Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درخواست کنندگان پاسپورت خواهان از سرگیری "روند" استند

با آنکه بیش از یک ماه از متوقف شدن روند توزیع پاسپورت در کشور می‌گذرد اما تا کنون توزیع پاسپورت در کشور آغاز نشده‌است.

شماری از درخواست کنندگان پاسپورت می‌گویند که متوقف ماندن این روند آنان را با چالش‌های گونه‌گون روبه‌رو ساخته است. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا هر چه زودتر این روند را از سربگیرد.

درخواست کننده گان پاسپورت ادعا دارند که متوقف ماندن این روند، زمینه را برای کمیشن کاران فراهم ساخته است.

ذبیح‌الله، متقاضی پاسپورت می‌گوید: «بار بار اینکه ریاست پاسپورت بسته می‌شود نمیدانم که دلیل‌اش چه است و یکبار پاسپورت توزیع می‌کنند و دوباره قطع می‌کنند و این شاید یک زمینه‌سازی برای کمیشن کاران باشد.»

مسیح‌الله، متقاضی پاسپورت گفت: «از مسوولین امارت اسلامی خواهشمند هستیم که روند توزیع پاسپورت را دوباره از سر بگیرند و به شکل شفاف.»

با این حال، ریاست پاسپورت می‌گوید که روند توزیع پاسپورت به علت مشکلات فنی متوقف شده و برای حل آن کار جریان دارد.

نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت در این باره چنین می‌گوید: «روند توزیع پاسپورت به اساس هدایت رییس عمومی ریاست پاسپورت و مشکلات فنی متوقف شده و در این زمینه تیم‌های تخینیکی عملا کار می‌کنند و مشکلات فنی به زودی حل شود.»

پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی در کشور تا اکنون بیش از پنج بار روند توزیع پاسپورت به علت‌های گونه‌گون متوقف شده‌است و تا کنون سه بار رییسان این ریاست نیز تبدیل شده‌اند.

درخواست کنندگان پاسپورت خواهان از سرگیری "روند" استند

درخواست کننده گان پاسپورت ادعا دارند که متوقف ماندن این روند، زمینه را برای کمیشن کاران فراهم ساخته است.

تصویر بندانگشتی

با آنکه بیش از یک ماه از متوقف شدن روند توزیع پاسپورت در کشور می‌گذرد اما تا کنون توزیع پاسپورت در کشور آغاز نشده‌است.

شماری از درخواست کنندگان پاسپورت می‌گویند که متوقف ماندن این روند آنان را با چالش‌های گونه‌گون روبه‌رو ساخته است. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا هر چه زودتر این روند را از سربگیرد.

درخواست کننده گان پاسپورت ادعا دارند که متوقف ماندن این روند، زمینه را برای کمیشن کاران فراهم ساخته است.

ذبیح‌الله، متقاضی پاسپورت می‌گوید: «بار بار اینکه ریاست پاسپورت بسته می‌شود نمیدانم که دلیل‌اش چه است و یکبار پاسپورت توزیع می‌کنند و دوباره قطع می‌کنند و این شاید یک زمینه‌سازی برای کمیشن کاران باشد.»

مسیح‌الله، متقاضی پاسپورت گفت: «از مسوولین امارت اسلامی خواهشمند هستیم که روند توزیع پاسپورت را دوباره از سر بگیرند و به شکل شفاف.»

با این حال، ریاست پاسپورت می‌گوید که روند توزیع پاسپورت به علت مشکلات فنی متوقف شده و برای حل آن کار جریان دارد.

نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت در این باره چنین می‌گوید: «روند توزیع پاسپورت به اساس هدایت رییس عمومی ریاست پاسپورت و مشکلات فنی متوقف شده و در این زمینه تیم‌های تخینیکی عملا کار می‌کنند و مشکلات فنی به زودی حل شود.»

پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی در کشور تا اکنون بیش از پنج بار روند توزیع پاسپورت به علت‌های گونه‌گون متوقف شده‌است و تا کنون سه بار رییسان این ریاست نیز تبدیل شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره