Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک از بسته تازه کمکی بریتانیا برای افغانستان استقبال کرد

برنامه جهانی خوراک در یک خبرنامه گفته‌است که بریتانیا بیش از بیست‌وهشت میلیون دالر در زمستان پیش‌رو به افغانستان کمک می‌کند.

این نهاد سازمان ملل با استقبال از این بسته کمکی، گفته است که این پول برای تهیه خوراک به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان هزینه خواهد شد.

در خبرنامه برنامه جهانی خوراک آمده است: «کمک دولت بریتانیا به برنامه جهانی خوراک اجازه می‌دهد تا از ۶۵۰هزار افغان برای پشت سر گذاشتن زمستان پشتیبانی کند. برنامه جهانی خوراک از کمک بیست‌وپنج میلیون پوندی که تقریبا بیست‌وهشت اعشاریه هشت میلیون دالر امریکایی می‌شود، استقبال می‌کند.»

همزمان با این، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که کمک‌های بشردوستانه در کوتاه‌مدت برای شهروندان کشور موثر است؛ اما در کاهش فقر نقش مهم ندارد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کمک‌های بشردوستانه چون کمک‌های مصرفی هستند هیچ‌گونه موثریت اقتصادی ندارد اما می‌تواند اندکی از جلو فقر در کشور جلوگیری کند.»

شاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی، می‌گوید: «کمک‌های که تا اکنون صورت گرفته قربانی فضای خالی نظارت و کنترول جدی بوده و نتوانسته که در بهبود وضعیت کشور نقش بازی کند و توقع جلوگیری از این بحران را هم نمی‌توان داشت.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در این باره می‌گوید: «کمک‌های بشر دوستانه به کمک‌های انکشافی و توسعه‌یی تغییر جهت بدهد تا در زمینه اشتغال‌زایی و ریشه‌کن کردن فقر قدم‌های جدی برداشته شود.»

بریتانیا در سال روان میلادی، بیش از ۲۸۰ میلیون پوند به افغانستان کمک کرده است و این کشور یکی از بزرگترین کمک‌کنندگان سازمان جهانی خوراک در افغانستان است.

برنامه جهانی خوراک از بسته تازه کمکی بریتانیا برای افغانستان استقبال کرد

همزمان با این، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که کمک‌های بشردوستانه در کوتاه‌مدت برای شهروندان کشور موثر است.

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک در یک خبرنامه گفته‌است که بریتانیا بیش از بیست‌وهشت میلیون دالر در زمستان پیش‌رو به افغانستان کمک می‌کند.

این نهاد سازمان ملل با استقبال از این بسته کمکی، گفته است که این پول برای تهیه خوراک به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان هزینه خواهد شد.

در خبرنامه برنامه جهانی خوراک آمده است: «کمک دولت بریتانیا به برنامه جهانی خوراک اجازه می‌دهد تا از ۶۵۰هزار افغان برای پشت سر گذاشتن زمستان پشتیبانی کند. برنامه جهانی خوراک از کمک بیست‌وپنج میلیون پوندی که تقریبا بیست‌وهشت اعشاریه هشت میلیون دالر امریکایی می‌شود، استقبال می‌کند.»

همزمان با این، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که کمک‌های بشردوستانه در کوتاه‌مدت برای شهروندان کشور موثر است؛ اما در کاهش فقر نقش مهم ندارد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کمک‌های بشردوستانه چون کمک‌های مصرفی هستند هیچ‌گونه موثریت اقتصادی ندارد اما می‌تواند اندکی از جلو فقر در کشور جلوگیری کند.»

شاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی، می‌گوید: «کمک‌های که تا اکنون صورت گرفته قربانی فضای خالی نظارت و کنترول جدی بوده و نتوانسته که در بهبود وضعیت کشور نقش بازی کند و توقع جلوگیری از این بحران را هم نمی‌توان داشت.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در این باره می‌گوید: «کمک‌های بشر دوستانه به کمک‌های انکشافی و توسعه‌یی تغییر جهت بدهد تا در زمینه اشتغال‌زایی و ریشه‌کن کردن فقر قدم‌های جدی برداشته شود.»

بریتانیا در سال روان میلادی، بیش از ۲۸۰ میلیون پوند به افغانستان کمک کرده است و این کشور یکی از بزرگترین کمک‌کنندگان سازمان جهانی خوراک در افغانستان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره