Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی کودک؛ کودکان در کشور خواهان پایان فقر و محرومیت استند

در روز جهانی کودک، شماری از کودکان کارگر در پایتخت از امارت اسلامی می‌خواهند تا به مشکلات آنان رسیدگی و زمینه آموزش آنان را فراهم سازد.

بسیاری از این کودکان به علت فقر که دامنگیر خانواده‌های شان است، از آموزش دور مانده‌اند.

فاطمه‌ی هشت ساله یکی از این کودکان است که در جاده‌های پایتخت ماسک می‌فروشد؛ اما بخت فاطمه در مقایسه با هم قطاران‌اش بلندتر است، او هم درس می‌خواند و هم ماسک می‌فروشد.

فاطمه و خواهران‌اش مسوولیت خانواده‌شان را به عهده دارند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «پیسه را که کار می‌کنم به مادرم می‌دهم همین قدر که کار می‌کنم به مادرم می‌دهم که بر ما نان بیافد.»

آرش، کودک کار، می‌گوید: «ما را کمک کند که دیگر در سرک‌ها نگردیم که درسم خلاص شود.»

صفت الله، کودک کار، می‌گوید: «کاروبار هم نیست وضعیت اقتصادی ما هم خوب نیست از همین خاطر ما مکتب ایلا (رها) دادیم باید مکتب بخوانیم.»

از سویی هم، وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که برای فراهم ساختن زمینه آموزش برای کودکان کارگر با نهادهای داخلی و بیرونی گفت‌وگو کرده است.

بشیر احمد راسخ، رییس تفتیش و حقوق کار، می‌گوید: «تفاهم‌نامه‌های را عهد کردن به همکاری از آنان ما تلاش این را داریم که برای شان صنف‌های درسی جداگانه و یا برنامه‌های آموزشی را برایشان زمینه‌اش را فراهم بسازیم.»

هم اکنون بسیاری کودکان در افغانستان سرگرم کارهای شاق هستند و به علت فقر از آموزش و پرورش دور مانده‌اند و به بنیادی‌ترین حقوق شان دسترسی ندارند.

همزمان با بیست نوامبر، روز جهانی کودک، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که کودکان بزرگ‌ترین امید است و برای آینده بهتر آنان تلاش صورت گیرد.

روز جهانی کودک؛ کودکان در کشور خواهان پایان فقر و محرومیت استند

فاطمه‌ی هشت ساله یکی از این کودکان است که در جاده‌های پایتخت ماسک می‌فروشد تا نان برای خانواده‌اش ببرد.

تصویر بندانگشتی

در روز جهانی کودک، شماری از کودکان کارگر در پایتخت از امارت اسلامی می‌خواهند تا به مشکلات آنان رسیدگی و زمینه آموزش آنان را فراهم سازد.

بسیاری از این کودکان به علت فقر که دامنگیر خانواده‌های شان است، از آموزش دور مانده‌اند.

فاطمه‌ی هشت ساله یکی از این کودکان است که در جاده‌های پایتخت ماسک می‌فروشد؛ اما بخت فاطمه در مقایسه با هم قطاران‌اش بلندتر است، او هم درس می‌خواند و هم ماسک می‌فروشد.

فاطمه و خواهران‌اش مسوولیت خانواده‌شان را به عهده دارند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «پیسه را که کار می‌کنم به مادرم می‌دهم همین قدر که کار می‌کنم به مادرم می‌دهم که بر ما نان بیافد.»

آرش، کودک کار، می‌گوید: «ما را کمک کند که دیگر در سرک‌ها نگردیم که درسم خلاص شود.»

صفت الله، کودک کار، می‌گوید: «کاروبار هم نیست وضعیت اقتصادی ما هم خوب نیست از همین خاطر ما مکتب ایلا (رها) دادیم باید مکتب بخوانیم.»

از سویی هم، وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که برای فراهم ساختن زمینه آموزش برای کودکان کارگر با نهادهای داخلی و بیرونی گفت‌وگو کرده است.

بشیر احمد راسخ، رییس تفتیش و حقوق کار، می‌گوید: «تفاهم‌نامه‌های را عهد کردن به همکاری از آنان ما تلاش این را داریم که برای شان صنف‌های درسی جداگانه و یا برنامه‌های آموزشی را برایشان زمینه‌اش را فراهم بسازیم.»

هم اکنون بسیاری کودکان در افغانستان سرگرم کارهای شاق هستند و به علت فقر از آموزش و پرورش دور مانده‌اند و به بنیادی‌ترین حقوق شان دسترسی ندارند.

همزمان با بیست نوامبر، روز جهانی کودک، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که کودکان بزرگ‌ترین امید است و برای آینده بهتر آنان تلاش صورت گیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره