Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انستیتوت نیما با کمبود استاد و کاهش دانش‌جو روبه‌رو است

مسوولان انستیتوت ملی اداره و مدیریت (نیما) می‌گویند که با از دست دادن پشتیبانان خارجی و کمبود استاد، شمار دانش‌جویان این نهاد ۶۶ درصد کاهش یافته است.

مسوولان انستیتوت ملی اداره و مدیریت که در مراسم فراغت ۴۵ دانش‌جو از سه رشته این انستیتوت حضور داشتند، می‌گویند که این نهاد پس از فروپاشی حکومت پیشین با کمبود استاد روبه‌رو شده است.

انستیتوت نیما در دوره جمهوریت از سوی بانک جهانی پشتیبانی می‌شد و نخستین انستیتوت در افغانستان است که اعتبار علمی بین‌المللی دارد.

احمد ضمیر جمال، رییس انستیتوت ملی اداره و مدیریت، گفت: «برنامه این است که ۱۲ صد محصل باید در سال جذب شود و ۶ صد محصل فارغ شود؛ لیکن در تحولات تغییرات آمده، حالی ما او تعداد نداریم. فعلاً ما ۴ صد محصل داریم که مصروف درس است.»

از سویی هم شماری‌ از دانشجویان این انستیتیوت از کیفیت پایین آموزشی این نهاد انتقاد می کنند.

سید جواد، دانش‌جوی انستیتوت ملی اداره و مدیریت، می‌گوید: «وضعيت انستیتیوت سابق بسیار خوب بود. محصلین پوره می امدند. در هر صنف ما چهل محصل بودیم که نصف آنان دختران و نصف پسران بودیم؛ خو حالی ۳۶۰ درجه تغییر آمده. در صنف ده یا هشت نفر محصل می‌باشیم.»

محمد اقبال، دانشجوی دیگر در این انستیتوت، گفت: «استادان ما خارجی بودند و با تحولاتیکه که آمد، استادان کشور را ترک کردند و فعلاً با کمبود استاد رو‌به‌رو هستیم.»

در همین حال، مسوولان اداره فنی و حرفه‌یی می‌گویند که آنان می‌کوشند تا مشکل کمبود استادان را در این انستیتوت از میان بردارند.

غلام حیدر، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، گفت: «در این تحول تغيیراتی آمده، خصوصاً این انستیتیوت نیما که به طور مجموعی از طرف خارجی‌ها تمویل می‌شد، فعلاً از بودجه امارت تمویل می‌شود و بست های استادان عنقریب به اعلان داده می‌شود.»

دانش‌جویان دختر در این نهاد تا کنون اجازه ندارند که در صنف‌ها حاضر شوند‌ و انتظار می‌کشند که چه زمانی اجازه حضور در صنف‌های شان را به دست می‌آورند.

انستیتوت نیما با کمبود استاد و کاهش دانش‌جو روبه‌رو است

انستیتوت نیما در دوره جمهوریت از سوی بانک جهانی پشتیبانی می‌شد و نخستین انستیتوت در افغانستان است که اعتبار علمی بین‌المللی دارد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان انستیتوت ملی اداره و مدیریت (نیما) می‌گویند که با از دست دادن پشتیبانان خارجی و کمبود استاد، شمار دانش‌جویان این نهاد ۶۶ درصد کاهش یافته است.

مسوولان انستیتوت ملی اداره و مدیریت که در مراسم فراغت ۴۵ دانش‌جو از سه رشته این انستیتوت حضور داشتند، می‌گویند که این نهاد پس از فروپاشی حکومت پیشین با کمبود استاد روبه‌رو شده است.

انستیتوت نیما در دوره جمهوریت از سوی بانک جهانی پشتیبانی می‌شد و نخستین انستیتوت در افغانستان است که اعتبار علمی بین‌المللی دارد.

احمد ضمیر جمال، رییس انستیتوت ملی اداره و مدیریت، گفت: «برنامه این است که ۱۲ صد محصل باید در سال جذب شود و ۶ صد محصل فارغ شود؛ لیکن در تحولات تغییرات آمده، حالی ما او تعداد نداریم. فعلاً ما ۴ صد محصل داریم که مصروف درس است.»

از سویی هم شماری‌ از دانشجویان این انستیتیوت از کیفیت پایین آموزشی این نهاد انتقاد می کنند.

سید جواد، دانش‌جوی انستیتوت ملی اداره و مدیریت، می‌گوید: «وضعيت انستیتیوت سابق بسیار خوب بود. محصلین پوره می امدند. در هر صنف ما چهل محصل بودیم که نصف آنان دختران و نصف پسران بودیم؛ خو حالی ۳۶۰ درجه تغییر آمده. در صنف ده یا هشت نفر محصل می‌باشیم.»

محمد اقبال، دانشجوی دیگر در این انستیتوت، گفت: «استادان ما خارجی بودند و با تحولاتیکه که آمد، استادان کشور را ترک کردند و فعلاً با کمبود استاد رو‌به‌رو هستیم.»

در همین حال، مسوولان اداره فنی و حرفه‌یی می‌گویند که آنان می‌کوشند تا مشکل کمبود استادان را در این انستیتوت از میان بردارند.

غلام حیدر، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، گفت: «در این تحول تغيیراتی آمده، خصوصاً این انستیتیوت نیما که به طور مجموعی از طرف خارجی‌ها تمویل می‌شد، فعلاً از بودجه امارت تمویل می‌شود و بست های استادان عنقریب به اعلان داده می‌شود.»

دانش‌جویان دختر در این نهاد تا کنون اجازه ندارند که در صنف‌ها حاضر شوند‌ و انتظار می‌کشند که چه زمانی اجازه حضور در صنف‌های شان را به دست می‌آورند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره