Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو انفجار پیهم در حوزه هجدهم امنیتی شهر کابل

چندین تن شام امروز در دو انفجار پیهم در حوزه هجدهم امنیتی شهر کابل زخم بردشته‌اند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که این انفجارها برخاسته از مواد انفجاری جاسازی شده در دو بایسکل بوده‌است.

آقای زدران می‌افزاید که زخمی‌های این انفجارها به نزدیک‌ترین شفاخانه‌های محل رویداد انتقال داده شده‌اند.

براساس گفته‌های آقای زدران، نیروهای امنیتی به محل رویداد رسیده‌اند و بررسی‌ها نیز در این باره آغاز شده‌است.

هیچ گروهی تاکنون مسوولیت این رویدادها را دوش نگرفته است.

دو انفجار پیهم در حوزه هجدهم امنیتی شهر کابل

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که این انفجارها برخاسته از مواد انفجاری جاسازی شده در دو بایسکل بوده‌است.

Thumbnail

چندین تن شام امروز در دو انفجار پیهم در حوزه هجدهم امنیتی شهر کابل زخم بردشته‌اند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که این انفجارها برخاسته از مواد انفجاری جاسازی شده در دو بایسکل بوده‌است.

آقای زدران می‌افزاید که زخمی‌های این انفجارها به نزدیک‌ترین شفاخانه‌های محل رویداد انتقال داده شده‌اند.

براساس گفته‌های آقای زدران، نیروهای امنیتی به محل رویداد رسیده‌اند و بررسی‌ها نیز در این باره آغاز شده‌است.

هیچ گروهی تاکنون مسوولیت این رویدادها را دوش نگرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره