Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدگاه سفیر پاکستان در باره به رسمیت شناختن امارت اسلامی

منصور احمد خان، سفیر پاکستان برای افغانستان در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌گوید که پاکستان حکومت کنونی را در صورت یک توافق با کشورهای همسایه و در هماهنگی با جامعه جهانی به رسمیت خواهد شناخت.

منصور احمد خان، سفیر پاکستان برای افغانستان گفت: «به رسمیت شناختن حکومت موقت افغانستان بر بنیاد یک توافق صورت بگیرد که در آن همسایه‌های افغانستان، منطقه و جامعه جهانی دخیل باشند. از همین رو این سیاست پاکستان است که مسایل  تعامل با افغانستان در هماهنگی با منطقه، همسایه‌های افغانستان و پشتبانی جامعه جهانی به پیش برود، چون این مهم است که ما از یک جنگ چهار دهه‌یی  دوامدار که در افغانستان وجود داشت بیرون شده ایم و به یک دوره صلح و ثبات در منطقه رسیده ایم.»

سفیر پاکستان تاکید می‌ورزد که کلید به رسمیت شناختن و کلید ثبات پایدار در داخل افغانستان است و باید مسوولان حکومت سرپرست به آن توجه جدی کنند.

منصور احمد خان، سفیر پاکستان برای افغانستان گفت: «این باید در هماهنگی به پیش حرکت کند و موضوعاتی مانند یک چارچوب همه شمول سیاسی در نظر گرفته شود. افغانستان یک کشور ساخته شده از اقوام گونه‌گون است، نیروی سیاسی متنوع داشته است و این نیروها برای داشتن یک نظام پایدار سیاسی در تعامل شوند. همزمان، موارد دیگر چون حقوق بشری،‌ آموزش دختران، مبارزه در برابر هراس افگنی. بناءً فکر می‌کنم حکومت سرپرست کنونی در داخل کشور و جامعه بر این موارد در تعامل است و باور دارم این یک روند است.»

منصور احمد خان با ابراز نگرانی از گروه‌های پاکستانی مانند تحریک طالبان پاکستان می‌گوید که حکومت سرپرست در افغانستان باید اجازه حضور به این گروه‌ها را  در داخل  افغانستان ندهد.

برنا صالحی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «من فکر می‌کنم که بحث شناسایی امارت اسلامی افغانستان از جانب جامعه بین‌المللی بستگی به تصمیم جمعی دارد که قدرت‌ها در این باره می‌گیرند، در صورت که آن اجماع به وجود نیاید فکر نکنم که کشورهای پاکستان، ایران و سایر کشورها به تنهایی حاکمیت موجود در افغانستان را به رسمیت بشناسند.»

سفیر پاکستان می‌افزاید که پاکستان در مسایل داخلی افغانستان دخالت ندارد، اما تشکیل یک حکومت با ساختار فراگیری سیاسی، آموزش، حقوق بشری، مبارزه با هراس‌افگنی را از مسوولیت‌های امارت اسلامی در افغانستان می‌داند و تاکید می‌ورزد که این مداخله در مسایل داخلی افغانستان نیست.

دیدگاه سفیر پاکستان در باره به رسمیت شناختن امارت اسلامی

منصور احمد خان با ابراز نگرانی از گروه‌های پاکستانی مانند تحریک طالبان پاکستان می‌گوید که حکومت سرپرست در افغانستان باید اجازه حضور به این گروه‌ها را  در داخل  افغانستان ندهد.

تصویر بندانگشتی

منصور احمد خان، سفیر پاکستان برای افغانستان در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌گوید که پاکستان حکومت کنونی را در صورت یک توافق با کشورهای همسایه و در هماهنگی با جامعه جهانی به رسمیت خواهد شناخت.

منصور احمد خان، سفیر پاکستان برای افغانستان گفت: «به رسمیت شناختن حکومت موقت افغانستان بر بنیاد یک توافق صورت بگیرد که در آن همسایه‌های افغانستان، منطقه و جامعه جهانی دخیل باشند. از همین رو این سیاست پاکستان است که مسایل  تعامل با افغانستان در هماهنگی با منطقه، همسایه‌های افغانستان و پشتبانی جامعه جهانی به پیش برود، چون این مهم است که ما از یک جنگ چهار دهه‌یی  دوامدار که در افغانستان وجود داشت بیرون شده ایم و به یک دوره صلح و ثبات در منطقه رسیده ایم.»

سفیر پاکستان تاکید می‌ورزد که کلید به رسمیت شناختن و کلید ثبات پایدار در داخل افغانستان است و باید مسوولان حکومت سرپرست به آن توجه جدی کنند.

منصور احمد خان، سفیر پاکستان برای افغانستان گفت: «این باید در هماهنگی به پیش حرکت کند و موضوعاتی مانند یک چارچوب همه شمول سیاسی در نظر گرفته شود. افغانستان یک کشور ساخته شده از اقوام گونه‌گون است، نیروی سیاسی متنوع داشته است و این نیروها برای داشتن یک نظام پایدار سیاسی در تعامل شوند. همزمان، موارد دیگر چون حقوق بشری،‌ آموزش دختران، مبارزه در برابر هراس افگنی. بناءً فکر می‌کنم حکومت سرپرست کنونی در داخل کشور و جامعه بر این موارد در تعامل است و باور دارم این یک روند است.»

منصور احمد خان با ابراز نگرانی از گروه‌های پاکستانی مانند تحریک طالبان پاکستان می‌گوید که حکومت سرپرست در افغانستان باید اجازه حضور به این گروه‌ها را  در داخل  افغانستان ندهد.

برنا صالحی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «من فکر می‌کنم که بحث شناسایی امارت اسلامی افغانستان از جانب جامعه بین‌المللی بستگی به تصمیم جمعی دارد که قدرت‌ها در این باره می‌گیرند، در صورت که آن اجماع به وجود نیاید فکر نکنم که کشورهای پاکستان، ایران و سایر کشورها به تنهایی حاکمیت موجود در افغانستان را به رسمیت بشناسند.»

سفیر پاکستان می‌افزاید که پاکستان در مسایل داخلی افغانستان دخالت ندارد، اما تشکیل یک حکومت با ساختار فراگیری سیاسی، آموزش، حقوق بشری، مبارزه با هراس‌افگنی را از مسوولیت‌های امارت اسلامی در افغانستان می‌داند و تاکید می‌ورزد که این مداخله در مسایل داخلی افغانستان نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره