Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی باشندگان پایتخت از افزایش بهای دارو

شماری از باشندگان پایتخت از بلند بودن بهای دارو در پایتخت نگران استند.

آنان می‌گویند که بهای بلند دارو سبب شده تا نتوانند دارو مورد نیاز شان را تهیه کنند.  

بشرمل، باشنده کابل، گفت: «داکتر‌ها هرنسخه نوشته می‌کنند ۵هزار ۶هزار وسع و توانایی ندارم که بخرم نسخه‌اش را.»

باشنده کابل، گفت: «دوا بلند شده قیمت‌ها بلند رفته توان خریداری‌اش را هم نداریم بعضی وقت نصف دوا را می‌گیریم زورما نمی‌رسد.»  

همزمان با این شماری از دارو فروشان در کشور می‌گویند که واردات اندک داروها از هند در کیفیت و بهای آن اثر گذاشته است.

پرویز صدیقی، دارو فروش، گفت: «از کشور هندوستان بسیار کم‌تر شده پرواز‌ها نیست بسیار اگر می‌آید هم به قیمت بسیار گزاف وارد افغانستان می‌شود که مشتری‌هم نمی‌تواند از این استفاده کند.»

تواب، یک دارو فروش دیگر، گفت: «قیمت‌اش یک پنجاه فیصد بالا رفته کیفیت‌اش هم کشور که این قسمی باشد کیفیت دواهم پایان می‌آید تجار می‌گوید که کیفیت‌اش را پایین کن که مردم دوا را ارزان بخرند.»

از سویی هم، رییس انجمن دارو فروشان می‌گوید که بهای دارو بیماری‌های قلبی، سرطانی و ویروسی تا پنجاه درصد افزایش یافته است، چون در وارد کردن این داروها به کشور محدودیت وجود دارد.»

جان آغا، رییس انجمن دوا فروشان، گفت: «ما این مشکل را داریم که از یک طرف تولید نمی‌توانیم مریض‌هم داریم و قوانین‌هم مشکلات خواهش ما این است که از مقامات امارت از مقامات صحت‌عامه کسانی‌ که مسوولین استند همین‌طور دواهای خورد و ریزه را برای کسانی که می‌آورند سهولت ایجاد کند.»

از سویی دیگر، سخنگوی اداره ملی دارو و غذا می‌گوید که آنان در وارد کردن داروها به کشور محدودیت ایجاد نکرده‌اند؛ اما از وارد کردن داروهای بی کیفیت به کشور جلوگیری شده است.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و غذا، گفت: «ادویه که در گذشته داخل مارکیت می‌شد کاملا ادویه ‍مجهول الهویه "هویت دارو مشخص نباشد" بود که نه هم از کیفیت ونه هم از مصونیت‌اش تضمینی وجود داشت حالا تمام سرحدات باز است روزانه اداره برای  متقاضیان پروفورم کافی ارایه می‌کنند.»

بر بنیاد گفته‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، اکنون شمار زیاد از داروها از ترکیه و پاکستان به کشور وارد می‌شوند.

نگرانی باشندگان پایتخت از افزایش بهای دارو

آنان می‌گویند که بهای بلند دارو سبب شده تا نتوانند دارو مورد نیاز شان را تهیه کنند.  

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان پایتخت از بلند بودن بهای دارو در پایتخت نگران استند.

آنان می‌گویند که بهای بلند دارو سبب شده تا نتوانند دارو مورد نیاز شان را تهیه کنند.  

بشرمل، باشنده کابل، گفت: «داکتر‌ها هرنسخه نوشته می‌کنند ۵هزار ۶هزار وسع و توانایی ندارم که بخرم نسخه‌اش را.»

باشنده کابل، گفت: «دوا بلند شده قیمت‌ها بلند رفته توان خریداری‌اش را هم نداریم بعضی وقت نصف دوا را می‌گیریم زورما نمی‌رسد.»  

همزمان با این شماری از دارو فروشان در کشور می‌گویند که واردات اندک داروها از هند در کیفیت و بهای آن اثر گذاشته است.

پرویز صدیقی، دارو فروش، گفت: «از کشور هندوستان بسیار کم‌تر شده پرواز‌ها نیست بسیار اگر می‌آید هم به قیمت بسیار گزاف وارد افغانستان می‌شود که مشتری‌هم نمی‌تواند از این استفاده کند.»

تواب، یک دارو فروش دیگر، گفت: «قیمت‌اش یک پنجاه فیصد بالا رفته کیفیت‌اش هم کشور که این قسمی باشد کیفیت دواهم پایان می‌آید تجار می‌گوید که کیفیت‌اش را پایین کن که مردم دوا را ارزان بخرند.»

از سویی هم، رییس انجمن دارو فروشان می‌گوید که بهای دارو بیماری‌های قلبی، سرطانی و ویروسی تا پنجاه درصد افزایش یافته است، چون در وارد کردن این داروها به کشور محدودیت وجود دارد.»

جان آغا، رییس انجمن دوا فروشان، گفت: «ما این مشکل را داریم که از یک طرف تولید نمی‌توانیم مریض‌هم داریم و قوانین‌هم مشکلات خواهش ما این است که از مقامات امارت از مقامات صحت‌عامه کسانی‌ که مسوولین استند همین‌طور دواهای خورد و ریزه را برای کسانی که می‌آورند سهولت ایجاد کند.»

از سویی دیگر، سخنگوی اداره ملی دارو و غذا می‌گوید که آنان در وارد کردن داروها به کشور محدودیت ایجاد نکرده‌اند؛ اما از وارد کردن داروهای بی کیفیت به کشور جلوگیری شده است.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و غذا، گفت: «ادویه که در گذشته داخل مارکیت می‌شد کاملا ادویه ‍مجهول الهویه "هویت دارو مشخص نباشد" بود که نه هم از کیفیت ونه هم از مصونیت‌اش تضمینی وجود داشت حالا تمام سرحدات باز است روزانه اداره برای  متقاضیان پروفورم کافی ارایه می‌کنند.»

بر بنیاد گفته‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، اکنون شمار زیاد از داروها از ترکیه و پاکستان به کشور وارد می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره