Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دکانداران: انفجار بالون گاز سبب آتش‌سوزی در مکروریان سوم شد

دکانداران می‌گویند که بیش از یازده دکان در آتش‌سوزی دیشب در مکروریان سوم کابل به گونه کامل سوخته‌اند.

به گفته‌ی دکانداران، این آتش‌سوزی حوالی ۱۰:۴۵ شب پس از انفجار یک بالون گاز به وقوع پیوست که در کمتر از یک ساعت بیشتر دکان‌ها در آتش سوختند.

در دکان‌های این مارکیت بیشتر وسایل خانه، سیمساری، میوه و سبزی به فروش می‌رسید.

ظفر، دکاندار، به طلوع‌نیوز گفت: «یازده دکان به شمول غرفه چوکیدار حریق گردیده و در این دکان‌ها ظروف خانه، ترکاری و یکی از آشپزخانه‌ها بودند.»

قدوس، دکاندار دیگر، گفت: «شخصا از خود من پانزده هزار دالر بود پانزده هزار دالر تنها همی دکان آتش گرفته.»

با این حال، ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفاییه می‌گوید که این آتش‌سوزی به موقع مهار شده است.

حافظ نورالل، رییس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفاییه، گفت: «وقتی به ما احوال دادند یازده و سی و یک دقیقه بود اما مردم می‌گویند که ده و نیم و یا ده و چهل و پنج دقیقه آتش‌سوزی شده بود و این هم از طرف قوماندانی امنیه به ما احوال داده شده است.»

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «هدایاتی که از طرف اطفاییه برای ما گفته شده که برق دکان ما باید به کدام استندرد باشد و چه رقم از لین ها باید حفظ شود و چیز هاییکه زود حریق می‌شود باید احتیاط شود.»

کابل در یک ماه اخیر گواه سه رویداد آتش‌سوزی بوده است. دکانداران در آتش‌سوزی مارکیت احمدی و اباسین زدران در منطقه کوته سنگی میلیون‌ها افغانی زیان دیدند.

دکانداران: انفجار بالون گاز سبب آتش‌سوزی در مکروریان سوم شد

کابل در یک ماه اخیر گواه سه رویداد آتش‌سوزی بوده است. دکانداران در آتش‌سوزی مارکیت احمدی و اباسین زدران در منطقه کوته سنگی میلیون‌ها افغانی زیان دیدند.

تصویر بندانگشتی

دکانداران می‌گویند که بیش از یازده دکان در آتش‌سوزی دیشب در مکروریان سوم کابل به گونه کامل سوخته‌اند.

به گفته‌ی دکانداران، این آتش‌سوزی حوالی ۱۰:۴۵ شب پس از انفجار یک بالون گاز به وقوع پیوست که در کمتر از یک ساعت بیشتر دکان‌ها در آتش سوختند.

در دکان‌های این مارکیت بیشتر وسایل خانه، سیمساری، میوه و سبزی به فروش می‌رسید.

ظفر، دکاندار، به طلوع‌نیوز گفت: «یازده دکان به شمول غرفه چوکیدار حریق گردیده و در این دکان‌ها ظروف خانه، ترکاری و یکی از آشپزخانه‌ها بودند.»

قدوس، دکاندار دیگر، گفت: «شخصا از خود من پانزده هزار دالر بود پانزده هزار دالر تنها همی دکان آتش گرفته.»

با این حال، ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفاییه می‌گوید که این آتش‌سوزی به موقع مهار شده است.

حافظ نورالل، رییس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفاییه، گفت: «وقتی به ما احوال دادند یازده و سی و یک دقیقه بود اما مردم می‌گویند که ده و نیم و یا ده و چهل و پنج دقیقه آتش‌سوزی شده بود و این هم از طرف قوماندانی امنیه به ما احوال داده شده است.»

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «هدایاتی که از طرف اطفاییه برای ما گفته شده که برق دکان ما باید به کدام استندرد باشد و چه رقم از لین ها باید حفظ شود و چیز هاییکه زود حریق می‌شود باید احتیاط شود.»

کابل در یک ماه اخیر گواه سه رویداد آتش‌سوزی بوده است. دکانداران در آتش‌سوزی مارکیت احمدی و اباسین زدران در منطقه کوته سنگی میلیون‌ها افغانی زیان دیدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره