Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متقی در نشست توزیع یونیفرم: جهان به "تعامل مثبت" با ا.ا آغاز کند

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، روز سه‌شنبه در نشستی خواهان تعامل مثبت جهان با امارت اسلامی شده‌است.

آقای متقی که در نشست توزیع یونیفرم جدید ریاست عمومی استخبارات سخن می‌زد، می‌گوید که تضعیف حکومت سرپرست به زیان جهان است.

امیرخان متقی گفت: «دنیا باید به تعامل مثبت رو بیاورد تضعیف حکومت افغانستان به زیان تمام جهان است و به خود ضرر می‌رسانند.»

این مقام ارشد امارت اسلامی از شهروندان افغانستان به ویژه چهره‌های سیاسی در بیرون از کشور، می‌خواهد که به افغانستان برگردند و از نظام حاکم پشتیبانی کنند.

برخی دیگر از مقام‌های امارت اسلامی نیز در نشست توزیع یونیفرم به نیروهای ریاست عمومی استخبارات شرکت کرده بودند. آنان داشتن

یونیفرم را در ثبات، نظم، وحدت و همبستگی نظام مهم می‌داند.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا، گفت: «مجاهدینی که در وزارت دفاع هستند در وزارت داخله هستند در وزارت استخبارات هستند و یا در ارگان‌های دیگر کار می‌کنند حیثیت حواس خمسه را دارند.»

عبدالحق وثیق، رییس عمومی استخبارات، می‌گوید: «از سوی رهبری زعامت امارت اسلامی پیشکش شده است که فرامین از سوی امارت اسلامی صادر شده است جدا در آن نباید کوتاهی کنیم.»

این در حالی‌ست که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی درافغانستان، این نخستین بار است که برای نیروهای استخبارات یونیفرم مشخص توزیع می‌شود.

متقی در نشست توزیع یونیفرم: جهان به "تعامل مثبت" با ا.ا آغاز کند

این مقام امارت اسلامی از شهروندان افغانستان به ویژه چهره‌های سیاسی می‌خواهد که به افغانستان برگردند و از نظام حاکم پشتیبانی کنند.

تصویر بندانگشتی

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، روز سه‌شنبه در نشستی خواهان تعامل مثبت جهان با امارت اسلامی شده‌است.

آقای متقی که در نشست توزیع یونیفرم جدید ریاست عمومی استخبارات سخن می‌زد، می‌گوید که تضعیف حکومت سرپرست به زیان جهان است.

امیرخان متقی گفت: «دنیا باید به تعامل مثبت رو بیاورد تضعیف حکومت افغانستان به زیان تمام جهان است و به خود ضرر می‌رسانند.»

این مقام ارشد امارت اسلامی از شهروندان افغانستان به ویژه چهره‌های سیاسی در بیرون از کشور، می‌خواهد که به افغانستان برگردند و از نظام حاکم پشتیبانی کنند.

برخی دیگر از مقام‌های امارت اسلامی نیز در نشست توزیع یونیفرم به نیروهای ریاست عمومی استخبارات شرکت کرده بودند. آنان داشتن

یونیفرم را در ثبات، نظم، وحدت و همبستگی نظام مهم می‌داند.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا، گفت: «مجاهدینی که در وزارت دفاع هستند در وزارت داخله هستند در وزارت استخبارات هستند و یا در ارگان‌های دیگر کار می‌کنند حیثیت حواس خمسه را دارند.»

عبدالحق وثیق، رییس عمومی استخبارات، می‌گوید: «از سوی رهبری زعامت امارت اسلامی پیشکش شده است که فرامین از سوی امارت اسلامی صادر شده است جدا در آن نباید کوتاهی کنیم.»

این در حالی‌ست که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی درافغانستان، این نخستین بار است که برای نیروهای استخبارات یونیفرم مشخص توزیع می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره