Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شهروندان: انتظار داشتیم در پیام عیدی رهبر ا.ا به مکتب های دختران اشاره میشد

شماری از شهرواندان کشور می‌گویند که انتظار داشتند که در پيام عیدی رهبر امارت اسلامی درباره بازگشایی مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم نیز اشاره می‌شد.

این شهروندان کشور که از بسته ماندن مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم سخت نگران استند میگویند که انتظار داشتند که رهبر امارت اسلامی در سخنرانی اخیر اش در هنگام ادای نماز عید، در باره باز شدن مکتب های دخترانه اشاره نماید اما در این سخنرانی هیچ اشاره یی به مکتب های دختران نشد.

محمد ادریس سکندر، باشنده پروان، گفت:«دخترم از من می پرسد که پدر جان چه زمان دَر مکتب‌ها باز می‌شوند که درس‌هایم فراموشم نشوند و این جمله من را خیلی متاثر می‌سازد.»

در همین حال شماری از خانواده های دختران دانش آموز از نهادهای مسوول می‌خواهند که دَرهای مکتب های دختران را باز نمایند.

خانواده های دانش آموزان دختر میگویند که به درازا کشیده شدن بسته ماندن مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم حوصله آنان را به سر آورده است.

در این میان شماری از باشنده گان ولایت های شمالی کشور میگویند که در پیام چهار صفحه یی رهبری امارت اسلامی که در هنگام نماز عید در مسجدها خوانده شد به موضوعات اساسی همچون باز شدن مکتب های دختران و راه حل برای

کاهش فقر و ناداری هیچ اشاره یی نشده است.

ضیا الدین ضیا، باشنده پروان، گفت:«پیام رهبری امارت اسلامی نشر شد؛ توقع می‌رفت تا در باره بازگشایش مکتب‌های دخترانه و فقر و بیکاری صحبت می‌شد.»

فردین کوهستانی، باشنده کاپیسا، می گوید:«در عیدهای گذشته مردم توانایی خریداری لباس، میوه خشک، قربانی را داشتند ولی در این عید اندکی از مردم توانایی خرید عید را داشتند.»

هر چند مقام‌های امارت اسلامی بارها وعده داده‌ اند که مکتب‌های دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف‌ ششم را بازگشایی می‌کنند اما این وعده‌ها تاکنون عملی نشده اند.

شهروندان: انتظار داشتیم در پیام عیدی رهبر ا.ا به مکتب های دختران اشاره میشد

در همین حال شماری از خانواده های دختران دانش آموز از نهادهای مسوول می‌خواهند که دَرهای مکتب های دختران را باز نمایند.

Thumbnail

شماری از شهرواندان کشور می‌گویند که انتظار داشتند که در پيام عیدی رهبر امارت اسلامی درباره بازگشایی مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم نیز اشاره می‌شد.

این شهروندان کشور که از بسته ماندن مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم سخت نگران استند میگویند که انتظار داشتند که رهبر امارت اسلامی در سخنرانی اخیر اش در هنگام ادای نماز عید، در باره باز شدن مکتب های دخترانه اشاره نماید اما در این سخنرانی هیچ اشاره یی به مکتب های دختران نشد.

محمد ادریس سکندر، باشنده پروان، گفت:«دخترم از من می پرسد که پدر جان چه زمان دَر مکتب‌ها باز می‌شوند که درس‌هایم فراموشم نشوند و این جمله من را خیلی متاثر می‌سازد.»

در همین حال شماری از خانواده های دختران دانش آموز از نهادهای مسوول می‌خواهند که دَرهای مکتب های دختران را باز نمایند.

خانواده های دانش آموزان دختر میگویند که به درازا کشیده شدن بسته ماندن مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم حوصله آنان را به سر آورده است.

در این میان شماری از باشنده گان ولایت های شمالی کشور میگویند که در پیام چهار صفحه یی رهبری امارت اسلامی که در هنگام نماز عید در مسجدها خوانده شد به موضوعات اساسی همچون باز شدن مکتب های دختران و راه حل برای

کاهش فقر و ناداری هیچ اشاره یی نشده است.

ضیا الدین ضیا، باشنده پروان، گفت:«پیام رهبری امارت اسلامی نشر شد؛ توقع می‌رفت تا در باره بازگشایش مکتب‌های دخترانه و فقر و بیکاری صحبت می‌شد.»

فردین کوهستانی، باشنده کاپیسا، می گوید:«در عیدهای گذشته مردم توانایی خریداری لباس، میوه خشک، قربانی را داشتند ولی در این عید اندکی از مردم توانایی خرید عید را داشتند.»

هر چند مقام‌های امارت اسلامی بارها وعده داده‌ اند که مکتب‌های دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف‌ ششم را بازگشایی می‌کنند اما این وعده‌ها تاکنون عملی نشده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره