Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سازمان ملل از اوضاع اقتصادی و زمستان دشوار در افغانستان

هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان در یک نشست خبری می‌گوید که وضع تحریم‌ها، مردم افغانستان را با مشکلات اقتصادی گسترده روبه‌رو کرده‌است.

رامیز الاکبروف، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان می‌افزاید که به علت منجمدماندن دارایی‌های افغانستان، درآمدهای خانواده‌ها در این کشور کاهش یافته اند و نیاز است تا در زمستان پیش‌رو کمک‌ها در افغانستان در اولویت قرار گیرند.

آقای الاکبروف در این باره چنین می‌گوید: «شوک‌های اقتصادی که این روزها در حال تجربه آن هستیم محرک‌های اولیه نیاز بشردوستانه است. از ماه اسد سال گذشته شاهد کاهش ۵۰ درصدی در آمد و تولید، کاهش ۶۵ درصدی در مخارج دولتی و کاهش۵۰ درصدی در خانواده‌های افغانستان بودیم.»

رامیز الاکبروف افزود: «عوامل زیادی در رکود اقتصادی افغانستان نقش دارند. یکی از آن‌ها کاهش درآمد اقتصادی است و این که پس از ماه اسد  کارکردهای بانک در افغانستان بخاطر عدم موجودیت سرمایه محدود شده‌اند و دارایی‌های افغانستان منجمد شده اند ۸ ماه از سال ما شاهد وخامت کاملا مداوم در افغانستان بوده‌ایم. بادرنظرداشت همه‌ی این موارد لازم است تا افغانستان را در اولویت کمک‌های بشری زمستان پیش‌رو قرار دهیم.»

همزمان با این، معین وزارت اقتصاد می‌گوید که تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی و منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان اثرهای بد بر اقتصاد کشور گذاشته اند.

عبدالطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «توقع ما این است که هم پول‌های مردم افغانستان آزاد شود و هم محدودیت‌های بانکی برداشته شود تا وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بهبود پیدا کند.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای از میان برداشتن مشکلات اقتصادی، باید کمک‌های توسعه‌یی در کشور انجام شوند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «مطابق تمام معیارها و اصول‌ها این تحریم‌ها و فشارهای بی جا، تجارب نسخه‌های ناکام از این‌ها باید جلوگیری شود.»

پیش از این، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل در گزارشی از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده است.

بربنیاد گزارش این نهاد، بیش از ۲۴ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه فوری نیاز دارند.

نگرانی سازمان ملل از اوضاع اقتصادی و زمستان دشوار در افغانستان

همزمان با این، معین وزارت اقتصاد می‌گوید که تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی و منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان اثرهای بد بر اقتصاد کشور گذاشته اند.

تصویر بندانگشتی

هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان در یک نشست خبری می‌گوید که وضع تحریم‌ها، مردم افغانستان را با مشکلات اقتصادی گسترده روبه‌رو کرده‌است.

رامیز الاکبروف، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان می‌افزاید که به علت منجمدماندن دارایی‌های افغانستان، درآمدهای خانواده‌ها در این کشور کاهش یافته اند و نیاز است تا در زمستان پیش‌رو کمک‌ها در افغانستان در اولویت قرار گیرند.

آقای الاکبروف در این باره چنین می‌گوید: «شوک‌های اقتصادی که این روزها در حال تجربه آن هستیم محرک‌های اولیه نیاز بشردوستانه است. از ماه اسد سال گذشته شاهد کاهش ۵۰ درصدی در آمد و تولید، کاهش ۶۵ درصدی در مخارج دولتی و کاهش۵۰ درصدی در خانواده‌های افغانستان بودیم.»

رامیز الاکبروف افزود: «عوامل زیادی در رکود اقتصادی افغانستان نقش دارند. یکی از آن‌ها کاهش درآمد اقتصادی است و این که پس از ماه اسد  کارکردهای بانک در افغانستان بخاطر عدم موجودیت سرمایه محدود شده‌اند و دارایی‌های افغانستان منجمد شده اند ۸ ماه از سال ما شاهد وخامت کاملا مداوم در افغانستان بوده‌ایم. بادرنظرداشت همه‌ی این موارد لازم است تا افغانستان را در اولویت کمک‌های بشری زمستان پیش‌رو قرار دهیم.»

همزمان با این، معین وزارت اقتصاد می‌گوید که تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی و منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان اثرهای بد بر اقتصاد کشور گذاشته اند.

عبدالطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «توقع ما این است که هم پول‌های مردم افغانستان آزاد شود و هم محدودیت‌های بانکی برداشته شود تا وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بهبود پیدا کند.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای از میان برداشتن مشکلات اقتصادی، باید کمک‌های توسعه‌یی در کشور انجام شوند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «مطابق تمام معیارها و اصول‌ها این تحریم‌ها و فشارهای بی جا، تجارب نسخه‌های ناکام از این‌ها باید جلوگیری شود.»

پیش از این، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل در گزارشی از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده است.

بربنیاد گزارش این نهاد، بیش از ۲۴ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه فوری نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره