Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ٰانتقاد باشندگان ناحیه پنجم از ویران سازی خانه‌های شان از سوی شهرداری کابل

شماری از باشندگان ناحیه پنجم شهر کابل از تصمیم شهرداری کابل برای ویران سازی خانه‌های شان انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که با فقر روبه‌رو استند و در این سرما پیدا کردن سرپناه برای شان دشوار است.

باشنده کابل، گفت: «مردم همین خانه ها را دارند و توان این را ندارند که یک خانه دیگر بسازند بسیار مردم غریب استند باید برشان توجه شود.»

احمد فودا، باشنده کابل، گفت: «پلاستیک برای کلکین و دروازه خود ندارند مشکلات زیادی دارند فقر و بیچارگی زیاد است در وطن ما بر ای همه معلوم است خو در این منطقه بسیار مردم به همین مشکلات مواجه است.»

خانه‌هایی که به باور شهرداری کابل، به گونه غیر قانونی و در ملکیت‌های عامه ساخته شده بودند و هنوز هم شماری از این خانه‌ها باقی مانده‌ ویران خواهند شد.

از سویی هم، شماری دیگر از باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که در یک مکان مناسب به آنان زمین توزیع شود.

غفار، باشنده کابل، گفت: «برای ما نه کدام وعده پیسه کرده نه ما را گفتند که پیسه می‌دهیم یک گپ و مسئله دوم جوی که است جوی دو متر الی دو نیم متر برای ما گفته که جوی باید ۳متر باشد و از جوی تا دیوار خانه ۹متر مصافه این‌ها گفته ۷.۵ متر از این در سرک می‌رود.»

کوهدامن صافی، وکیل منطقه، گفت: «ما کوشش نهایی خود را می‌کنیم ما سرک قسمت ب و ج را وصل کردیم تقریبا ۱۳۰خانه را و خانه مکمل از بین رفت شاروال کابل امر دادند مکمل خساره شان ما دادیم مکمل پول شان را ما دادیم .»

شهرداری کابل می‌گوید که روند ویران سازی خانه‌های غیر قانونی ادامه خواهد یافت و زمین‌های غصب شده از غاصبان گرفته خواهند شد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «اگر زمین دولتی باشد بدون شک مالکیت دولت است و به هیچ عنوان استملاک نمی‌شود در شرایط خاص که وجود دارد اگر نیازمندی وجود داشته باشد که برای شان خساره ساختمان داده شود داده می‌شود اما اگر زمین شخصی باشد در کنار خساره ساختمان بر اساس قانون قیمت زمین هم پرداخته می‌شود.»

شهرداری کابل پیش از این، در ناحیه هفدهم شهر کابل نیز خانه‌های بی سند را ویران کرده و مسوولان این نهاد تاکید دارند که جلو ساخت و سازهای غیر قانونی را خواهند گرفت.

ٰانتقاد باشندگان ناحیه پنجم از ویران سازی خانه‌های شان از سوی شهرداری کابل

از سویی هم، شماری دیگر از باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که در یک مکان مناسب به آنان زمین توزیع شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان ناحیه پنجم شهر کابل از تصمیم شهرداری کابل برای ویران سازی خانه‌های شان انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که با فقر روبه‌رو استند و در این سرما پیدا کردن سرپناه برای شان دشوار است.

باشنده کابل، گفت: «مردم همین خانه ها را دارند و توان این را ندارند که یک خانه دیگر بسازند بسیار مردم غریب استند باید برشان توجه شود.»

احمد فودا، باشنده کابل، گفت: «پلاستیک برای کلکین و دروازه خود ندارند مشکلات زیادی دارند فقر و بیچارگی زیاد است در وطن ما بر ای همه معلوم است خو در این منطقه بسیار مردم به همین مشکلات مواجه است.»

خانه‌هایی که به باور شهرداری کابل، به گونه غیر قانونی و در ملکیت‌های عامه ساخته شده بودند و هنوز هم شماری از این خانه‌ها باقی مانده‌ ویران خواهند شد.

از سویی هم، شماری دیگر از باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که در یک مکان مناسب به آنان زمین توزیع شود.

غفار، باشنده کابل، گفت: «برای ما نه کدام وعده پیسه کرده نه ما را گفتند که پیسه می‌دهیم یک گپ و مسئله دوم جوی که است جوی دو متر الی دو نیم متر برای ما گفته که جوی باید ۳متر باشد و از جوی تا دیوار خانه ۹متر مصافه این‌ها گفته ۷.۵ متر از این در سرک می‌رود.»

کوهدامن صافی، وکیل منطقه، گفت: «ما کوشش نهایی خود را می‌کنیم ما سرک قسمت ب و ج را وصل کردیم تقریبا ۱۳۰خانه را و خانه مکمل از بین رفت شاروال کابل امر دادند مکمل خساره شان ما دادیم مکمل پول شان را ما دادیم .»

شهرداری کابل می‌گوید که روند ویران سازی خانه‌های غیر قانونی ادامه خواهد یافت و زمین‌های غصب شده از غاصبان گرفته خواهند شد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «اگر زمین دولتی باشد بدون شک مالکیت دولت است و به هیچ عنوان استملاک نمی‌شود در شرایط خاص که وجود دارد اگر نیازمندی وجود داشته باشد که برای شان خساره ساختمان داده شود داده می‌شود اما اگر زمین شخصی باشد در کنار خساره ساختمان بر اساس قانون قیمت زمین هم پرداخته می‌شود.»

شهرداری کابل پیش از این، در ناحیه هفدهم شهر کابل نیز خانه‌های بی سند را ویران کرده و مسوولان این نهاد تاکید دارند که جلو ساخت و سازهای غیر قانونی را خواهند گرفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره