Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بهای پیاز در پایتخت

شماری از باشندگان کابل از افزایش بهای پیاز در پایتخت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که هر کیلو پیاز شصت افغانی به فروش می‌رسد.

آنان می‌افزایند که بهای سبزی‌ها به گونه کم پیشینه در بازارها افزایش یافته است و با توجه به افزایش فقر و بی‌کاری توان خرید آن را به بهای بلند ندارند.

برادر آغا، باشنده کابل، گفت: «در این قیمتی تنها پیاز نیست هر چیز قیمتش بلند رفته.»

قدرت الله، یک باشنده دیگر کابل، گفت: «در آخرین اوج‌اش است مردم ایقدر پول از کجا کند که یک سیر پیاز بخرد.»

شماری از بازرگانان می‌گویند که بلند بودن تعرفه‌های گمرکی، بهای پیاز را در کشور افزایش داده است و امارت اسلامی باید در این زمینه توجه کند.

حاجی اشرف، بازرگان، گفت: «ما هم خواهش ما این است که تعارفات بانکی را معاف کند و یا کم بسازد قیمت‌ها پایین شود تا به مردم بیچاره ما پیاز بیاید و ارزان شود.»

عبدالمعروف، یک بازرگان دیگر، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که با دهقان و بازرگان ما کمک صورت بگیرد و در ولایت و هر ولسوالی سردخانه‌ها ایجاد شود.»

از سویی هم، اتاق زراعت و مالداری علت افزایش بهای پیاز را نبود سردخانه‌ها در کشور می‌داند.

میرویس حاجی زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «پیشنهاد ما به حکومت امارت اسلامی این است که به سکتورهای خصوصی و به دهاقین سردخانه‌ها را ایجاد کند تا با قیمتی واردات مواجه نشویم.»

مصباح مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «سر سردخانه‌ها کار بکنند و از آن سردخانه‌یی که کار گرفته می‌شود از او کار بگیرد و آن سردخانه که به ترمیم نیاز دارد ترمیم شود.»

اتاق زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که از یک هفته به این سو، بهای سبزی‌ها به ویژه پیاز و رومی در بازارها افزایش یافته است

افزایش بهای پیاز در پایتخت

شماری از بازرگانان می‌گویند که بلند بودن تعرفه‌های گمرکی، بهای پیاز را در کشور افزایش داده است و امارت اسلامی باید در این زمینه توجه کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل از افزایش بهای پیاز در پایتخت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که هر کیلو پیاز شصت افغانی به فروش می‌رسد.

آنان می‌افزایند که بهای سبزی‌ها به گونه کم پیشینه در بازارها افزایش یافته است و با توجه به افزایش فقر و بی‌کاری توان خرید آن را به بهای بلند ندارند.

برادر آغا، باشنده کابل، گفت: «در این قیمتی تنها پیاز نیست هر چیز قیمتش بلند رفته.»

قدرت الله، یک باشنده دیگر کابل، گفت: «در آخرین اوج‌اش است مردم ایقدر پول از کجا کند که یک سیر پیاز بخرد.»

شماری از بازرگانان می‌گویند که بلند بودن تعرفه‌های گمرکی، بهای پیاز را در کشور افزایش داده است و امارت اسلامی باید در این زمینه توجه کند.

حاجی اشرف، بازرگان، گفت: «ما هم خواهش ما این است که تعارفات بانکی را معاف کند و یا کم بسازد قیمت‌ها پایین شود تا به مردم بیچاره ما پیاز بیاید و ارزان شود.»

عبدالمعروف، یک بازرگان دیگر، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که با دهقان و بازرگان ما کمک صورت بگیرد و در ولایت و هر ولسوالی سردخانه‌ها ایجاد شود.»

از سویی هم، اتاق زراعت و مالداری علت افزایش بهای پیاز را نبود سردخانه‌ها در کشور می‌داند.

میرویس حاجی زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «پیشنهاد ما به حکومت امارت اسلامی این است که به سکتورهای خصوصی و به دهاقین سردخانه‌ها را ایجاد کند تا با قیمتی واردات مواجه نشویم.»

مصباح مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «سر سردخانه‌ها کار بکنند و از آن سردخانه‌یی که کار گرفته می‌شود از او کار بگیرد و آن سردخانه که به ترمیم نیاز دارد ترمیم شود.»

اتاق زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که از یک هفته به این سو، بهای سبزی‌ها به ویژه پیاز و رومی در بازارها افزایش یافته است

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره