نکند تمام شان تلف خواهند شد.»

شمار این بی جاشده گان به گونه دقیق روشن نیست.

خواستیم که دیدگاه مسوولان محلی بامیان را نیز داشته باشیم اما آنان حاضر به گفت وگو در این باره نشدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره