Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درمان رایگان کودکان لب‌چاک و کام‌چاک از سوی یک پزشک در کابل

یک پزشک افغان می‌گوید که قرار است ۷۰ کودک لب‌چاک و کام‌چاک را در یکی از شفاخانه‌های خصوصی در شهر کابل درمان کند.

غفار غیور می‌افزاید پس از کابل، کودکان لب‌چاک و کام‌چاک را در هلمند نیز درمان خواهد کرد.
 
او در این باره گفت: «فعلا در کابل استم تقریبا اینجا در حدود ۷۰ مریض پلان دارم که در شفاخانه رایل عملیات کنم رایگان و پس از آن پلان من این است که هلمند بروم و در هلمند در حدود ۱۵۰ طفل منتظر است که آنها را هم باید عملیات کنم.»

شماری از بیمارداران می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی توان درمان کودکان شان را نداشته‌اند و از درمان رایگان کودکان شان از سوی این پزشک افغان خرسند هستند.

شفیق الله، بیماردار، گفت: «از زمانی که تولد شد همین رقم است به چند داکتر بردیم وضع اقتصادی ضعیف بود نشد ما اینجا آمدیم پیش داکتر صاحب غفار رایگان تداوی می‌کرد.»

نادر خان، بیمار دار دیگر، می‌گوید: «ما از داکتر صاحب غفار زیاد خوشحال استیم و از پیش شان راضی استیم نفر‌های که مشکل اقتصادی دارد برای آنها یک خدمت است و کار خوب است.»

پیش از این، ۱۵۰ کودک از سوی همین پزشک در ولایت کندز به گونه رایگان عملیات و درمان شده‌اند.

درمان رایگان کودکان لب‌چاک و کام‌چاک از سوی یک پزشک در کابل

پیش از این، ۱۵۰ کودک از سوی همین پزشک در ولایت کندز به گونه رایگان عملیات و درمان شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

یک پزشک افغان می‌گوید که قرار است ۷۰ کودک لب‌چاک و کام‌چاک را در یکی از شفاخانه‌های خصوصی در شهر کابل درمان کند.

غفار غیور می‌افزاید پس از کابل، کودکان لب‌چاک و کام‌چاک را در هلمند نیز درمان خواهد کرد.
 
او در این باره گفت: «فعلا در کابل استم تقریبا اینجا در حدود ۷۰ مریض پلان دارم که در شفاخانه رایل عملیات کنم رایگان و پس از آن پلان من این است که هلمند بروم و در هلمند در حدود ۱۵۰ طفل منتظر است که آنها را هم باید عملیات کنم.»

شماری از بیمارداران می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی توان درمان کودکان شان را نداشته‌اند و از درمان رایگان کودکان شان از سوی این پزشک افغان خرسند هستند.

شفیق الله، بیماردار، گفت: «از زمانی که تولد شد همین رقم است به چند داکتر بردیم وضع اقتصادی ضعیف بود نشد ما اینجا آمدیم پیش داکتر صاحب غفار رایگان تداوی می‌کرد.»

نادر خان، بیمار دار دیگر، می‌گوید: «ما از داکتر صاحب غفار زیاد خوشحال استیم و از پیش شان راضی استیم نفر‌های که مشکل اقتصادی دارد برای آنها یک خدمت است و کار خوب است.»

پیش از این، ۱۵۰ کودک از سوی همین پزشک در ولایت کندز به گونه رایگان عملیات و درمان شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره