Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان؛ بدترین جای برای زنان در جهان شناخته شد

در یک رده بندی تازه از سوی مجمع جهانی اقتصاد، افغانستان در میان ۱۴۶ کشور به عنوان بدترین جای برای زنان در جهان شناخته شده است.

این فهرست که بربنیاد دسترسی زنان به فرصت‌های برابر، اندازهٔ تبعیض و محدودیت‌های جنسیتی ساخته شده، محرومیت زنان از صحت، آموزش و کار را از علت‌های عقب‌گرد افغانستان از کشورهای دیگر گفته است.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که پخش کرده است، به نقش زنان در امور اجتماعی، سیاسی، آموزشی و بهداشتی در کشورهای گونه‌گون پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «افغانستان از نگاه محدودیت‌ها بر زنان در بخش‌های شغل، آموزش و دسترسی به موارد بهداشتی درمیان کشورهای منطقه و جهان از نظر برابری جنسیتی تنها با دریافت ۴۴ اعشاریه ۵ درصد در پایین‌ترین سطح مساوات جنسیتی در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته است.»

زرقا یفتلی، مدافع حقوق زنان، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر این گونه محدودیت‌ها بر زنان ادامه یابد، نه تنها زنان از جامعه افغانستان به گونه‌ی کامل حذف می شود، بل ادامه این اوضاع بر جامعه جهانی  نیز تاثیر دارد.»

مریم معروف آروین، فعال حقوق زنان، می‌گوید: «ما از امارت اسلامی انتظار داریم در این باره اقدام‌های تازه را از بهر تامین حقوق زنان و سهم آنان در حکومت بردارد.»

کار و فعالیت اجتماعی بسیاری از زنان پس از سقوط جمهوریت در افغانستان محدود شد.

ثمره، تنها نان‌آور خانوداه‌اش، یکی از هزاران دختری‌است که با آمدن تحول در کشور کاراش را از دست داد و از بی‌سرنوشتی خوداش و بقیه زنان در آینده نگران است. ثمره، آموزگار، گفت: «محدودیت‌های زیادی وضع شده، از جمله نابرابری‌هاست، خانم‌ها حق دسترسی به آموزش را ندارند و از فعالیت‌های اجتماعی محروم استند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که تمامی حقوق زنان را بربنیاد قوانین اسلامی تامین کرده است و نظر به نیازها به زنان در حکومت کنونی سهم داده شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «حکومت کنونی تمامی حقوق زنان را نظر به قوانین اسلامی تامین کرده و در بخش مختلف اکنون زنان کار می‌کند؛ زیرا حکومت نظر به نیاز باید زنان را در امور حکومت داری سهم دهند.»

در گزارش این نهاد، کشورهای آیسلند، فنلند، ناروی، نیوزلند و سویدن به عنوان پنج کشور بهتر برای زنان گفته شده اند، اما پاکستان، کنگو، ایران و چاد پس از افغانستان بدترین کشورهای جهان برای زنان گفته شده اند.

افغانستان؛ بدترین جای برای زنان در جهان شناخته شد

اما امارت اسلامی می‌گوید که تمامی حقوق زنان را بربنیاد قوانین اسلامی تامین کرده است و نظر به نیازها به زنان در حکومت کنونی سهم داده شده است.

تصویر بندانگشتی

در یک رده بندی تازه از سوی مجمع جهانی اقتصاد، افغانستان در میان ۱۴۶ کشور به عنوان بدترین جای برای زنان در جهان شناخته شده است.

این فهرست که بربنیاد دسترسی زنان به فرصت‌های برابر، اندازهٔ تبعیض و محدودیت‌های جنسیتی ساخته شده، محرومیت زنان از صحت، آموزش و کار را از علت‌های عقب‌گرد افغانستان از کشورهای دیگر گفته است.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که پخش کرده است، به نقش زنان در امور اجتماعی، سیاسی، آموزشی و بهداشتی در کشورهای گونه‌گون پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «افغانستان از نگاه محدودیت‌ها بر زنان در بخش‌های شغل، آموزش و دسترسی به موارد بهداشتی درمیان کشورهای منطقه و جهان از نظر برابری جنسیتی تنها با دریافت ۴۴ اعشاریه ۵ درصد در پایین‌ترین سطح مساوات جنسیتی در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته است.»

زرقا یفتلی، مدافع حقوق زنان، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر این گونه محدودیت‌ها بر زنان ادامه یابد، نه تنها زنان از جامعه افغانستان به گونه‌ی کامل حذف می شود، بل ادامه این اوضاع بر جامعه جهانی  نیز تاثیر دارد.»

مریم معروف آروین، فعال حقوق زنان، می‌گوید: «ما از امارت اسلامی انتظار داریم در این باره اقدام‌های تازه را از بهر تامین حقوق زنان و سهم آنان در حکومت بردارد.»

کار و فعالیت اجتماعی بسیاری از زنان پس از سقوط جمهوریت در افغانستان محدود شد.

ثمره، تنها نان‌آور خانوداه‌اش، یکی از هزاران دختری‌است که با آمدن تحول در کشور کاراش را از دست داد و از بی‌سرنوشتی خوداش و بقیه زنان در آینده نگران است. ثمره، آموزگار، گفت: «محدودیت‌های زیادی وضع شده، از جمله نابرابری‌هاست، خانم‌ها حق دسترسی به آموزش را ندارند و از فعالیت‌های اجتماعی محروم استند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که تمامی حقوق زنان را بربنیاد قوانین اسلامی تامین کرده است و نظر به نیازها به زنان در حکومت کنونی سهم داده شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «حکومت کنونی تمامی حقوق زنان را نظر به قوانین اسلامی تامین کرده و در بخش مختلف اکنون زنان کار می‌کند؛ زیرا حکومت نظر به نیاز باید زنان را در امور حکومت داری سهم دهند.»

در گزارش این نهاد، کشورهای آیسلند، فنلند، ناروی، نیوزلند و سویدن به عنوان پنج کشور بهتر برای زنان گفته شده اند، اما پاکستان، کنگو، ایران و چاد پس از افغانستان بدترین کشورهای جهان برای زنان گفته شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره