Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌اندازی برنامه‌ آموزش‌های فن و حرفه برای یتیمان و معلولان

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به تازگی برای یتیمان و معلولان برنامه آموزش‌های فنی و حرفه‌یی را به راه انداخته ‌است.

مسوولان این وزارت می‌گویند که در این برنامه، یتیمان و معلولان در بخش‌های خیاطی و ترمیم تلفون‌های همراه (مبایل) آموزش خواهند دید.

قاری شاه محمد، رییس دفتر وزیر شهدا و معلولین، گفت: «این معلولین و یتیمان وارثه شهدا و بیوه ثبت شده است. به یتیمان مستحق و معلولین مستحق حقوق شان از ۶۰ تا ۷۰ در صد پرداخته شده است.»

آمریت این مرکز آموزشی می‌گوید که در این برنامه آموزشی، ۶۰ دانش‌آموز در بخش خیاطی و ترمیم تلفون‌های همراه چهار ماه آموزش خواهند دید.

انجنیر خالد، آمر مرکز آموزشی فلج و یتیمان، گفت: «ما شاهد گشایش حرفه خیاطی و ترمیم موبایل از جمله شش حرفه‌ها هستیم. این یک انکشاف و دستآورد است اما تلاش ما این است که این برنامه وسیع شود و به همکاری آقای وزیر و رهبری وزارت، چهار بخش حرفه‌های دیگر فعال کنیم.»

در همین حال شماری از دانش‌آموزان، این کار وزارت شهدا و معلولین را می‌ستایند.

عبدالباسط، دانش‌آموز، گفت: «بسیار خرسند هستیم از حکومت امارت اسلامی تا برایم مهیا ساخت حرفه‌یی را تا بتوانیم کسب و کار خوب در آینده داشته باشیم.»

منصور، دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «ما بسیار خوش هستیم از یکی در این حرفه شامل شدیم حرفه را می‌خواهیم یاد بگیریم تا در آینده خیاط شوم یک خیاط خوب خدمت‌گار همین مردم.»

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تعهد می‌کند که شمار حرفه‌ها در مرکز آموزشی معلولان و یتیمان را افزایش می‌دهد و به زودی بخش‌های آموزشی چهار حرفه دیگر نیز ایجاد خواهد شد.

راه‌اندازی برنامه‌ آموزش‌های فن و حرفه برای یتیمان و معلولان

مسوولان این وزارت می‌گویند که در این برنامه، یتیمان و معلولان در بخش‌های خیاطی و ترمیم تلفون‌های همراه (مبایل) آموزش خواهند دید.

تصویر بندانگشتی

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به تازگی برای یتیمان و معلولان برنامه آموزش‌های فنی و حرفه‌یی را به راه انداخته ‌است.

مسوولان این وزارت می‌گویند که در این برنامه، یتیمان و معلولان در بخش‌های خیاطی و ترمیم تلفون‌های همراه (مبایل) آموزش خواهند دید.

قاری شاه محمد، رییس دفتر وزیر شهدا و معلولین، گفت: «این معلولین و یتیمان وارثه شهدا و بیوه ثبت شده است. به یتیمان مستحق و معلولین مستحق حقوق شان از ۶۰ تا ۷۰ در صد پرداخته شده است.»

آمریت این مرکز آموزشی می‌گوید که در این برنامه آموزشی، ۶۰ دانش‌آموز در بخش خیاطی و ترمیم تلفون‌های همراه چهار ماه آموزش خواهند دید.

انجنیر خالد، آمر مرکز آموزشی فلج و یتیمان، گفت: «ما شاهد گشایش حرفه خیاطی و ترمیم موبایل از جمله شش حرفه‌ها هستیم. این یک انکشاف و دستآورد است اما تلاش ما این است که این برنامه وسیع شود و به همکاری آقای وزیر و رهبری وزارت، چهار بخش حرفه‌های دیگر فعال کنیم.»

در همین حال شماری از دانش‌آموزان، این کار وزارت شهدا و معلولین را می‌ستایند.

عبدالباسط، دانش‌آموز، گفت: «بسیار خرسند هستیم از حکومت امارت اسلامی تا برایم مهیا ساخت حرفه‌یی را تا بتوانیم کسب و کار خوب در آینده داشته باشیم.»

منصور، دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «ما بسیار خوش هستیم از یکی در این حرفه شامل شدیم حرفه را می‌خواهیم یاد بگیریم تا در آینده خیاط شوم یک خیاط خوب خدمت‌گار همین مردم.»

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تعهد می‌کند که شمار حرفه‌ها در مرکز آموزشی معلولان و یتیمان را افزایش می‌دهد و به زودی بخش‌های آموزشی چهار حرفه دیگر نیز ایجاد خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره