Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون زمین‌های غصب‌شده کارش را از شهرک ملا تره‌خیل آغاز کرد

کار بررسی زمین‌های غصب‌شده در کابل از سوی امارت اسلامی از شهرک ملا تره‌خیل آغاز شده است.

عبدالحمید جهادیار، سخنگوی وزارت عدلیه، می‌گوید که هیات فنی کمیسیون ویژه "جلوگیری از غصب زمین، تشخیص و تثبیت زمین‌های غصب‌شده" کار عملی‌اش را در بیست ولایت به شمول کابل آغاز کرده است.

آقای جهادیار همچنان می‌گوید که کار بررسی زمین‌های غصب شده در نخست از شهرک ملا تره‌خیل در کابل، آغاز شده است.

عبدالحمید جهادیار گفت: «هیات تخنیکی پس از دو نشست متواتر در کابل به سرپرستی رییس زراعت به ساحه رفت و آنجا از شهرک ملا تره‌خیل کار خود را آغاز کرده که تمامی مدارک و حدودات شهرک ذکر شده را بررسی خواهد کرد.

نماینده شهرک ملا تره‌خیل در شرق کابل می‌گوید که آماده همکاری با کمیسیون تعیین شده در روند بررسی است.

ملا تره‌خیل محمدی، نماینده مجلس نمایندگان در حکومت پیشین، می‌گوید که حکومت پیشین نزدیک به ۳۵ هزار جریب زمین را به گونه رسمی به این شهرک توزیع کرده است.
 
او در این باره گفت: «همه به آنها اطمینان دادند که زمینی که اضافه از این فرمان است و بیشتر از آن را رفته باشیم شما تصمیم بگیرید ما هیچ شکایت نمی‌کنیم و اگر زمین که در این فرمان ذکر شده، از این کم بود، امیدواریم که به ما داده شود.

درهمین حال، باشندگان شهرک ملا تره‌خیل می‌گویند که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، ساخت‌وساز خانه‌ها در این شهرک متوقف شده اند.

این باشندگان از دولت می‌خواهند که کار بررسی این زمین‌ها را به زودی به پایان برساند. 

باشنده شهرک ملا تره‌خیل، گفت: «چندین بار که جلسه شد فیصله شان همین شد که ما میاییم دو یا سه نفر کمیسیون تعیین می‌کنیم ملا تره‌خیل هم نفر تعیین کند که ما این پروژه را بررسی می‌کنیم.

یکی دیگر از باشندگان شهرک ملا تره‌خیل، می‌گوید: «این کمیسیون که کدام فیصله کرده ما مخالف این فیصله نیستیم.

بربنیاد آمارهای وزارت عدلیه، کمیسیون تعیین شده کار نزدیک به ۲۰ هزار جریب زمین را زیر بررسی قرار داده است.

کمیسیون زمین‌های غصب‌شده کارش را از شهرک ملا تره‌خیل آغاز کرد

آقای جهادیار همچنان می‌گوید که کار بررسی زمین‌های غصب شده در نخست از شهرک ملا تره‌خیل در کابل، آغاز شده است.

تصویر بندانگشتی

کار بررسی زمین‌های غصب‌شده در کابل از سوی امارت اسلامی از شهرک ملا تره‌خیل آغاز شده است.

عبدالحمید جهادیار، سخنگوی وزارت عدلیه، می‌گوید که هیات فنی کمیسیون ویژه "جلوگیری از غصب زمین، تشخیص و تثبیت زمین‌های غصب‌شده" کار عملی‌اش را در بیست ولایت به شمول کابل آغاز کرده است.

آقای جهادیار همچنان می‌گوید که کار بررسی زمین‌های غصب شده در نخست از شهرک ملا تره‌خیل در کابل، آغاز شده است.

عبدالحمید جهادیار گفت: «هیات تخنیکی پس از دو نشست متواتر در کابل به سرپرستی رییس زراعت به ساحه رفت و آنجا از شهرک ملا تره‌خیل کار خود را آغاز کرده که تمامی مدارک و حدودات شهرک ذکر شده را بررسی خواهد کرد.

نماینده شهرک ملا تره‌خیل در شرق کابل می‌گوید که آماده همکاری با کمیسیون تعیین شده در روند بررسی است.

ملا تره‌خیل محمدی، نماینده مجلس نمایندگان در حکومت پیشین، می‌گوید که حکومت پیشین نزدیک به ۳۵ هزار جریب زمین را به گونه رسمی به این شهرک توزیع کرده است.
 
او در این باره گفت: «همه به آنها اطمینان دادند که زمینی که اضافه از این فرمان است و بیشتر از آن را رفته باشیم شما تصمیم بگیرید ما هیچ شکایت نمی‌کنیم و اگر زمین که در این فرمان ذکر شده، از این کم بود، امیدواریم که به ما داده شود.

درهمین حال، باشندگان شهرک ملا تره‌خیل می‌گویند که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، ساخت‌وساز خانه‌ها در این شهرک متوقف شده اند.

این باشندگان از دولت می‌خواهند که کار بررسی این زمین‌ها را به زودی به پایان برساند. 

باشنده شهرک ملا تره‌خیل، گفت: «چندین بار که جلسه شد فیصله شان همین شد که ما میاییم دو یا سه نفر کمیسیون تعیین می‌کنیم ملا تره‌خیل هم نفر تعیین کند که ما این پروژه را بررسی می‌کنیم.

یکی دیگر از باشندگان شهرک ملا تره‌خیل، می‌گوید: «این کمیسیون که کدام فیصله کرده ما مخالف این فیصله نیستیم.

بربنیاد آمارهای وزارت عدلیه، کمیسیون تعیین شده کار نزدیک به ۲۰ هزار جریب زمین را زیر بررسی قرار داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره