Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایجاد ریاست مصوونیت غذایی برای بررسی مواد خوراکی در بازارها

ریاست عمومی مصوونیت غذایی به هدف بررسی مواد خوراکی در بازارها در اداره ملی دوا و خوراک، ایجاد شد.

مسوولان اداره ملی دوا و خوراک می‌گویند که این ریاست به گونه دوامدار بازارها را بررسی مواد خوراکی با کیفیت پایین و تاریخ گذشته را گردآوری خواهد کرد.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و خوراک، گفت: «ان‌شاءالله با آمدن تشکیل جدید قسمی که نظارت و بازرسی ۲۴ ساعته در تمام نقاط از تمام تاسیسات دوایی می‌شود در او زمان ما به گونه بیست‌وچهار ساعته نظارت از تمام تاسیسات غذایی خواهد داشتیم.»

همزمان با این، شماری از باشندگان پاییتخت از این اداره می‌خواهند تا مواد خوراکی با کیفیت پایین و تاریخ گذشته را از بازارها گردآوری کند.

محمد داوود، دکاندار، در این باره گفت: «خواست من همین است که گیرکنند دور بیندازند یا در بدهند (آتش بزنند). سرای‌ها را سیل کنند شرکت‌ها که تاریخ‌ مال شان کم می‌ماند یا تاریخ‌ا‌ش تیر می‌شود مردم به پل باغ عمومی می‌برند سودا می‌کنند.»

شهیر، باشنده کابل، گفت: «مواد تاریخ تیرشده می‌باشد بعضی شرکت‌ها است دوباره در این مواد تاریخ می‌زنند. گفتنی ما همین است خواهش می‌کنیم لطفا دیگر در این باره توجه شان باشد.»

بربنیاد اطلاعات اداره ملی دوا و خوراک، در یک ماه اخیر پنجاه تُن مواد خوراکی و دوا در ننگرهار ضبط و از بین برده شده‌اند.

ایجاد ریاست مصوونیت غذایی برای بررسی مواد خوراکی در بازارها

همزمان با این، شماری از باشندگان پاییتخت از این اداره می‌خواهند تا مواد خوراکی با کیفیت پایین و تاریخ گذشته را از بازارها گردآوری کند.

Thumbnail

ریاست عمومی مصوونیت غذایی به هدف بررسی مواد خوراکی در بازارها در اداره ملی دوا و خوراک، ایجاد شد.

مسوولان اداره ملی دوا و خوراک می‌گویند که این ریاست به گونه دوامدار بازارها را بررسی مواد خوراکی با کیفیت پایین و تاریخ گذشته را گردآوری خواهد کرد.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و خوراک، گفت: «ان‌شاءالله با آمدن تشکیل جدید قسمی که نظارت و بازرسی ۲۴ ساعته در تمام نقاط از تمام تاسیسات دوایی می‌شود در او زمان ما به گونه بیست‌وچهار ساعته نظارت از تمام تاسیسات غذایی خواهد داشتیم.»

همزمان با این، شماری از باشندگان پاییتخت از این اداره می‌خواهند تا مواد خوراکی با کیفیت پایین و تاریخ گذشته را از بازارها گردآوری کند.

محمد داوود، دکاندار، در این باره گفت: «خواست من همین است که گیرکنند دور بیندازند یا در بدهند (آتش بزنند). سرای‌ها را سیل کنند شرکت‌ها که تاریخ‌ مال شان کم می‌ماند یا تاریخ‌ا‌ش تیر می‌شود مردم به پل باغ عمومی می‌برند سودا می‌کنند.»

شهیر، باشنده کابل، گفت: «مواد تاریخ تیرشده می‌باشد بعضی شرکت‌ها است دوباره در این مواد تاریخ می‌زنند. گفتنی ما همین است خواهش می‌کنیم لطفا دیگر در این باره توجه شان باشد.»

بربنیاد اطلاعات اداره ملی دوا و خوراک، در یک ماه اخیر پنجاه تُن مواد خوراکی و دوا در ننگرهار ضبط و از بین برده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره