Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امضای قرارداد خرید مواد نفتی و خوراکی میان کابل و مسکو

پیمان خرید نفت و مواد خوراکی میان امارت اسلامی و روسیه امضا شد. وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که با امضای این پیمان، دو میلیون و پنجصد هزار تن نفت و گاز از روسیه وارد کشور خواهد شد.

بربنیاد این قرار داد، انتظار می‌رود که یک میلیون تُن پترول، پنجصد هزار تُن گاز و دو میلیون تُن گندم از روسیه وارد کشور شوند.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «ما به زودترین فرصت کوشش داریم که واردات از طریق خط آهن و از طریق تیلرهای که است بارگیری صورت گیرد و پیش از این که زمستان برسد بخیر، این موادبه افغانستان برسد تا از بالاتر نرخ‌ها جلوگیری شود.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که با این قرارداد، بهای تیل، آرد و گندم در کشور کاهش خواهند یافت.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «این قرارداد تاثیراتش بالای مارکیت ما خوب است، مثبت خواهد بود بخاطریکه نرخ جهانی از روسیه از نرخ جهانی پایین‌تر است.»

اما شماری از رانندگان در پایتخت می‌گویند که بهای تیل در بازارهای پایتخت بلند است و آنان نمی‌توانند درآمد مناسب بدست بیاورند.

محمد زبیر احمدی، راننده، گفت: «سال پیش ما شصت افغانی می‌انداختیم تیل را ولی حال هشتادو دو افغانی شده است. یک لیتر تیل هشتادو دو افغانی، ما که همی یک بار یک طرف می‌رویم، یک لیتر را خو می‌خورد. برای ما چیزی نمی‌ماند.»

فقیر محمد، راننده، گفت: «روز سه صد، چهارصد را که پیدا می‌کنیم، باور کن که دوای مه خریده نمی‌توانم. خانه که می‌روم هم پرسان می‌کنند که چه کردی، چه نکردی، خو حتماً یک بهانه جور می‌کنم که چیز نیست.»

افغانستان در بیش از یک سال گذشته، در باره خرید برخی از کالاهای بازرگانی با ایران و روسیه وارد گفت‌وگو شده است و انتظار می‌رود که این دو کشور تیل و برخی از کالاهای مورد نیاز افغانستان را تامین کنند.

امضای قرارداد خرید مواد نفتی و خوراکی میان کابل و مسکو

رویترز افزوده‌است که وزارت صنعت و تجارت افغانستان، قرارداد موقت خرید تیل پترول، دیزل، گاز و گندم را با روسیه امضا کرده است.

Thumbnail

پیمان خرید نفت و مواد خوراکی میان امارت اسلامی و روسیه امضا شد. وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که با امضای این پیمان، دو میلیون و پنجصد هزار تن نفت و گاز از روسیه وارد کشور خواهد شد.

بربنیاد این قرار داد، انتظار می‌رود که یک میلیون تُن پترول، پنجصد هزار تُن گاز و دو میلیون تُن گندم از روسیه وارد کشور شوند.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «ما به زودترین فرصت کوشش داریم که واردات از طریق خط آهن و از طریق تیلرهای که است بارگیری صورت گیرد و پیش از این که زمستان برسد بخیر، این موادبه افغانستان برسد تا از بالاتر نرخ‌ها جلوگیری شود.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که با این قرارداد، بهای تیل، آرد و گندم در کشور کاهش خواهند یافت.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «این قرارداد تاثیراتش بالای مارکیت ما خوب است، مثبت خواهد بود بخاطریکه نرخ جهانی از روسیه از نرخ جهانی پایین‌تر است.»

اما شماری از رانندگان در پایتخت می‌گویند که بهای تیل در بازارهای پایتخت بلند است و آنان نمی‌توانند درآمد مناسب بدست بیاورند.

محمد زبیر احمدی، راننده، گفت: «سال پیش ما شصت افغانی می‌انداختیم تیل را ولی حال هشتادو دو افغانی شده است. یک لیتر تیل هشتادو دو افغانی، ما که همی یک بار یک طرف می‌رویم، یک لیتر را خو می‌خورد. برای ما چیزی نمی‌ماند.»

فقیر محمد، راننده، گفت: «روز سه صد، چهارصد را که پیدا می‌کنیم، باور کن که دوای مه خریده نمی‌توانم. خانه که می‌روم هم پرسان می‌کنند که چه کردی، چه نکردی، خو حتماً یک بهانه جور می‌کنم که چیز نیست.»

افغانستان در بیش از یک سال گذشته، در باره خرید برخی از کالاهای بازرگانی با ایران و روسیه وارد گفت‌وگو شده است و انتظار می‌رود که این دو کشور تیل و برخی از کالاهای مورد نیاز افغانستان را تامین کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره