Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریاست "محتسبین زنان" در وزارت امر به معروف ایجاد خواهد شد

محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که در آینده نزدیک ریاست "محتسبین زنان" در این وزارت ایجاد می‌شود که در بخش اصلاح زنان کار خواهد کرد.

زنان محتسب این ریاست برای شهروندان زن توصیه و رهنمایی خواهند کرد.

محمد صادق عاکف در نشست گزارش‌دهی از کارکرد این وزارت، گفت: «وزارت ما در تلاش است تا در این بخش یک ریاست داشته باشیم که تا به همین شکل خواهران مسلمان ما با ما سهیم بگیرند و آنها اصلاح زنان را انجام دهند.»

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌افزاید که نزدیک به ۲۰۰۰ شکایت به این وزارت رسیده اند و به بسیاری از این شکایت‌ها رسیده‌گی شده است.

آقای عاکف در مورد حجاب و لباس زنان نیز چنین می‌گوید: «یک خواهر مسلمان که در آن مستور و محجوب باشد؛ لباس تنگ، باریک و نازک نباشد و از لباس‌های مردم غیرمسلمان استفاده می‌کنند، با آن مشابه نباشد، به آن شریعت حجاب می‌گوید.»

بربنیاد آمارهای این وزارت، تا کنون نزدیک به ۹۰۰ تن از نیروهای امارت اسلامی به علت‌های گونه‌گون اخراج شده اند.

عبدالرحمن منیر، معین نظامی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این نشست گفت: «کسانی که زیر سن بودند، به مواد مخدر معتاد بودند و ریش شان را می‌تراشیدند، از صفوف اخراج شده اند.»

مقام‌های این وزارت همچنان می‌گویند که در یک سال گذشته فرمان حجاب به شیوه بهتر آن عملی شده است و نتیجه آن در جامعه به خوبی دیده می‌شود.

ریاست "محتسبین زنان" در وزارت امر به معروف ایجاد خواهد شد

بربنیاد آمارهای این وزارت، تا کنون نزدیک به ۹۰۰ تن از نیروهای امارت اسلامی به علت‌های گونه‌گون اخراج شده اند.

تصویر بندانگشتی

محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که در آینده نزدیک ریاست "محتسبین زنان" در این وزارت ایجاد می‌شود که در بخش اصلاح زنان کار خواهد کرد.

زنان محتسب این ریاست برای شهروندان زن توصیه و رهنمایی خواهند کرد.

محمد صادق عاکف در نشست گزارش‌دهی از کارکرد این وزارت، گفت: «وزارت ما در تلاش است تا در این بخش یک ریاست داشته باشیم که تا به همین شکل خواهران مسلمان ما با ما سهیم بگیرند و آنها اصلاح زنان را انجام دهند.»

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌افزاید که نزدیک به ۲۰۰۰ شکایت به این وزارت رسیده اند و به بسیاری از این شکایت‌ها رسیده‌گی شده است.

آقای عاکف در مورد حجاب و لباس زنان نیز چنین می‌گوید: «یک خواهر مسلمان که در آن مستور و محجوب باشد؛ لباس تنگ، باریک و نازک نباشد و از لباس‌های مردم غیرمسلمان استفاده می‌کنند، با آن مشابه نباشد، به آن شریعت حجاب می‌گوید.»

بربنیاد آمارهای این وزارت، تا کنون نزدیک به ۹۰۰ تن از نیروهای امارت اسلامی به علت‌های گونه‌گون اخراج شده اند.

عبدالرحمن منیر، معین نظامی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این نشست گفت: «کسانی که زیر سن بودند، به مواد مخدر معتاد بودند و ریش شان را می‌تراشیدند، از صفوف اخراج شده اند.»

مقام‌های این وزارت همچنان می‌گویند که در یک سال گذشته فرمان حجاب به شیوه بهتر آن عملی شده است و نتیجه آن در جامعه به خوبی دیده می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره