Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش وزارت داخله برای استخدام بانوان مسلکی در صفوف پولیس

وزارت امور داخله تلاش می‌کند تا بانوان نظامی حکومت پیشین را در این وزارت استخدام کند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، می‌گوید که تلاش‌ها برای این کار آغاز شده‌اند و همین اکنون نیز شماری از بانوان پولیس فعالیت دارند.

آقای تکور گفت: «ما تلاش می‌کنیم دیگر پولیس های زن را که تربیه شدند، مسکلی و در بخش‌های پولیس تجربه داشته باشند، به کار بگیریم.»

وزارت داخله روز گذشته یک نوار تصویری از بانوانی پخش کرد که در بخش پولیس نظم عامه استخدام و فعالیت می‌کنند. شمار این بانوان در حال حاضر به صد تن می‌رسد.

شماری از این بانوان می‌گویند که آموزش‌های لازم را برای تامین امنیت دریافت کرده‌اند.

خدیجه، ساتنمن ریاست عمومی امن و نظم عامه، گفت: «جلوگیری از ضد آشوب اینها را یاد گرفتیم بر ما خیلی مفید بود ما زیاد چیزها را یاد گرفتیم و ما می‌توانیم از خود دفاع کنیم.»

زهرا، ساتنمن ریاست عمومی امن و نظم عامه، می‌گوید: «خواستم از خانم‌های که در صفوف پولیس سابق بوده‌اند، حالی نیستند و باید همه‌گی شان بیایند هیچ کدام تهدید و فشار نیستند.»

آگاهان مسایل نظامی افزایش شمار بانوان را در بخش‌های امنیتی در تامین امنیت جامعه اثرگذار می‌دانند.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «حضور کاری و رسمی خانم‌ها، دخترخانم‌ها در تمام مراجع نهادهای رسمی چه ملکی چه عسکری یک امر ضروریست و واجبی است.»

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «حضور پولیس طبقه اناث مسلکی و آموزش دیده در سکتور امنیتی و در تامین امنیت و کاهش جرایم با در نظرداشت کمیت و کیفیت یک نیاز مبرم است.»

در حکومت پیشین، بیش از چهار هزار پولیس زن در بخش‌های گوناگون در وزارت امور داخله کار می‌کردند که اکنون شمار این زنان  در وزارت امور داخله کاهش یافته‌است.

تلاش وزارت داخله برای استخدام بانوان مسلکی در صفوف پولیس

وزارت داخله روز گذشته یک نوار تصویری از بانوانی پخش کرد که در بخش پولیس نظم عامه استخدام و فعالیت می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله تلاش می‌کند تا بانوان نظامی حکومت پیشین را در این وزارت استخدام کند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، می‌گوید که تلاش‌ها برای این کار آغاز شده‌اند و همین اکنون نیز شماری از بانوان پولیس فعالیت دارند.

آقای تکور گفت: «ما تلاش می‌کنیم دیگر پولیس های زن را که تربیه شدند، مسکلی و در بخش‌های پولیس تجربه داشته باشند، به کار بگیریم.»

وزارت داخله روز گذشته یک نوار تصویری از بانوانی پخش کرد که در بخش پولیس نظم عامه استخدام و فعالیت می‌کنند. شمار این بانوان در حال حاضر به صد تن می‌رسد.

شماری از این بانوان می‌گویند که آموزش‌های لازم را برای تامین امنیت دریافت کرده‌اند.

خدیجه، ساتنمن ریاست عمومی امن و نظم عامه، گفت: «جلوگیری از ضد آشوب اینها را یاد گرفتیم بر ما خیلی مفید بود ما زیاد چیزها را یاد گرفتیم و ما می‌توانیم از خود دفاع کنیم.»

زهرا، ساتنمن ریاست عمومی امن و نظم عامه، می‌گوید: «خواستم از خانم‌های که در صفوف پولیس سابق بوده‌اند، حالی نیستند و باید همه‌گی شان بیایند هیچ کدام تهدید و فشار نیستند.»

آگاهان مسایل نظامی افزایش شمار بانوان را در بخش‌های امنیتی در تامین امنیت جامعه اثرگذار می‌دانند.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «حضور کاری و رسمی خانم‌ها، دخترخانم‌ها در تمام مراجع نهادهای رسمی چه ملکی چه عسکری یک امر ضروریست و واجبی است.»

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «حضور پولیس طبقه اناث مسلکی و آموزش دیده در سکتور امنیتی و در تامین امنیت و کاهش جرایم با در نظرداشت کمیت و کیفیت یک نیاز مبرم است.»

در حکومت پیشین، بیش از چهار هزار پولیس زن در بخش‌های گوناگون در وزارت امور داخله کار می‌کردند که اکنون شمار این زنان  در وزارت امور داخله کاهش یافته‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره