Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سال ۲۰۲۲ سال پر چالش برای رسانه‌ها در افغانستان

در سال ۲۰۲۲ میلادی، بسیاری از رسانه‌های داخلی با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو شدند.

بربنیاد آمار‌های نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها در این سال، ده رسانه به ویژه رسانه‌های دیداری و شنیداری بسته شدند.

در جریان سال ۲۰۲۲ رادیو نرگس در ولایت ننگرهار نشراتش را متوقف ساخت و کارمندانش نتوانستند به کارهای شان ادامه دهند.

شفیق الله رحمانی مسوول پیشین رادیو نرگس در ننگرهار، گفت: «رادیو نرگس به دلیل مشکلات اقتصادی نشراتش را متوقف کرده و در حال حاضر نشرات ندارد.»

شماری از نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که در سال ۲۰۲۲ میلادی دو تلویزیون، هفت رادیو و یک خبرگزاری فعالیت‌های شان را متوقف ساخته‌اند.

توقف کار این رسانه‌ها، سبب شد تا صد‌ها خبرنگار بی‌کار شوند.

فرهاد بهروز معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «ما در جریان سال ۲۰۲۲ شاهد سقوط رسانه‌ها بودیم که با توقف نشرات رسانه‌ها متأسفانه تعدادی از همکاران رسانه‌یی ما وظیفه‌شان را از دست داده‌اند.»

در روز ۱۰ ماه قوس(۱ دسمبر) صدای امریکا و رادیو آزادی در خبرنامه‌های جداگانه گفتند که نشرات این رادیو‌ها در داخل افغانستان، از سوی امارت اسلامی متوقف شده است.

امارت اسلامی در واکنش به این خبرنامه‌ها گفت که نشرات رادیو آزادی و صدای امریکا به علت پایان قرارداد با تلویزیون ملی، قطع شده اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این موضوع مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌شود و هر دو طرف قرارداد دارند که فسخ آن سبب این شده که نشرات‌شان متوقف شود.»

بربنیاد گزارش نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها، در سال ۲۰۲۲ میلادی ۸۶ پرونده خشونت در برابر خبرنگاران نیز ثبت شده اند.

شماری از خبرنگاران می‌گویند که در سال ۲۰۲۲ میلادی، اطلاعات به گونه لازم در دست‌رس خبرنگاران قرار نگرفت.

مسیح الله، احمدی خبرنگار، گفت: «رسانه‌ها نتوانستند از منابعی که باید اطلاعات دریافت می‌کردند اطلاعات دریافت بکنند این خودش باعث بسته شدن شد.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی را برای رسیدگی به مشکلات رسانه‌ها ایجاد کرد.

انتظار می‌رفت شماری از اعضای این کمیسیون بانوان باشند، اما کرسی بانوان در این کمیسیون از میان برداشته شد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ در روز ۹ ماه قوس ( نومبر ۳۰) اعلام کرد که قانون دست‌رسی به اطلاعات برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «تصمیم بر این است که تمام مشکلات رسانه‌ها از سوی یک آدرس یعنی وزارت اطلاعات و فرهنگ حل شود.»

در حال حاضر، ۸۳ تلویزیون، ۲۱۳ رادیو، ۲۸ خبر گزاری و ۲۰ رسانه چاپی در افغانستان فعالیت دارند.

نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها گزارش داده‌اند که پس از سقوط نظام جمهوری، در افغانستان ۲۲۵ رسانه به علت مشکلات اقتصادی و شماری هم به علت محدودیت‌ها نشرات شان را متوقف ساخته اند.

سال ۲۰۲۲ سال پر چالش برای رسانه‌ها در افغانستان

شماری از خبرنگاران می‌گویند که در سال ۲۰۲۲ میلادی، اطلاعات به گونه لازم در دست‌رس خبرنگاران قرار نگرفت.

Thumbnail

در سال ۲۰۲۲ میلادی، بسیاری از رسانه‌های داخلی با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو شدند.

بربنیاد آمار‌های نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها در این سال، ده رسانه به ویژه رسانه‌های دیداری و شنیداری بسته شدند.

در جریان سال ۲۰۲۲ رادیو نرگس در ولایت ننگرهار نشراتش را متوقف ساخت و کارمندانش نتوانستند به کارهای شان ادامه دهند.

شفیق الله رحمانی مسوول پیشین رادیو نرگس در ننگرهار، گفت: «رادیو نرگس به دلیل مشکلات اقتصادی نشراتش را متوقف کرده و در حال حاضر نشرات ندارد.»

شماری از نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که در سال ۲۰۲۲ میلادی دو تلویزیون، هفت رادیو و یک خبرگزاری فعالیت‌های شان را متوقف ساخته‌اند.

توقف کار این رسانه‌ها، سبب شد تا صد‌ها خبرنگار بی‌کار شوند.

فرهاد بهروز معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «ما در جریان سال ۲۰۲۲ شاهد سقوط رسانه‌ها بودیم که با توقف نشرات رسانه‌ها متأسفانه تعدادی از همکاران رسانه‌یی ما وظیفه‌شان را از دست داده‌اند.»

در روز ۱۰ ماه قوس(۱ دسمبر) صدای امریکا و رادیو آزادی در خبرنامه‌های جداگانه گفتند که نشرات این رادیو‌ها در داخل افغانستان، از سوی امارت اسلامی متوقف شده است.

امارت اسلامی در واکنش به این خبرنامه‌ها گفت که نشرات رادیو آزادی و صدای امریکا به علت پایان قرارداد با تلویزیون ملی، قطع شده اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این موضوع مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌شود و هر دو طرف قرارداد دارند که فسخ آن سبب این شده که نشرات‌شان متوقف شود.»

بربنیاد گزارش نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها، در سال ۲۰۲۲ میلادی ۸۶ پرونده خشونت در برابر خبرنگاران نیز ثبت شده اند.

شماری از خبرنگاران می‌گویند که در سال ۲۰۲۲ میلادی، اطلاعات به گونه لازم در دست‌رس خبرنگاران قرار نگرفت.

مسیح الله، احمدی خبرنگار، گفت: «رسانه‌ها نتوانستند از منابعی که باید اطلاعات دریافت می‌کردند اطلاعات دریافت بکنند این خودش باعث بسته شدن شد.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی را برای رسیدگی به مشکلات رسانه‌ها ایجاد کرد.

انتظار می‌رفت شماری از اعضای این کمیسیون بانوان باشند، اما کرسی بانوان در این کمیسیون از میان برداشته شد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ در روز ۹ ماه قوس ( نومبر ۳۰) اعلام کرد که قانون دست‌رسی به اطلاعات برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «تصمیم بر این است که تمام مشکلات رسانه‌ها از سوی یک آدرس یعنی وزارت اطلاعات و فرهنگ حل شود.»

در حال حاضر، ۸۳ تلویزیون، ۲۱۳ رادیو، ۲۸ خبر گزاری و ۲۰ رسانه چاپی در افغانستان فعالیت دارند.

نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها گزارش داده‌اند که پس از سقوط نظام جمهوری، در افغانستان ۲۲۵ رسانه به علت مشکلات اقتصادی و شماری هم به علت محدودیت‌ها نشرات شان را متوقف ساخته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره