Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته ماندن مکتب‌ها؛ دختران به گونه غیررسمی آموزش می‌بینند

شماری از دانش‌آموزان مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه پس از آنکه اجازه رفتن به مکتب‌ها را پیدا نکرده اند، تصمیم گرفته‌اند که به گونه غیررسمی آموزش ببینند.

آنان می‌گویند که با آنکه اکنون به گونه غیررسمی درس‌های شان را ادامه می‌دهند، اما آینده خود را درخشان نمی‌بینند.

یلدا، دانش‌آموز، گفت: «همیشه می‌گویند که این ماه شروع می‌شود دگه ماه شروع می‌شود، همیشه ما را بازی داده میروند‌ و‌ ما این را می‌خواهیم‌که برای ما درست بگویند که چه وقت ‌شروع می‌کنند، ما چرا باید ‌درس‌ نخوانیم.»

آرزو، دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «ما اینجا می‌آییم چون که مه بعضی دختران‌ را دیدیم که حتی حالت روحی شان‌ در خانه خراب است. اینجا می‌آییم ‌که ‌یک‌ درس یاد بگیریم، یک ‌چیز ‌یاد ‌بگیریم که در آینده بتوانیم یک کاره شویم.»

دختران دانش‌آموزان می‌گویند که از بسته ماندن مکتب‌های شان بیش از یک سال می‌گذرد، اما از بازگشایی مکتب‌ها خبری نیست، آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها را بروی دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی کند.

ثنا، دانش‌آموز، گفت: «از امارت اسلامی‌ می‌خواهیم که در مکتب را برای ‌تمام ‌دخترخانم‌ها باز‌کنند و می‌خواهیم که برویم به مکتب.»

سحر، یکی دیگر از دانش‌آموزان، گفته است: «به دختران که ناامید شدند باید آنها را درک‌ کنند باید درس بخوانیم و در کشور خود پیشرفت کنیم ترقی کنیم.»

در همین حال، مشاور وزارت انرژی و آب در یک نشست خبری می‌گوید که اگر مکتب‌های دختران به روی دانش‌آموزان بازگشایی نشوند تا بیست سال دیگر نیز جهان امارت اسلامی را به رسمیت نخواهد شناخت.

فاروق اعظم، مشاور وزارت انرژی و آب گفت: «اگر این مسئله حل نمی‌شود بیست سال دیگر هم امارت را دنیا غرب به رسمیت نخواهد شناخت، این‌ مشکل امارت است، تعلیم حق دختران است، به هر لباس و به هر طریق شرعی که می‌شود آن را شما جور کنید.» 

خدیجه صدیقی، فعال عرصه حقوق زن گفت: «اگر این ادامه پیدا کند، باعث می‌شود که دروازه‌های دانشگاه‌ها هم بسته شوند چرا که باعث از بین‌ رفتن ‌زنجیره می‌شود و دختران دیگر‌ نمی‌توانند به دانشگاه هم‌بروند.»

این در حالی‌ست که بیش از یک سال می‌شود که مکتب‌های دختران به روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم بسته اند.

بسته ماندن مکتب‌ها؛ دختران به گونه غیررسمی آموزش می‌بینند

این در حالی‌ست که بیش از یک سال می‌شود که مکتب‌های دختران به روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم بسته اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه پس از آنکه اجازه رفتن به مکتب‌ها را پیدا نکرده اند، تصمیم گرفته‌اند که به گونه غیررسمی آموزش ببینند.

آنان می‌گویند که با آنکه اکنون به گونه غیررسمی درس‌های شان را ادامه می‌دهند، اما آینده خود را درخشان نمی‌بینند.

یلدا، دانش‌آموز، گفت: «همیشه می‌گویند که این ماه شروع می‌شود دگه ماه شروع می‌شود، همیشه ما را بازی داده میروند‌ و‌ ما این را می‌خواهیم‌که برای ما درست بگویند که چه وقت ‌شروع می‌کنند، ما چرا باید ‌درس‌ نخوانیم.»

آرزو، دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «ما اینجا می‌آییم چون که مه بعضی دختران‌ را دیدیم که حتی حالت روحی شان‌ در خانه خراب است. اینجا می‌آییم ‌که ‌یک‌ درس یاد بگیریم، یک ‌چیز ‌یاد ‌بگیریم که در آینده بتوانیم یک کاره شویم.»

دختران دانش‌آموزان می‌گویند که از بسته ماندن مکتب‌های شان بیش از یک سال می‌گذرد، اما از بازگشایی مکتب‌ها خبری نیست، آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها را بروی دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی کند.

ثنا، دانش‌آموز، گفت: «از امارت اسلامی‌ می‌خواهیم که در مکتب را برای ‌تمام ‌دخترخانم‌ها باز‌کنند و می‌خواهیم که برویم به مکتب.»

سحر، یکی دیگر از دانش‌آموزان، گفته است: «به دختران که ناامید شدند باید آنها را درک‌ کنند باید درس بخوانیم و در کشور خود پیشرفت کنیم ترقی کنیم.»

در همین حال، مشاور وزارت انرژی و آب در یک نشست خبری می‌گوید که اگر مکتب‌های دختران به روی دانش‌آموزان بازگشایی نشوند تا بیست سال دیگر نیز جهان امارت اسلامی را به رسمیت نخواهد شناخت.

فاروق اعظم، مشاور وزارت انرژی و آب گفت: «اگر این مسئله حل نمی‌شود بیست سال دیگر هم امارت را دنیا غرب به رسمیت نخواهد شناخت، این‌ مشکل امارت است، تعلیم حق دختران است، به هر لباس و به هر طریق شرعی که می‌شود آن را شما جور کنید.» 

خدیجه صدیقی، فعال عرصه حقوق زن گفت: «اگر این ادامه پیدا کند، باعث می‌شود که دروازه‌های دانشگاه‌ها هم بسته شوند چرا که باعث از بین‌ رفتن ‌زنجیره می‌شود و دختران دیگر‌ نمی‌توانند به دانشگاه هم‌بروند.»

این در حالی‌ست که بیش از یک سال می‌شود که مکتب‌های دختران به روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم بسته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره