Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ستانکزی: زنان باید در سیاست، اقتصاد و بخش‌های دیگر سهم داشته باشند

معین سیاسی وزارت امور خارجه می‌گوید که امارت اسلامی برای پیش‌برد کارها به حضور بانوان در نهادهای دولتی نیاز دارد.

این مقام وزارت امور خارجه می‌افزاید که بانوان باید در سیاست، اقتصاد و بخش‌های دیگر سهم فعال داشته باشند.

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، گفت: «زنان و مردان در آبادی کشور سهم دارند؛ این تنها نیست که مردان کار می‌کنند ما به خانم‌ها هم در بخش‌های کاری نیاز داریم.»

اما مهدی افضلی، آگاه روابط بین الملل، در واکنش به این سخنان شیرمحمد عباس ستانکزی می‌گوید: «سخنان سیاسی که طالبان در حوزه بین‌المللی و حوزه مطبوعات مطرح می‌کنند و چیزی که می‌گویند تضاد جدی دارد.»

اما معین سیاسی وزارت امور خارجه می‌گوید که امارت اسلامی بربنیاد شریعت حقوق بانوان را خواهد پرداخت. وی به این باور است که پیشرفت کشور وابسته به کار زنان و مردان است.

شیر محمد عباس ستانکزی می‌گوید: «ما بانوان را نمی‌توانیم چشم پوشی کنیم؛ در جامعه قشر مهم است باید در آبادی کشور، در سیاست کشور و عرصه اقتصاد سهم فعال داشته باشند.»

در همین حال، مریم آروین، فعال حقوق زن، گفت:«حضور زنان در نهادهای دولتی باعث تامین حق کار نیمی پیکر جامعه به عنوان قشر آسیب پذیر می‌شود و اثر می‌گذارد در رشد، پیشرفت کشور، توسعه و حکومت داری خوب.»

از سوی هم، معین سیاسی وزارت خارجه از ظرفیت‌های علمی کشور می‌خواهد که به افغانستان برگردند و امارت اسلامی امنیت آنان را تضمین خواهد کرد.

آقای ستانکزی گفت: «بیایید به افغانستان برگردید؛ ما تضمین می کنیم که کسی به شما چیزی نمی‌گوید؛ بیایید دست به دست هم بدهیم؛ قشر تحصیل کرده که به خارج رفته اند و خود را مخالفان سیاسی میگویند ما برای شان آغوش باز کرده ایم.»

این در حالی‌ست که بیش از ده ماه می‌شود که دختران از رفتن به مکتب باز مانده اند و امارت اسلامی تاکنون در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم تصمیم نگرفته است.

ستانکزی: زنان باید در سیاست، اقتصاد و بخش‌های دیگر سهم داشته باشند

معین سیاسی وزارت خارجه از ظرفیت‌های علمی کشور می‌خواهد که به افغانستان برگردند و امارت اسلامی امنیت آنان را تضمین خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

معین سیاسی وزارت امور خارجه می‌گوید که امارت اسلامی برای پیش‌برد کارها به حضور بانوان در نهادهای دولتی نیاز دارد.

این مقام وزارت امور خارجه می‌افزاید که بانوان باید در سیاست، اقتصاد و بخش‌های دیگر سهم فعال داشته باشند.

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، گفت: «زنان و مردان در آبادی کشور سهم دارند؛ این تنها نیست که مردان کار می‌کنند ما به خانم‌ها هم در بخش‌های کاری نیاز داریم.»

اما مهدی افضلی، آگاه روابط بین الملل، در واکنش به این سخنان شیرمحمد عباس ستانکزی می‌گوید: «سخنان سیاسی که طالبان در حوزه بین‌المللی و حوزه مطبوعات مطرح می‌کنند و چیزی که می‌گویند تضاد جدی دارد.»

اما معین سیاسی وزارت امور خارجه می‌گوید که امارت اسلامی بربنیاد شریعت حقوق بانوان را خواهد پرداخت. وی به این باور است که پیشرفت کشور وابسته به کار زنان و مردان است.

شیر محمد عباس ستانکزی می‌گوید: «ما بانوان را نمی‌توانیم چشم پوشی کنیم؛ در جامعه قشر مهم است باید در آبادی کشور، در سیاست کشور و عرصه اقتصاد سهم فعال داشته باشند.»

در همین حال، مریم آروین، فعال حقوق زن، گفت:«حضور زنان در نهادهای دولتی باعث تامین حق کار نیمی پیکر جامعه به عنوان قشر آسیب پذیر می‌شود و اثر می‌گذارد در رشد، پیشرفت کشور، توسعه و حکومت داری خوب.»

از سوی هم، معین سیاسی وزارت خارجه از ظرفیت‌های علمی کشور می‌خواهد که به افغانستان برگردند و امارت اسلامی امنیت آنان را تضمین خواهد کرد.

آقای ستانکزی گفت: «بیایید به افغانستان برگردید؛ ما تضمین می کنیم که کسی به شما چیزی نمی‌گوید؛ بیایید دست به دست هم بدهیم؛ قشر تحصیل کرده که به خارج رفته اند و خود را مخالفان سیاسی میگویند ما برای شان آغوش باز کرده ایم.»

این در حالی‌ست که بیش از ده ماه می‌شود که دختران از رفتن به مکتب باز مانده اند و امارت اسلامی تاکنون در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم تصمیم نگرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره