Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست وزارت مهاجرین از جهان برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغانستان

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در نشست راهبردی "هماهنگی میان مرکز و ولایت‌ها‌" از تمامی کشورهای جهان می‌خواهد که از زندانی ساختن مهاجران افغانستان دست بکشند.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست این وزارت می‌گوید که کشور‌های جهان مهاجران افغانستان را به گونه اجباری نباید اخراج کنند.

این مقام امارت اسلامی بر رعایت حقوق مهاجران افغانستان تاکید کرده است.

آقای حقانی در این نشست گفت: «این توقع دارم و از آنان می‌خواهم که با این برادران رفتار خوب کنند و آن مردم را آزاد سازند.»

همزمان با این، شماری از مهاجران افغانستان می‌گویند که با چالش‌های زیادی در ایران، پاکستان و ترکیه روبه‌رو استند.

ظاهر چراغ، مهاجر افغان، گفت: «از حاکمان افغانستان می‌خواهم که در کشورهای که مهاجرین افغان ما در وضعیت بد قرار دارند، از طریق راه‌های دیپلماتیک، این مشکلات را حل کنند.»

احمد فیصل نظامی، یک مهاجر دیگر افعان، گفت: «در پاکستان، ایران و ترکیه هموطنان ما با مشکلات زیاد روبه‌رو اند. آنان به علت نداشتن اسناد قانونی، آزار و اذیت می‌شوند و دوباره به افغانستان فرستاده می‌شوند.»

بیشترین مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان بسر می‌برند.

سفارت افغانستان در پاکستان گفته است که یک هزار و پنج صد مهاجر افغانستان در زندان‌های پاکستان زندانی استند که در میان زندانیان کودکان و زنان نیز شامل اند.

خواست وزارت مهاجرین از جهان برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغانستان

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست این وزارت می‌گوید که کشور‌های جهان مهاجران افغانستان را به گونه اجباری نباید اخراج کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در نشست راهبردی "هماهنگی میان مرکز و ولایت‌ها‌" از تمامی کشورهای جهان می‌خواهد که از زندانی ساختن مهاجران افغانستان دست بکشند.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست این وزارت می‌گوید که کشور‌های جهان مهاجران افغانستان را به گونه اجباری نباید اخراج کنند.

این مقام امارت اسلامی بر رعایت حقوق مهاجران افغانستان تاکید کرده است.

آقای حقانی در این نشست گفت: «این توقع دارم و از آنان می‌خواهم که با این برادران رفتار خوب کنند و آن مردم را آزاد سازند.»

همزمان با این، شماری از مهاجران افغانستان می‌گویند که با چالش‌های زیادی در ایران، پاکستان و ترکیه روبه‌رو استند.

ظاهر چراغ، مهاجر افغان، گفت: «از حاکمان افغانستان می‌خواهم که در کشورهای که مهاجرین افغان ما در وضعیت بد قرار دارند، از طریق راه‌های دیپلماتیک، این مشکلات را حل کنند.»

احمد فیصل نظامی، یک مهاجر دیگر افعان، گفت: «در پاکستان، ایران و ترکیه هموطنان ما با مشکلات زیاد روبه‌رو اند. آنان به علت نداشتن اسناد قانونی، آزار و اذیت می‌شوند و دوباره به افغانستان فرستاده می‌شوند.»

بیشترین مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان بسر می‌برند.

سفارت افغانستان در پاکستان گفته است که یک هزار و پنج صد مهاجر افغانستان در زندان‌های پاکستان زندانی استند که در میان زندانیان کودکان و زنان نیز شامل اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره