Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت سرپرست داده نشد

کمیته‌ی صدور اعتبارنامه ملل متحد کرسی افغانستان در این سازمان را به حکومت سرپرست واگذار نکرد. سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که بربنیاد این تصمیم، نمایندگان برحال کشورهای افغانستان، میانمار و لیبیا به کار خود در این سازمان ادامه خواهند داد.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل در این باره چنین می‌گوید: «کمیته اعتباردهی سازمان ملل متحد باز هم در مورد پذیرش اعتبارنامه نماینده طالبان در سازمان ملل متحد تصمیم نگرفت و در مجموع تصمیم خود را در مورد اعتبارنامه‌های نمایندگان کشورهای میانمار، افغانستان و لیبیا به تعویق انداخت.»

در همین حال، دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر می‌گوید که حکومت سرپرست تمامی شرط‌ها برای به دست آوردن کُرسی افغانستان در سازمان ملل را برآورده کرده است و این کرسی باید به حکومت سرپرست سپرده شود.

محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گفت: «امارت اسلامی باید به رسمیت شناخته شود و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به نظام کنونی افغانستان سپرده شود.»

از این میان، شماری از دیپلوماتان پیشین و آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه دیگری دارند.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین گفت: «نماینده در آنجا می‌تواند که از منافع کشور دفاع کند، با جهان روابط داشته باشد و در رد یا تایید فیصله‌ها سهم داشته باشد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر افغانستان می‌خواهد که چوکی خود در سازمان ملل را اختیار کند باید خود را با کشورهای اسلامی دیگر عیار کند. که معنی اش این است که باید مکاتب دختران را باز کند.»

پیش از این، امارت اسلامی سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی خود را در قطر همچون سفیر این کشور در سازمان ملل پیشنهاد کرده بود اما سازمان ملل آن را نپذیرفت.

این در حالی‌ست که تاکنون کرسی افغانستان در سازمان ملل نماینده رسمی ندارد.

کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت سرپرست داده نشد

سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که بربنیاد این تصمیم، نمایندگان برحال کشورهای افغانستان، میانمار و لیبیا به کار خود در این سازمان ادامه خواهند داد.

تصویر بندانگشتی

کمیته‌ی صدور اعتبارنامه ملل متحد کرسی افغانستان در این سازمان را به حکومت سرپرست واگذار نکرد. سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که بربنیاد این تصمیم، نمایندگان برحال کشورهای افغانستان، میانمار و لیبیا به کار خود در این سازمان ادامه خواهند داد.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل در این باره چنین می‌گوید: «کمیته اعتباردهی سازمان ملل متحد باز هم در مورد پذیرش اعتبارنامه نماینده طالبان در سازمان ملل متحد تصمیم نگرفت و در مجموع تصمیم خود را در مورد اعتبارنامه‌های نمایندگان کشورهای میانمار، افغانستان و لیبیا به تعویق انداخت.»

در همین حال، دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر می‌گوید که حکومت سرپرست تمامی شرط‌ها برای به دست آوردن کُرسی افغانستان در سازمان ملل را برآورده کرده است و این کرسی باید به حکومت سرپرست سپرده شود.

محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گفت: «امارت اسلامی باید به رسمیت شناخته شود و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به نظام کنونی افغانستان سپرده شود.»

از این میان، شماری از دیپلوماتان پیشین و آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه دیگری دارند.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین گفت: «نماینده در آنجا می‌تواند که از منافع کشور دفاع کند، با جهان روابط داشته باشد و در رد یا تایید فیصله‌ها سهم داشته باشد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر افغانستان می‌خواهد که چوکی خود در سازمان ملل را اختیار کند باید خود را با کشورهای اسلامی دیگر عیار کند. که معنی اش این است که باید مکاتب دختران را باز کند.»

پیش از این، امارت اسلامی سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی خود را در قطر همچون سفیر این کشور در سازمان ملل پیشنهاد کرده بود اما سازمان ملل آن را نپذیرفت.

این در حالی‌ست که تاکنون کرسی افغانستان در سازمان ملل نماینده رسمی ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره