Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتحادیه اروپا کمک‌هایش را به افغانستان گسترش می‌دهد

دیویکس یا نهاد رسانه‌ای استخدام و بخش توسعه گزارش داده است که اتحادیه اروپا می‌خواهد کمک‌هایش را به افغانستان گسترش دهد.

این نهاد به اسنادهای دست یافته که بربنیاد آن اتحادیه اروپا گفته است که کمک‌ها به افغانستان بسنده نیستند.

اتحادیه اروپا می‌گوید: «تجارب از تطبیق کمک‌ها در ماه‌های گذشته و تماس با متحدان ما، نهادهای جهانی و اندیشکده‌ها نشان می‌دهد که کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های اولیه مهم است؛ اما کافی نیست.»

بربنیاد گزارش دیویکس، اتحادیه اروپا نظر به راهکاری این اتحادیه کمک‌هایش را از طریق سازمان‌های بین‌المللی برای فراهم سازی کمک‌های اولیه، در بخش صحت، آموزش، تغذیه و پشتیبانی از حقوق بشر و حقوق زنان استفاده خواهد شد. 

اما شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که کمک‌ها در حال حاضر نمی‌تواند مشکلات اقتصادی آنان را برطرف بسازد و باید برای شهروندان کشور زمینه کار فراهم شود.

باشنده کابل، گفت: «کمک اگر به مردم می‌شود، مردم یک ماه را هم به کمک منتظر بوده نمی‌توانند، زود خلاص می‌شود. اگر کار داشتند، از کار همه چیز جور کرده می‌توانند. بیکاری و فقر دامن‌گیر افغانستان شده است.»

احمدشاه باشنده دیگر کابل، گفت: «خواهش از این دولت داریم که برای مردم کار را مساعد کند، تا به کی این بیکاری.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد تاکید می‌کند که برای حل چالش‌های اقتصادی نیاز است تا کمک‌ها در هماهنگی با امارت اسلامی به مصرف برسد.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «جهت مبارزه فقر و بیکاری برنامه‌هایشان را با هماهنگی وزارت‌ها و ادارات زیربط تطبیق نمایند تا سبب ایجاد فرصت‌های کاری و بهبود وضعیت معیشیتی هموطنان ما گردد.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اگر این کمک‌ها هم به افغانستان صورت می‌گیرد باید به شکل شفاف و حسابدهی صورت بگیرد. در غیر آن، نمی‌تواند که مردم آسیب پذیر را که به مواد خوراکه و دیگر اجناس زمستانی نیاز دارند و یا بخاطر زنده‌گی روزمره خود نیاز دارند.»

پیش از این، سفارت آلمان برای افغانستان گفته است که۹۰ میلیون یورو به هدف فراهم کردن کمک‌ به نیازمندان، به افغانستان اختصاص داده‌است.

اتحادیه اروپا کمک‌هایش را به افغانستان گسترش می‌دهد

اما شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که کمک‌ها در حال حاضر نمی‌تواند مشکلات اقتصادی آنان را برطرف بسازد و باید برای شهروندان کشور زمینه کار فراهم شود.

تصویر بندانگشتی

دیویکس یا نهاد رسانه‌ای استخدام و بخش توسعه گزارش داده است که اتحادیه اروپا می‌خواهد کمک‌هایش را به افغانستان گسترش دهد.

این نهاد به اسنادهای دست یافته که بربنیاد آن اتحادیه اروپا گفته است که کمک‌ها به افغانستان بسنده نیستند.

اتحادیه اروپا می‌گوید: «تجارب از تطبیق کمک‌ها در ماه‌های گذشته و تماس با متحدان ما، نهادهای جهانی و اندیشکده‌ها نشان می‌دهد که کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های اولیه مهم است؛ اما کافی نیست.»

بربنیاد گزارش دیویکس، اتحادیه اروپا نظر به راهکاری این اتحادیه کمک‌هایش را از طریق سازمان‌های بین‌المللی برای فراهم سازی کمک‌های اولیه، در بخش صحت، آموزش، تغذیه و پشتیبانی از حقوق بشر و حقوق زنان استفاده خواهد شد. 

اما شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که کمک‌ها در حال حاضر نمی‌تواند مشکلات اقتصادی آنان را برطرف بسازد و باید برای شهروندان کشور زمینه کار فراهم شود.

باشنده کابل، گفت: «کمک اگر به مردم می‌شود، مردم یک ماه را هم به کمک منتظر بوده نمی‌توانند، زود خلاص می‌شود. اگر کار داشتند، از کار همه چیز جور کرده می‌توانند. بیکاری و فقر دامن‌گیر افغانستان شده است.»

احمدشاه باشنده دیگر کابل، گفت: «خواهش از این دولت داریم که برای مردم کار را مساعد کند، تا به کی این بیکاری.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد تاکید می‌کند که برای حل چالش‌های اقتصادی نیاز است تا کمک‌ها در هماهنگی با امارت اسلامی به مصرف برسد.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «جهت مبارزه فقر و بیکاری برنامه‌هایشان را با هماهنگی وزارت‌ها و ادارات زیربط تطبیق نمایند تا سبب ایجاد فرصت‌های کاری و بهبود وضعیت معیشیتی هموطنان ما گردد.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اگر این کمک‌ها هم به افغانستان صورت می‌گیرد باید به شکل شفاف و حسابدهی صورت بگیرد. در غیر آن، نمی‌تواند که مردم آسیب پذیر را که به مواد خوراکه و دیگر اجناس زمستانی نیاز دارند و یا بخاطر زنده‌گی روزمره خود نیاز دارند.»

پیش از این، سفارت آلمان برای افغانستان گفته است که۹۰ میلیون یورو به هدف فراهم کردن کمک‌ به نیازمندان، به افغانستان اختصاص داده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره