Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متوقف شدن نشرات رادیوهای صدای امریکا و آزادی در افغانستان

صدای امریکا در گزارشی گفته است که نشرات رادیو صدای امریکا و رادیو آزادی در داخل افغانستان، از سوی امارت اسلامی متوقف شده است.

امارت اسلامی در واکنش به توقف نشرات رادیوهای آزادی و صدای امریکا می‌گوید که به دلیل فسخ قرارداد این رسانه‌ها با تلویزیون ملی نشرات آن‌ها قطع شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: « این موضوع مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌شود و هر دو طرف قرارداد دارد که فسخ قرارداد سبب این شده که نشرات شان متوقف شده است.»

از سویی‌ هم، عبدالحق حماد رییس نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در صفحه تویترش نگاشته است که رادیو آزادی به دلیل رعایت نکردن اصول خبرنگاری بسته شده است.

در همین حال، شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها، بسته شدن نشرات رادیو آزادی و صدای امریکا در افغانستان را نگران کننده می‌دانند.

عبدالقدیم ویار، معاون کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، گفت: « آن رسانه ها که مطابق قانون و اصول افغانستان فعالیت میکند باید تشویق و حمایت شوند بخاطریکه رسانه های ازاد درباره رساندن اطلاعات و معلومات برای مردم مهم استند.»

حفیظ‌الله بارکزی، رییس شورای ژورنالیستان افغانستان، گفت: « به نظر ما کشور های جهان شرایط خاص دارند.مثل مصونیت حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان استند.که فکر میکنم تصمیم متوقف کردن نشرات رادیو ها نتیجه خوب نخواهد داد.»

گزارشگران بدون مرز گزارش داده است که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان، ۲۱۹ رسانه فعالیت خود را به علت‌های مختلف متوقف کرده‌اند.

متوقف شدن نشرات رادیوهای صدای امریکا و آزادی در افغانستان

امارت اسلامی در واکنش به توقف نشرات رادیوهای آزادی و صدای امریکا می‌گوید که به دلیل فسخ قرارداد این رسانه‌ها با تلویزیون ملی نشرات آن‌ها قطع شده است.

تصویر بندانگشتی

صدای امریکا در گزارشی گفته است که نشرات رادیو صدای امریکا و رادیو آزادی در داخل افغانستان، از سوی امارت اسلامی متوقف شده است.

امارت اسلامی در واکنش به توقف نشرات رادیوهای آزادی و صدای امریکا می‌گوید که به دلیل فسخ قرارداد این رسانه‌ها با تلویزیون ملی نشرات آن‌ها قطع شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: « این موضوع مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌شود و هر دو طرف قرارداد دارد که فسخ قرارداد سبب این شده که نشرات شان متوقف شده است.»

از سویی‌ هم، عبدالحق حماد رییس نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در صفحه تویترش نگاشته است که رادیو آزادی به دلیل رعایت نکردن اصول خبرنگاری بسته شده است.

در همین حال، شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها، بسته شدن نشرات رادیو آزادی و صدای امریکا در افغانستان را نگران کننده می‌دانند.

عبدالقدیم ویار، معاون کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، گفت: « آن رسانه ها که مطابق قانون و اصول افغانستان فعالیت میکند باید تشویق و حمایت شوند بخاطریکه رسانه های ازاد درباره رساندن اطلاعات و معلومات برای مردم مهم استند.»

حفیظ‌الله بارکزی، رییس شورای ژورنالیستان افغانستان، گفت: « به نظر ما کشور های جهان شرایط خاص دارند.مثل مصونیت حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان استند.که فکر میکنم تصمیم متوقف کردن نشرات رادیو ها نتیجه خوب نخواهد داد.»

گزارشگران بدون مرز گزارش داده است که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان، ۲۱۹ رسانه فعالیت خود را به علت‌های مختلف متوقف کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره