Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد شماری از آسیب دیده گان سیلاب ها از روند توزیع کمک ها

شماری از آسیب دیده گان سیلاب های اخیر در کشور از روند توزیع کمک‌ها انتقاد می‌کنند و می‌گویند که آنان تاکنون هیچ کمکی به دست نیاورده‌اند.

شماری از باشنده گان ولایت فاریاب می‌گویند که سیلاب‌ها پسین دار و ندار شان را از آنان گرفته اند و در حال حاضر توان بازسازی خانه های شان را ندارند.
آنان از امارت اسلامی و نهادهای مدد رسان می‌خواهند که کمک شان نمایند.

جان محمد، باشنده فاریاب، گفت: «حولی ما را سیل تخریب کرده، همقدر کمک که آمده، کسی ما را نه یاد کرده و نه کمک کرده.»

همراه، باشنده فاریاب، می گوید:«وضع مه هم سیل کنید. بچه کلان ندارم. اینه خرابی کرده و تا حال من یک خانه را تهداب اش را کنده نتوانستم.»

در همین حال وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که ریاست الوزرا بودجه یی را منظور کرده است که بربنیاد آن یکصد هزار افغانی برای جان باخته گان و پنجا هزار افغانی برای زخمیان سیلاب های اخیر پرداخته خواهد شد.

محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، گفت:«وزارت دولت در امور حوادث طبیعی به سیلاب‌ زده‌گان در تمام ولایت‌ها رسیده‌گی کرده است و به آنان مواد خوراکی و غیر خوراکی فراهم کرده است و همچنان از سوی رییس‌الوزرا برای سیلاب‌زده‌گان یک بودجه خاص منظور شده بود.»

از سوی هم اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که سیلاب‌های اخیر بیشترین آسیب را به کشاورزان رسانده اند و بیش از پنجاه هزار جریب زمین تخریب شده اند.

میرویس حاجیزاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، می گوید:«در این آواخر از اثر باران‌های شدید و از اثر سیلاب شدید، سکتور زراعت در نقاط مختلف کشور، آسیب بیشتر دیده. بیشتر از پنجاه‌هزار زمین مردم، زمین که حاصل داشت، باغ مردم، حاصل مردم از بین رفت.»

بربنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های دو هفته پسین در ولایت‌های گونه گون کشور چهل تن جان باخته اند و نزدیک به هفتاد تن دیگر زخم برداشته اند.

انتقاد شماری از آسیب دیده گان سیلاب ها از روند توزیع کمک ها

از سوی هم اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که سیلاب‌های اخیر بیشترین آسیب را به کشاورزان رسانده اند و بیش از پنجاه هزار جریب زمین تخریب شده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از آسیب دیده گان سیلاب های اخیر در کشور از روند توزیع کمک‌ها انتقاد می‌کنند و می‌گویند که آنان تاکنون هیچ کمکی به دست نیاورده‌اند.

شماری از باشنده گان ولایت فاریاب می‌گویند که سیلاب‌ها پسین دار و ندار شان را از آنان گرفته اند و در حال حاضر توان بازسازی خانه های شان را ندارند.
آنان از امارت اسلامی و نهادهای مدد رسان می‌خواهند که کمک شان نمایند.

جان محمد، باشنده فاریاب، گفت: «حولی ما را سیل تخریب کرده، همقدر کمک که آمده، کسی ما را نه یاد کرده و نه کمک کرده.»

همراه، باشنده فاریاب، می گوید:«وضع مه هم سیل کنید. بچه کلان ندارم. اینه خرابی کرده و تا حال من یک خانه را تهداب اش را کنده نتوانستم.»

در همین حال وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که ریاست الوزرا بودجه یی را منظور کرده است که بربنیاد آن یکصد هزار افغانی برای جان باخته گان و پنجا هزار افغانی برای زخمیان سیلاب های اخیر پرداخته خواهد شد.

محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، گفت:«وزارت دولت در امور حوادث طبیعی به سیلاب‌ زده‌گان در تمام ولایت‌ها رسیده‌گی کرده است و به آنان مواد خوراکی و غیر خوراکی فراهم کرده است و همچنان از سوی رییس‌الوزرا برای سیلاب‌زده‌گان یک بودجه خاص منظور شده بود.»

از سوی هم اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که سیلاب‌های اخیر بیشترین آسیب را به کشاورزان رسانده اند و بیش از پنجاه هزار جریب زمین تخریب شده اند.

میرویس حاجیزاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، می گوید:«در این آواخر از اثر باران‌های شدید و از اثر سیلاب شدید، سکتور زراعت در نقاط مختلف کشور، آسیب بیشتر دیده. بیشتر از پنجاه‌هزار زمین مردم، زمین که حاصل داشت، باغ مردم، حاصل مردم از بین رفت.»

بربنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های دو هفته پسین در ولایت‌های گونه گون کشور چهل تن جان باخته اند و نزدیک به هفتاد تن دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره