Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زمین‌لرزه در پکتیکا؛ شمار زخمیان به ۳۱ تن رسید

شمار زخمیان دو زمین‌لرزه روز دوشنبه در پکتیکا به ۳۱ تن رسیده است. به گفته مقام‌های محلی این ولایت در نتیجه این زمین‌لرزه‌ها ده‌ها خانه در ولسوالی‌های برمل، گیان و زیروک نیز ویران شده اند.

آسیب دیده‌گان این زمین‌لرزه‌ها می‌گویند که شمار زیادی از خانواده‌ها هنوز هم در زیر خیمه‌ها بسر می‌برند و از نهاد‌های کمک کننده خواهان کمک استند.

اسدالله گیانوال، باشنده ولسوالی گیان، گفت: «به اثر زمین‌لرزه اخیر هزاران خانه تخریب شده اند و خانواده ها سرپناه ندارند.»

شمس، باشنده ولسوالی گیان، می‌گوید: «کمک‌های که به گیان رسیده اند کفایت نمی‌کنند؛ زیرا در این ولسوالی مردم سخت آسیب دیده اند و از حکومت و موسسات جهانی می‌خواهیم که به باشنده‌گان این منطقه کمک بیشتر نمایند.»

در همین حال، رییس صحت عامه پکتیکا می‌گوید که ۳۱ تن در زمین‌لرزه‌های روز دوشنبه زخم برداشته اند که به مرکزهای درمان انتقال شده اند. به گفته‌ داکتر حکمت الله عصمت، در ولسوالی گیان در یک کوهی بنام ژلۍ پی در پی زمین لرزه رخ داده است.

داکتر حکمت الله عصمت، رییس صحت عامه پکتیکا، گفت: «تلفات جانی نداشتیم ولی زخمی داشتیم که یکی در برمل بود، سیزده تن در گیان بود که دو تن شان به شفاخانه منتقل شدند و هجده تن دیگر در ولسوالی زیروک بود.»

در این میان وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که تیم‌های بهداشتی و نجات را به ساحه فرستاده اند تا به آسیب دیده گان این زمین‌لرزه‌ها کمک‌های بشری انجام دهند.

محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیده گی به رویدادهای طبیعی، گفت: «در این زمین‌لرزه‌ها بیست تن از هموطنان ما زخم برداشته اند و در این زمین لرزه ها بیش از ششصد خانه تخریب شده اند؛ تیم های نجات و صحی ما در منطقه کار می کنند تا به مردم رسیده گی نمایند.»

نزدیک به یک ماه پیش، ولسوالی‌های گیان و برمل پکتیکا، گواه زمین‌‌لرزه بی‌پیشنه بودند، آن زمین‌لرزه جان‌های بیش از هزار تن را گرفت و نزدیک به دو هزار تن دیگر را زخمی ساخت.

زمین‌لرزه در پکتیکا؛ شمار زخمیان به ۳۱ تن رسید

در این میان وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که تیم‌های بهداشتی و نجات را به ساحه فرستاده اند.

Thumbnail

شمار زخمیان دو زمین‌لرزه روز دوشنبه در پکتیکا به ۳۱ تن رسیده است. به گفته مقام‌های محلی این ولایت در نتیجه این زمین‌لرزه‌ها ده‌ها خانه در ولسوالی‌های برمل، گیان و زیروک نیز ویران شده اند.

آسیب دیده‌گان این زمین‌لرزه‌ها می‌گویند که شمار زیادی از خانواده‌ها هنوز هم در زیر خیمه‌ها بسر می‌برند و از نهاد‌های کمک کننده خواهان کمک استند.

اسدالله گیانوال، باشنده ولسوالی گیان، گفت: «به اثر زمین‌لرزه اخیر هزاران خانه تخریب شده اند و خانواده ها سرپناه ندارند.»

شمس، باشنده ولسوالی گیان، می‌گوید: «کمک‌های که به گیان رسیده اند کفایت نمی‌کنند؛ زیرا در این ولسوالی مردم سخت آسیب دیده اند و از حکومت و موسسات جهانی می‌خواهیم که به باشنده‌گان این منطقه کمک بیشتر نمایند.»

در همین حال، رییس صحت عامه پکتیکا می‌گوید که ۳۱ تن در زمین‌لرزه‌های روز دوشنبه زخم برداشته اند که به مرکزهای درمان انتقال شده اند. به گفته‌ داکتر حکمت الله عصمت، در ولسوالی گیان در یک کوهی بنام ژلۍ پی در پی زمین لرزه رخ داده است.

داکتر حکمت الله عصمت، رییس صحت عامه پکتیکا، گفت: «تلفات جانی نداشتیم ولی زخمی داشتیم که یکی در برمل بود، سیزده تن در گیان بود که دو تن شان به شفاخانه منتقل شدند و هجده تن دیگر در ولسوالی زیروک بود.»

در این میان وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که تیم‌های بهداشتی و نجات را به ساحه فرستاده اند تا به آسیب دیده گان این زمین‌لرزه‌ها کمک‌های بشری انجام دهند.

محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیده گی به رویدادهای طبیعی، گفت: «در این زمین‌لرزه‌ها بیست تن از هموطنان ما زخم برداشته اند و در این زمین لرزه ها بیش از ششصد خانه تخریب شده اند؛ تیم های نجات و صحی ما در منطقه کار می کنند تا به مردم رسیده گی نمایند.»

نزدیک به یک ماه پیش، ولسوالی‌های گیان و برمل پکتیکا، گواه زمین‌‌لرزه بی‌پیشنه بودند، آن زمین‌لرزه جان‌های بیش از هزار تن را گرفت و نزدیک به دو هزار تن دیگر را زخمی ساخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره