Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدگاه نماینده ناروی در باره دارایی‌های منجمد شده افغانستان

نماینده ناروی در دوحه میگوید که اگر پول های منجمد شده افغانستان آزاد شوند اقتصاد افغانستان رشد خواهد کرد.

نماینده ناروی در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان را در رشد سکتور بانکی مهم می داند.

میثم کاظمی، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«دلیل اول راستی آزمایی است که آیا طالبان واقعا تغییر در سیاست‌های ملی و بین المللی از خود شان بیرون می‌دهند یا خیر، دلیل بعدی این است که بر اساس دستورات امریکایی‌ها مبنی بر تعامل با طالبان و حتی به رسمیت شناختن با طالبان اینها می‌خواهند حرکتی از خود نشان بدهند.»

همزمان با این سرپرست وزارت خارجه در دیدار با نماینده گان کشورهای دیگر اروپایی در دوحه از جامعه جهانی میخواهد که در بازسازی افغانستان سهم بگیرد.

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت:«متقی صاحب گفت؛ تمام جهان مسوولیت دارد که در آبادی افغانستان با حکومت تازه همکاری نماید تا بتوانیم ویرانی های بجا مانده از جنگ چهار دهه پسین افغانستان را آباد کنیم.»

در همین حال سفیر جاپان در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه تعهد کرده است که جاپان افغانستان را در بخش کشاورزی و پروژه های توسعه یی و نیز بخش آموزش ۱۴ میلیون دالر کمک خواهد کرد.

عزیز معراج، دیپلومات پیشین، می گوید:«مفیدیت خود را دارد در صورت که جانب افغانستان طالبان یک آجندای قوی داشته باشند.»

بیش از چهار روز میشود که سرپرست وزارت امور خارجه با هیات همراه اش در دوحه به سر می برد و تاکنون با نماینده گان بیش از ده کشور دیدار داشته است.

دیدگاه نماینده ناروی در باره دارایی‌های منجمد شده افغانستان

همزمان با این سرپرست وزارت خارجه در دیدار با نماینده گان کشورهای دیگر اروپایی در دوحه از جامعه جهانی میخواهد که در بازسازی افغانستان سهم بگیرد.

Thumbnail

نماینده ناروی در دوحه میگوید که اگر پول های منجمد شده افغانستان آزاد شوند اقتصاد افغانستان رشد خواهد کرد.

نماینده ناروی در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان را در رشد سکتور بانکی مهم می داند.

میثم کاظمی، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«دلیل اول راستی آزمایی است که آیا طالبان واقعا تغییر در سیاست‌های ملی و بین المللی از خود شان بیرون می‌دهند یا خیر، دلیل بعدی این است که بر اساس دستورات امریکایی‌ها مبنی بر تعامل با طالبان و حتی به رسمیت شناختن با طالبان اینها می‌خواهند حرکتی از خود نشان بدهند.»

همزمان با این سرپرست وزارت خارجه در دیدار با نماینده گان کشورهای دیگر اروپایی در دوحه از جامعه جهانی میخواهد که در بازسازی افغانستان سهم بگیرد.

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت:«متقی صاحب گفت؛ تمام جهان مسوولیت دارد که در آبادی افغانستان با حکومت تازه همکاری نماید تا بتوانیم ویرانی های بجا مانده از جنگ چهار دهه پسین افغانستان را آباد کنیم.»

در همین حال سفیر جاپان در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه تعهد کرده است که جاپان افغانستان را در بخش کشاورزی و پروژه های توسعه یی و نیز بخش آموزش ۱۴ میلیون دالر کمک خواهد کرد.

عزیز معراج، دیپلومات پیشین، می گوید:«مفیدیت خود را دارد در صورت که جانب افغانستان طالبان یک آجندای قوی داشته باشند.»

بیش از چهار روز میشود که سرپرست وزارت امور خارجه با هیات همراه اش در دوحه به سر می برد و تاکنون با نماینده گان بیش از ده کشور دیدار داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره