Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد سخنگوی ا.ا از به رسمیت شناخته نشدن حکومت افغانستان

امارت اسلامی می‌گوید با آنکه جنگ در افغانستان پایان یافته است؛ اما جامعه جهانی امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که تا هنوز قدرت‌های جهان با امارت اسلامی در باره به رسمیت شناختن به "تفاهم اصولی" نرسیده‌اند و مشکل ایجاد می‌کند.

آقای مجاهد گفته است: «یک‌ونیم سال شد که در کشور جنگ پایان یافته است امن و ثبات آمده اما تا هنوز امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده است. پیش از این حاکمیت پیشین که بوده هیچ چیز نداشت مکمل بیگانه بود مکمل رشوت چور و غصب بود اما او رسمی بود و جامعه جهانی او را به رسمیت شناخته بود حالا که نظامی آمده که در آن نه رشوت است و نه هم فساد آن را به رسمیت نمی‌شناسد.»

همزمان با این، شماری از آگاهان مسایل جهانی، علت به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی را برآورده نشدن شرط‌های جامعه جهانی می‌گویند.

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «اگر طالب‌ها عملکردهای مثبت مطابق اصول و یک حکومت‌داری خوب را روی دست بگیرند فکر می‌کنم بعضی از کشورهای اول قدرت دنیا نمی‌توانند بهانه به خود داشته باشند و یا از این‌ها به ضد طالب‌ها و یا حکومت آینده افغانستان استفاده بکنند.»

محمد بشار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «امارت اسلامی تمام شرایط معیاری را برای به رسمیت شناختن تکمیل کرده است امارت اسلامی بخاطر تعامل با جامعه جهانی از هر راه دیپلوماتیک و ارتباط استفاده کرده است و تاکنون مانع به رسمیت شناختن امارت اسلامی قوت‌های جهانی بوده است. تعامل رسمی از یک طرف شده نمی‌تواند تا زمانی که تعامل دوجانبه نباشد و مانع اصلی این کار امریکا و قوت‌های بزرگ شده.»

پیش از این، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که بهبود روابط جامعه جهانی با حکومت سرپرست افغانستان، بسته‌گی به ایجاد حکومت فراگیر، اجازه دادن بانوان به آموزش و کار، رعایت حقوق بشر و استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر‌ کشورهای دیگر، دارد.

انتقاد سخنگوی ا.ا از به رسمیت شناخته نشدن حکومت افغانستان

همزمان با این، شماری از آگاهان مسایل جهانی، علت به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی را برآورده نشدن شرط‌های جامعه جهانی می‌گویند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید با آنکه جنگ در افغانستان پایان یافته است؛ اما جامعه جهانی امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که تا هنوز قدرت‌های جهان با امارت اسلامی در باره به رسمیت شناختن به "تفاهم اصولی" نرسیده‌اند و مشکل ایجاد می‌کند.

آقای مجاهد گفته است: «یک‌ونیم سال شد که در کشور جنگ پایان یافته است امن و ثبات آمده اما تا هنوز امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده است. پیش از این حاکمیت پیشین که بوده هیچ چیز نداشت مکمل بیگانه بود مکمل رشوت چور و غصب بود اما او رسمی بود و جامعه جهانی او را به رسمیت شناخته بود حالا که نظامی آمده که در آن نه رشوت است و نه هم فساد آن را به رسمیت نمی‌شناسد.»

همزمان با این، شماری از آگاهان مسایل جهانی، علت به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی را برآورده نشدن شرط‌های جامعه جهانی می‌گویند.

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «اگر طالب‌ها عملکردهای مثبت مطابق اصول و یک حکومت‌داری خوب را روی دست بگیرند فکر می‌کنم بعضی از کشورهای اول قدرت دنیا نمی‌توانند بهانه به خود داشته باشند و یا از این‌ها به ضد طالب‌ها و یا حکومت آینده افغانستان استفاده بکنند.»

محمد بشار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «امارت اسلامی تمام شرایط معیاری را برای به رسمیت شناختن تکمیل کرده است امارت اسلامی بخاطر تعامل با جامعه جهانی از هر راه دیپلوماتیک و ارتباط استفاده کرده است و تاکنون مانع به رسمیت شناختن امارت اسلامی قوت‌های جهانی بوده است. تعامل رسمی از یک طرف شده نمی‌تواند تا زمانی که تعامل دوجانبه نباشد و مانع اصلی این کار امریکا و قوت‌های بزرگ شده.»

پیش از این، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که بهبود روابط جامعه جهانی با حکومت سرپرست افغانستان، بسته‌گی به ایجاد حکومت فراگیر، اجازه دادن بانوان به آموزش و کار، رعایت حقوق بشر و استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر‌ کشورهای دیگر، دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره