Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هزینه ۱ میلیون افغانی برای ساخت نمای کره زمین در چهارراه باغ زنانه

شهرداری کابل بیش از یک میلیون افغانی در ساخت نمای کره زمین در چهارراه باغ زنانه هزینه کرده است.

مسوولان در شهرداری کابل می‌گویند که هزینه این پروژه از عواید شهرداری پرداخته شده است.

این نما که هشت متر درازی و پهنا دارد و در هر ساعت دوازده بار می‌چرخد، امروز (سه‌شنبه) به گونه رسمی افتتاح یافت.

خالد سجستانی، معین خدمات شهری شهرداری کابل، در این باره گفت: «‌بودجه عمومی شهرداری کابل به مصرف پیش از یک میلیون افغانی تعمیر شده است طولش هم هشت متر است قطرش هم هشت متر. در یک دقیقه دوازده بار دور خود می‌چرخد.»

باشندگان مناطق گوناگون در کابل از تزیین چهارراه‌ها شادمان هستند و از شهرداری کابل می‌خواهند که در زمینه آبادی و زیبایی پاییتخت بیشتر تلاش کند.

بابی امیری، باشنده کابل، می‌گوید: «از شاروال صاحب می‌خواهم، خواهش می‌کنم دوستانه مثل هم‌شهری شان که دیگر چهارراهی‌ها را هم سرک‌ها را هرچه که می‌کند وطن را آباد کند.»

محمد صابر، باشنده کابل، می‌گوید: «باید وطن ما سرسبز شود آبادش کند.»

بربنیاد آمارهای شهرداری کابل، کار روی ساخت دوازده چهارراه دیگر با نماهای گوناگون جریان دارد و به زودی کار برخی از این چهارراه‌ها به پایان خواهد رسید.

هزینه ۱ میلیون افغانی برای ساخت نمای کره زمین در چهارراه باغ زنانه

این نما که هشت متر درازی و پهنا دارد و در هر دقیقه دوازده بار می‌چرخد، امروز (سه‌شنبه) به گونه رسمی افتتاح یافت.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل بیش از یک میلیون افغانی در ساخت نمای کره زمین در چهارراه باغ زنانه هزینه کرده است.

مسوولان در شهرداری کابل می‌گویند که هزینه این پروژه از عواید شهرداری پرداخته شده است.

این نما که هشت متر درازی و پهنا دارد و در هر ساعت دوازده بار می‌چرخد، امروز (سه‌شنبه) به گونه رسمی افتتاح یافت.

خالد سجستانی، معین خدمات شهری شهرداری کابل، در این باره گفت: «‌بودجه عمومی شهرداری کابل به مصرف پیش از یک میلیون افغانی تعمیر شده است طولش هم هشت متر است قطرش هم هشت متر. در یک دقیقه دوازده بار دور خود می‌چرخد.»

باشندگان مناطق گوناگون در کابل از تزیین چهارراه‌ها شادمان هستند و از شهرداری کابل می‌خواهند که در زمینه آبادی و زیبایی پاییتخت بیشتر تلاش کند.

بابی امیری، باشنده کابل، می‌گوید: «از شاروال صاحب می‌خواهم، خواهش می‌کنم دوستانه مثل هم‌شهری شان که دیگر چهارراهی‌ها را هم سرک‌ها را هرچه که می‌کند وطن را آباد کند.»

محمد صابر، باشنده کابل، می‌گوید: «باید وطن ما سرسبز شود آبادش کند.»

بربنیاد آمارهای شهرداری کابل، کار روی ساخت دوازده چهارراه دیگر با نماهای گوناگون جریان دارد و به زودی کار برخی از این چهارراه‌ها به پایان خواهد رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره