Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت معارف: مکتب های دختران به علت های فرهنگی بسته استند

سرپرست وزارت معارف میگوید که مکتب های دختران به علت محدودیت های فرهنگی بسته استند.

سرپرست این وزارت در ولایت خوست به خبرنگاران گفته است که امارت اسلامی میکوشد که برای دور ساختن این مشکل در تمامی بخش های افغانستان مکتب ها را به روی دختران بازگشایی نماید.

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف، گفت:«مردم با تعلیم دختران نه بلکه با بیرون شدن دختران شان از خانه حساسیت دارند و فرهنگ افغانان در این قسمت سخت حساس است و به شما بهتر معلوم است که امارت اسلامی کوشش میکند که با مردم به یک موافقه برسد و این پروسه بخیر آغاز گردد.»

سرپرست وزارت معارف گزارش ها را در باره اینکه مکتب های دختران به خاطر تغییر نصاب آموزشی بازگشایی نشده اند رد می‌کند.

به گفته‌ او نصاب آموزشی معارف افغانستان با مشکلاتی رو به رو است و تاکنون برای‌ تغییر نصاب آموزشی برنامه یی در دست نیست.

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف، می گوید:«ماهیچگاهی نگفته ایم که کار را روی نصاب همین اکنون آغاز میکنیم؛ نصاب حق هر ملت و هر مردم و هر حکومت است که در آن تغییر بیاورد.»

اما معین وزارت معارف به روز یکشنبه تاخیر در بازگشایی مکتب های دختران را برخاسته از مشکلات در نصاب آموزشی برای دختران دانسته است.

سید احمد شهید خیل، معین منابع و اداره وزارت معارف، گفت:«نصاب که روی دست بود سه مرتبه سر آن نصاب کارشد باز هم این موضوع تکمیل نشده انشالله روی این موضوع ما در قبال مردم خود اگر مرد است و یا زن است‌مسوولیت داریم.»

سرپرست وزارت معارف می پذیرد که از میان نزدیک به بیست هزار مکتب در کشور بیشتر از پنج هزار آن بی ساختمان استند و نیاز به بازسازی و نوسازی دارند.

وزارت معارف: مکتب های دختران به علت های فرهنگی بسته استند

سرپرست وزارت معارف گزارش ها را در باره اینکه مکتب های دختران به خاطر تغییر نصاب آموزشی بازگشایی نشده اند رد می‌کند.

Thumbnail

سرپرست وزارت معارف میگوید که مکتب های دختران به علت محدودیت های فرهنگی بسته استند.

سرپرست این وزارت در ولایت خوست به خبرنگاران گفته است که امارت اسلامی میکوشد که برای دور ساختن این مشکل در تمامی بخش های افغانستان مکتب ها را به روی دختران بازگشایی نماید.

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف، گفت:«مردم با تعلیم دختران نه بلکه با بیرون شدن دختران شان از خانه حساسیت دارند و فرهنگ افغانان در این قسمت سخت حساس است و به شما بهتر معلوم است که امارت اسلامی کوشش میکند که با مردم به یک موافقه برسد و این پروسه بخیر آغاز گردد.»

سرپرست وزارت معارف گزارش ها را در باره اینکه مکتب های دختران به خاطر تغییر نصاب آموزشی بازگشایی نشده اند رد می‌کند.

به گفته‌ او نصاب آموزشی معارف افغانستان با مشکلاتی رو به رو است و تاکنون برای‌ تغییر نصاب آموزشی برنامه یی در دست نیست.

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف، می گوید:«ماهیچگاهی نگفته ایم که کار را روی نصاب همین اکنون آغاز میکنیم؛ نصاب حق هر ملت و هر مردم و هر حکومت است که در آن تغییر بیاورد.»

اما معین وزارت معارف به روز یکشنبه تاخیر در بازگشایی مکتب های دختران را برخاسته از مشکلات در نصاب آموزشی برای دختران دانسته است.

سید احمد شهید خیل، معین منابع و اداره وزارت معارف، گفت:«نصاب که روی دست بود سه مرتبه سر آن نصاب کارشد باز هم این موضوع تکمیل نشده انشالله روی این موضوع ما در قبال مردم خود اگر مرد است و یا زن است‌مسوولیت داریم.»

سرپرست وزارت معارف می پذیرد که از میان نزدیک به بیست هزار مکتب در کشور بیشتر از پنج هزار آن بی ساختمان استند و نیاز به بازسازی و نوسازی دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره