Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روند گردآوری و تثبیت گداها در کابل آغاز می‌گردد

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا می‌گوید که کار عملی گردآوری و تثبیت گداها بر بنیاد یک راهکار تازه امارت اسلامی سر از روز شنبه در کابل آغاز می‌شود.

آقای برادر همچنان می‌افزاید که پس از این روند، برای برخی از آنها زمینه کار فراهم خواهد شد و از آنان حمایت مالی نیز خواهند شد. 

این در حالی‌ست که کمیته‌یی به رهبر ملا برادر و به دستور رهبر امارت اسلامی برای گردآوری گدها ایجاد شده است.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، گفت: «ما مطابق دستور رهبر امارت اسلامی با همکاری دیگر نهاد ها با یک راهکار مشخص گداها و فقیران را از شهر جمع و نیز در بخش‌های مختلف زمینه کار و تنخواه را برای شان فراهم می‌کنیم.»

معاون اقتصادی ریاست الوزرا همچنان می‌گوید، برای گداهای که توانای داشته باشند، زمینه کار را فراهم می‌شود و برای کسانی که توانایی نداشته باشند، تنخواه تعیین می‌گردد.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، افزود: «پس از تثبیت گداها و فقیران نظر به توانایی شان زمینه کار برای شان فراهم می‌کنیم.»

فقر و بیکاری در حال حاضر یکی از مشکلات در برابر حکومت سرپرست است که حتا شماری از شهروندان کشور را به تگدی واداشته است.

شماری از آگاهان می‌گویند که حکومت بدون کمک‌های جامعه جهانی نمی‌توانند که از این را هکار موفق به در آید.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «از آن جای که افغانستان یک کشور فقیر به حساب می‌رود و نود و هفت درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، من فکر می‌کنم که خیلی مشکل باشد به حکومت افغانستان که بدون منبع مالی که از طرف دنیا تمویل شود بتوانند از منابع داخلی خود به این افراد و اشخاص زمینه کار را فراهم بسازند.»                             

یک باشنده کابل گفت: «تنها به گداها نی، باید حکومت سرپرست به تمام مردم زمینه کار را فراهم کند.»

معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا همچنان گفته است که از سرپرستان گداها تعهد گرفته می‌شود که در آینده دست به گدایی نزنند.

روند گردآوری و تثبیت گداها در کابل آغاز می‌گردد

معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا همچنان گفته است که از سرپرستان گداها تعهد گرفته می‌شود که در آینده دست به گدایی نزنند.

Thumbnail

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا می‌گوید که کار عملی گردآوری و تثبیت گداها بر بنیاد یک راهکار تازه امارت اسلامی سر از روز شنبه در کابل آغاز می‌شود.

آقای برادر همچنان می‌افزاید که پس از این روند، برای برخی از آنها زمینه کار فراهم خواهد شد و از آنان حمایت مالی نیز خواهند شد. 

این در حالی‌ست که کمیته‌یی به رهبر ملا برادر و به دستور رهبر امارت اسلامی برای گردآوری گدها ایجاد شده است.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، گفت: «ما مطابق دستور رهبر امارت اسلامی با همکاری دیگر نهاد ها با یک راهکار مشخص گداها و فقیران را از شهر جمع و نیز در بخش‌های مختلف زمینه کار و تنخواه را برای شان فراهم می‌کنیم.»

معاون اقتصادی ریاست الوزرا همچنان می‌گوید، برای گداهای که توانای داشته باشند، زمینه کار را فراهم می‌شود و برای کسانی که توانایی نداشته باشند، تنخواه تعیین می‌گردد.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، افزود: «پس از تثبیت گداها و فقیران نظر به توانایی شان زمینه کار برای شان فراهم می‌کنیم.»

فقر و بیکاری در حال حاضر یکی از مشکلات در برابر حکومت سرپرست است که حتا شماری از شهروندان کشور را به تگدی واداشته است.

شماری از آگاهان می‌گویند که حکومت بدون کمک‌های جامعه جهانی نمی‌توانند که از این را هکار موفق به در آید.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «از آن جای که افغانستان یک کشور فقیر به حساب می‌رود و نود و هفت درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، من فکر می‌کنم که خیلی مشکل باشد به حکومت افغانستان که بدون منبع مالی که از طرف دنیا تمویل شود بتوانند از منابع داخلی خود به این افراد و اشخاص زمینه کار را فراهم بسازند.»                             

یک باشنده کابل گفت: «تنها به گداها نی، باید حکومت سرپرست به تمام مردم زمینه کار را فراهم کند.»

معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا همچنان گفته است که از سرپرستان گداها تعهد گرفته می‌شود که در آینده دست به گدایی نزنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره