Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساختن سرپناه برای سه و نیم میلیون تن در پروژه کابل جدید

وزارت شهرسازی و اراضی می گوید که در پروژه کابل جدید، برای سه و نیم میلیون تن سرپناه می سازند.

سرپرست این وزارت می افزاید که با تکمیل شدن این پروژه، مشکل سرپناه در کابل برطرف خواهد شد و خانه های رهایشی پس از طی مراحل رسمی اسناد در اختیار شهروندان کشور قرار خواهند گرفت.

وزارت شهر سازی و اراضی کار ساخت و ساز را در پروژه کابل جدید از سر میگیرد و خانه های رهایشی را در این پروژه به مردم در اقساط به فروش خواهد رساند.

سرپرست این وزارت می گوید با بودجه توسعه یی که امسال در اختیار دارند ۵۴۰ پروژه زیر بنایی را در سراسر کشور عملی خواهند ساخت.

مولوی حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، گفت:«بخش عمده این پروژه ها را کلینیک های صحی، مکاتب، دانشگاه ها و مساجد تشکیل می دهند و دیگر در تاسیسات دولتی مثلا در بعضی ادارات؛ وزارت خانه های که در ولایات ریاست ها می سازند شامل این پروژه می شود.»

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی می گوید که در بسیاری شهرک ها برای آواره گان داخلی سرپناه فراهم خواهدشد.

مولوی حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، می گوید:«هر مهاجر می تواند با ما یا با وزارت مهاجران به تماس شود و بیاید به خود دوسیه بسازد و به آنان خانه داده می شود.»

کار پروژه کابل جدید از سال ها پیش آغاز شده است اما تاکنون به بهره برداری نرسیده است.

ساختن سرپناه برای سه و نیم میلیون تن در پروژه کابل جدید

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی می گوید که در بسیاری شهرک ها برای آواره گان داخلی سرپناه فراهم خواهدشد.

تصویر بندانگشتی

وزارت شهرسازی و اراضی می گوید که در پروژه کابل جدید، برای سه و نیم میلیون تن سرپناه می سازند.

سرپرست این وزارت می افزاید که با تکمیل شدن این پروژه، مشکل سرپناه در کابل برطرف خواهد شد و خانه های رهایشی پس از طی مراحل رسمی اسناد در اختیار شهروندان کشور قرار خواهند گرفت.

وزارت شهر سازی و اراضی کار ساخت و ساز را در پروژه کابل جدید از سر میگیرد و خانه های رهایشی را در این پروژه به مردم در اقساط به فروش خواهد رساند.

سرپرست این وزارت می گوید با بودجه توسعه یی که امسال در اختیار دارند ۵۴۰ پروژه زیر بنایی را در سراسر کشور عملی خواهند ساخت.

مولوی حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، گفت:«بخش عمده این پروژه ها را کلینیک های صحی، مکاتب، دانشگاه ها و مساجد تشکیل می دهند و دیگر در تاسیسات دولتی مثلا در بعضی ادارات؛ وزارت خانه های که در ولایات ریاست ها می سازند شامل این پروژه می شود.»

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی می گوید که در بسیاری شهرک ها برای آواره گان داخلی سرپناه فراهم خواهدشد.

مولوی حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، می گوید:«هر مهاجر می تواند با ما یا با وزارت مهاجران به تماس شود و بیاید به خود دوسیه بسازد و به آنان خانه داده می شود.»

کار پروژه کابل جدید از سال ها پیش آغاز شده است اما تاکنون به بهره برداری نرسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره