Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از افزایش قحطی در جهان و افغانستان

انتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که تا پنجاه میلیون تن در چهل و پنج کشور هر روز با قحطی روبه‌رو استند و نیاز به اقدام‌های فوری است تا آنان را کمک کنیم.

سازمان ملل متحد از وضعیت بد اقتصادی در جهان به شمول و افغانستان نگرانی کرده است. این سازمان می‌گوید که ناامنی غدایی از سال ۲۰۱۹ به این‌ سو سبب شده است تا میزان افراد که به غذای کافی دسترسی ندارند، از ۱۳۵ میلیون نفر به ۳۴۵ میلیون نفر افزایش یابد.

انتونیو گوتریش گفته است: «روزانه نزدیک به ۵۰ میلیون تن در ۴۵ کشور در پرتگاه قحطی زنده‌گی می‌کنند. ما می‌توانیم از فاجعه جلوگیری کنیم؛ اما اقدام بی درنگ بخاطر رسانیدن کمک به نیازمندان ضروری است.»

در گزارش برنامه جهانی غذا آمده است که افغانستان نیز از جمله کشورهای است که در حال حاضر با ناامنی خوراکی روبه‌رو است.

شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که در یک سال پسین، درآمدهای شان به گونه کم پیشینه کاهش یافته اند. فقر و تنگ‌دستی سبب شده است تا زنان نیز در بخش‌های از کابل، دست به کار شاق بزنند.

عاطفه که مسوولیت خانواده ده نفری را دارد، در کراچی پیاز و کچالو و بعضی اوقات میوه می‌فروشد.

عاطفه، می‌گوید: «کوشش و زحمت می‌کشم، سی سیر بار یا بیست سیر بار را بر میدارم تا اینجا می‌آیم کار نیست بار نیست باور می‌کند سیب گرفتیم پوپنک زده.»

اما وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت برای ریشه کن کردن فقر در کشور تلاش می‌کند و با جلب سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از سکتور خصوصی مشکلات اقتصادی شهروندان کشور را برطرف خواهد کرد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید: «برنامه ما آزاد سازی پول افغانستان است از طریق دیپلوماسی، جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تقویت بخش خصوصی  و حمایت از صادر کننده‌گان و سرمایه‌گذاران برای تولیدات محصولات داخلی می‌باشد.»

افغانستان از جمله کشورهای است که میزان فقر در آن گسترده است. برینیاد آمارهای سازمان ملل متحد نزدیک به بیست و چهار میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند.

نگرانی‌ها از افزایش قحطی در جهان و افغانستان

وزارت اقتصاد می‌گوید که برای ریشه کن کردن فقر در کشور تلاش می‌کند و با جلب سرمایه‌گذاری مشکلات اقتصادی شهروندان کشور را برطرف خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

انتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که تا پنجاه میلیون تن در چهل و پنج کشور هر روز با قحطی روبه‌رو استند و نیاز به اقدام‌های فوری است تا آنان را کمک کنیم.

سازمان ملل متحد از وضعیت بد اقتصادی در جهان به شمول و افغانستان نگرانی کرده است. این سازمان می‌گوید که ناامنی غدایی از سال ۲۰۱۹ به این‌ سو سبب شده است تا میزان افراد که به غذای کافی دسترسی ندارند، از ۱۳۵ میلیون نفر به ۳۴۵ میلیون نفر افزایش یابد.

انتونیو گوتریش گفته است: «روزانه نزدیک به ۵۰ میلیون تن در ۴۵ کشور در پرتگاه قحطی زنده‌گی می‌کنند. ما می‌توانیم از فاجعه جلوگیری کنیم؛ اما اقدام بی درنگ بخاطر رسانیدن کمک به نیازمندان ضروری است.»

در گزارش برنامه جهانی غذا آمده است که افغانستان نیز از جمله کشورهای است که در حال حاضر با ناامنی خوراکی روبه‌رو است.

شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که در یک سال پسین، درآمدهای شان به گونه کم پیشینه کاهش یافته اند. فقر و تنگ‌دستی سبب شده است تا زنان نیز در بخش‌های از کابل، دست به کار شاق بزنند.

عاطفه که مسوولیت خانواده ده نفری را دارد، در کراچی پیاز و کچالو و بعضی اوقات میوه می‌فروشد.

عاطفه، می‌گوید: «کوشش و زحمت می‌کشم، سی سیر بار یا بیست سیر بار را بر میدارم تا اینجا می‌آیم کار نیست بار نیست باور می‌کند سیب گرفتیم پوپنک زده.»

اما وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت برای ریشه کن کردن فقر در کشور تلاش می‌کند و با جلب سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از سکتور خصوصی مشکلات اقتصادی شهروندان کشور را برطرف خواهد کرد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید: «برنامه ما آزاد سازی پول افغانستان است از طریق دیپلوماسی، جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تقویت بخش خصوصی  و حمایت از صادر کننده‌گان و سرمایه‌گذاران برای تولیدات محصولات داخلی می‌باشد.»

افغانستان از جمله کشورهای است که میزان فقر در آن گسترده است. برینیاد آمارهای سازمان ملل متحد نزدیک به بیست و چهار میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره