Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست یوناما برای تامین امنیت شهروندان افغانستان

همزمان با افزایش انفجارها در کابل هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» خواهان تامین امنیت شهروندان افغانستان است.

یوناما در خبرنامه‌یی گفته است که در انفجارهای پسین ۱۲۰ تن کشته و زخمی شده اند.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» گفت:«یوناما خواهان تامین امنیت بیشتر برای جلوگیر از حمله‌ها در روز عاشورا بر شهروندان در افغانستان است.»

این در حالیست که در تازه ترین رویداد، روز یکشنبه یک بس شهری در کابل آماج یک ماین جاسازی شده قرار گرفت.

گواهان میگویند که در این رویداد شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی شده اند.

نوروز علی، از عزاداران عاشورا در عصر روز یکشنبه سرگرم توزیع شربت برای مردم بود که انفجار رخ داد؛ او در این رویداد زخم برداشته است.

نوروز علی، زخمی رویداد، گفت:«چره در سرم اصابت کرده است تاهنوز هم چره در سر من مانده است که من فردا آن را بکشم.»

گواهان رویداد میگویند که در این انفجار کم از کم سه تن جان باخته اند و بیش از ده تن زخم برداشته اند.

عبدالخالق وکیلی، مسوول سقاخانه قلعه هزاره ها، گفت:«ما رفتیم در آنجا زخمی‌ها را برداشتیم؛ در قسمت اول یک خانم همرای یک طفلک در زمین افتاده بودند؛ یک مرد در یک قسمت دیگر افتاده بود؛ سه و چهار تن دیگر در دور چره گرفته بودند که متاسفانه داخل خود کاستر حدوداً هشت الی نه نفر بود.»

از سوی هم شماری از عزاداران عاشورا از افزایش حمله ها و انفجارهای هدفمند در شهر کابل نگران استند.

عبدالعزیز، باشنده قعله هزاره ها، گفت:«نسبت به سال‌های دیگر امسال پنجاه فیصد همی سطح عزاداری ضربه دیده.»

در همین حال سازمان همکاری های اسلامی نیز در خبرنامه‌یی رویدادهای اخیر به ویژه انفجار روز جمعه را در کابل تکان دهنده خوانده است.
در شش روز اخیر کابل گواه چهار حمله انفجاری بود.
بر بنیاد آمارهای مقام های امنیتی در این رویدادها چهارده تن جان باخته اند و بیش از ۴۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

خواست یوناما برای تامین امنیت شهروندان افغانستان

این در حالیست که در تازه ترین رویداد، روز یکشنبه یک بس شهری در کابل آماج یک ماین جاسازی شده قرار گرفت.

Thumbnail

همزمان با افزایش انفجارها در کابل هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» خواهان تامین امنیت شهروندان افغانستان است.

یوناما در خبرنامه‌یی گفته است که در انفجارهای پسین ۱۲۰ تن کشته و زخمی شده اند.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» گفت:«یوناما خواهان تامین امنیت بیشتر برای جلوگیر از حمله‌ها در روز عاشورا بر شهروندان در افغانستان است.»

این در حالیست که در تازه ترین رویداد، روز یکشنبه یک بس شهری در کابل آماج یک ماین جاسازی شده قرار گرفت.

گواهان میگویند که در این رویداد شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی شده اند.

نوروز علی، از عزاداران عاشورا در عصر روز یکشنبه سرگرم توزیع شربت برای مردم بود که انفجار رخ داد؛ او در این رویداد زخم برداشته است.

نوروز علی، زخمی رویداد، گفت:«چره در سرم اصابت کرده است تاهنوز هم چره در سر من مانده است که من فردا آن را بکشم.»

گواهان رویداد میگویند که در این انفجار کم از کم سه تن جان باخته اند و بیش از ده تن زخم برداشته اند.

عبدالخالق وکیلی، مسوول سقاخانه قلعه هزاره ها، گفت:«ما رفتیم در آنجا زخمی‌ها را برداشتیم؛ در قسمت اول یک خانم همرای یک طفلک در زمین افتاده بودند؛ یک مرد در یک قسمت دیگر افتاده بود؛ سه و چهار تن دیگر در دور چره گرفته بودند که متاسفانه داخل خود کاستر حدوداً هشت الی نه نفر بود.»

از سوی هم شماری از عزاداران عاشورا از افزایش حمله ها و انفجارهای هدفمند در شهر کابل نگران استند.

عبدالعزیز، باشنده قعله هزاره ها، گفت:«نسبت به سال‌های دیگر امسال پنجاه فیصد همی سطح عزاداری ضربه دیده.»

در همین حال سازمان همکاری های اسلامی نیز در خبرنامه‌یی رویدادهای اخیر به ویژه انفجار روز جمعه را در کابل تکان دهنده خوانده است.
در شش روز اخیر کابل گواه چهار حمله انفجاری بود.
بر بنیاد آمارهای مقام های امنیتی در این رویدادها چهارده تن جان باخته اند و بیش از ۴۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره