Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آموزش دختران در افغانستان در صدر برنامه‌های اتحادیه اروپا

رییس هیات اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که مسأله رفتن دختران به مکتب در افغانستان، از اولویت‌های کاری اتحادیه اروپا است.

آرنو پاولز، رییس هیات اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، تاکید می‌ورزد که خواست‌های جامعه جهانی از بهر ایجاد حکومت همه‌شمول، دادن حق کار و آموزش به بانوان به معنی دخالت در مسایل داخلی افغانستان نیست.

رییس هیات اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت: «نخستین موضوع، رفتن دختران به مکتب، این کاملا نخستین موضوع به اتحادیه اروپا است. موضوع دوم اجازه دادن  زنان به کار و موضوع سوم حقوق بشری، آزادی رسانه‌ها، احترام به حقوق زندگی، اینکه دیگر کشتارهای فراقانونی وجود نداشته باشند و پس از آن ایجاد یک ساختار جامع سیاسی که مربوط به افغان‌ها می شود که چگونه آن را ایجاد می‌کنند.»

به باور او، کابل باید کارهای انجام بدهد که سبب به رسمیت شناختن حکومت سرپرست شود.

هرچند پیش از این، امارت اسلامی خواست‌های جامعه جهانی به ویژه در باره چگونگی ایجاد حکومت در افغانستان را مداخله کشورها در مسایل داخلی افغانستان خوانده است، اما رییس اتحادیه اروپا در این باره دیدگاه دیگری دارد.

آرنوت پاولز، افزود: «اگر آنان به این موضوع دقیق نگاه کنند، این مداخله نیست. شما نمی‌توانید این گونه گفت‌وگو داشته باشید و به طرف مقابل تان به گونه مثال بگوید من به شما می‌گویم که شما چی بگویید و چی نگویید، این یک گفت‌وگو نیست. گفت‌وگوها به اساس احترام گذاشتن به همدیگر اجرا می‌شود که در آن دو طرف به همدیگر گوش داده و سپس تصمیم پذیرفتن و نپذیرفتن آن را بگیرند. ما به رهبری بسیار دقیق گوش می‌دهیم که چی بگویند نه تنها به صحبت‌های شان دقت می‌کنیم، بلکه ما می‌بینیم که آنان چی اقدام‌های را انجام می‌دهد پس از آن تصمیم خود را می‌گیریم.»

این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا به این بارو است که به رسمیت شناختن حکومت سرپرست در افغانستان یک روند درازمدت خواهد بود.

آرنوت پاولز در این باره گفت: «این برایم جالب است که شما به موضوع به رسمیت شناختن بسیار تمرکز می‌کنید و این چیزیست که مقام‌های طالبان آن را در همه‌ی گفت‌وگوهای شان مطرح می‌کنند. پاسخ من این است و امیدوارم واضح باشم که روند به رسمیت شناختن را یک روند طولانی می‌دانم و نه آغاز کدام چیز، این درست نیست که ما نخست به رسمیت بشناسیم و پس از آن همه چیز خوب شود. نخیر، نخست باید همه موارد بهتر شود و پس از آن می‌توانیم در باره به رسمیت شناختن صحبت کنیم.»

حق آموزش برای دختران و دادن حق کار برای زنان، پیکار با گروه‌های هراس‌افگن، کار گرفته نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر از شرط‌های مهم جهان برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست استند.

آموزش دختران در افغانستان در صدر برنامه‌های اتحادیه اروپا

رییس هیات اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که کابل باید کارهای انجام بدهد که سبب به رسمیت شناختن حکومت سرپرست شود.

تصویر بندانگشتی

رییس هیات اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که مسأله رفتن دختران به مکتب در افغانستان، از اولویت‌های کاری اتحادیه اروپا است.

آرنو پاولز، رییس هیات اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، تاکید می‌ورزد که خواست‌های جامعه جهانی از بهر ایجاد حکومت همه‌شمول، دادن حق کار و آموزش به بانوان به معنی دخالت در مسایل داخلی افغانستان نیست.

رییس هیات اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت: «نخستین موضوع، رفتن دختران به مکتب، این کاملا نخستین موضوع به اتحادیه اروپا است. موضوع دوم اجازه دادن  زنان به کار و موضوع سوم حقوق بشری، آزادی رسانه‌ها، احترام به حقوق زندگی، اینکه دیگر کشتارهای فراقانونی وجود نداشته باشند و پس از آن ایجاد یک ساختار جامع سیاسی که مربوط به افغان‌ها می شود که چگونه آن را ایجاد می‌کنند.»

به باور او، کابل باید کارهای انجام بدهد که سبب به رسمیت شناختن حکومت سرپرست شود.

هرچند پیش از این، امارت اسلامی خواست‌های جامعه جهانی به ویژه در باره چگونگی ایجاد حکومت در افغانستان را مداخله کشورها در مسایل داخلی افغانستان خوانده است، اما رییس اتحادیه اروپا در این باره دیدگاه دیگری دارد.

آرنوت پاولز، افزود: «اگر آنان به این موضوع دقیق نگاه کنند، این مداخله نیست. شما نمی‌توانید این گونه گفت‌وگو داشته باشید و به طرف مقابل تان به گونه مثال بگوید من به شما می‌گویم که شما چی بگویید و چی نگویید، این یک گفت‌وگو نیست. گفت‌وگوها به اساس احترام گذاشتن به همدیگر اجرا می‌شود که در آن دو طرف به همدیگر گوش داده و سپس تصمیم پذیرفتن و نپذیرفتن آن را بگیرند. ما به رهبری بسیار دقیق گوش می‌دهیم که چی بگویند نه تنها به صحبت‌های شان دقت می‌کنیم، بلکه ما می‌بینیم که آنان چی اقدام‌های را انجام می‌دهد پس از آن تصمیم خود را می‌گیریم.»

این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا به این بارو است که به رسمیت شناختن حکومت سرپرست در افغانستان یک روند درازمدت خواهد بود.

آرنوت پاولز در این باره گفت: «این برایم جالب است که شما به موضوع به رسمیت شناختن بسیار تمرکز می‌کنید و این چیزیست که مقام‌های طالبان آن را در همه‌ی گفت‌وگوهای شان مطرح می‌کنند. پاسخ من این است و امیدوارم واضح باشم که روند به رسمیت شناختن را یک روند طولانی می‌دانم و نه آغاز کدام چیز، این درست نیست که ما نخست به رسمیت بشناسیم و پس از آن همه چیز خوب شود. نخیر، نخست باید همه موارد بهتر شود و پس از آن می‌توانیم در باره به رسمیت شناختن صحبت کنیم.»

حق آموزش برای دختران و دادن حق کار برای زنان، پیکار با گروه‌های هراس‌افگن، کار گرفته نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر از شرط‌های مهم جهان برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره