Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنامه‌های تیتسو ناکامورا و اثرهایش بر زنده‌گی مردم

وزارت اقتصاد می‌گوید که طرح‌ها و پروژه‌های تیتسو ناکامورا در ولایت ننگرهار و کنر بر توسعه کشتزارها و بهبود اوضاع اقتصادی مردم اثر گذار بوده‌اند.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که ادامه و عملی سازی چنین پروژه‌ها در سطح کشور می‌تواند در رشد بخش کشاورزی، مدیریت آب و اشتغال‌زایی در سطح کشور اثر گذار باشند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «تکمیل و تداوم این پروژه‌ها زمینه اشتغال را در سکتور زراعت فراهم می‌نماید و می‌تواند همچون پروژه‌ها به هدف توسعه سیستم آبیاری سایر ولایات کشور نیز عملی گردد.»

شماری از باشنده‌گان ننگرهار می‌گویند که برنامه‌هایی که از سوی ناکامورا در این ولایت طرح ریزی و به بهره برداری رسیده‌اند، زمینه را برای توسعه کشاورزی در این ولایت فراهم کرده‌اند و آنان از برنامه‌های تیتسو ناکامورا به نیکی یاد می‌کنند.

سید احمد میاخیل، باشنده ننگرهار، گفت: «تیتسو ناکامورا کسی بود که به مشکلات دهاقین رسیده‌گی کرده بود بند را ساخت که ضرورت آن نیست که دهقان سربند بسازد.»

عطاءالله صافی، یکی دیگر از باشندگان ننگرهار، می‌گوید: «یک پروزه بزرگ ساخت که کانال که ۲۷ متر طول دارد و تقریبا به هزارها جریب زمین که است آبیاری می‌شود و از آب مستفید شدند.»

به تازگی معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در سفرش به ولایت کنر، از کانال‎‌‌های ساخته شده از سویتیتسو ناکامورا در دریای کنر دیدار کرده است.

ملا عبدالغنی برادر از مسوولان محلی ولایت کنر خواسته است که در راستای ارایه خدمات عامه تلاش کنند.

تیتسو ناکامورا مشهور به کاکا مراد در پهلوی خدمات عامه در شرق کشور، یازده سربند و آبرو را برای مهار آب دریای کنر ساخته بود تا از این آب برای سرسبزی و کشاورزی در ولایت ننگرهار کار گرفته شود.

برنامه‌های تیتسو ناکامورا و اثرهایش بر زنده‌گی مردم

به تازگی معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در سفرش به ولایت کنر، از کانال‎های ساخته شده از سوی ناکامورا در دریای کنر دیدار کرده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد می‌گوید که طرح‌ها و پروژه‌های تیتسو ناکامورا در ولایت ننگرهار و کنر بر توسعه کشتزارها و بهبود اوضاع اقتصادی مردم اثر گذار بوده‌اند.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که ادامه و عملی سازی چنین پروژه‌ها در سطح کشور می‌تواند در رشد بخش کشاورزی، مدیریت آب و اشتغال‌زایی در سطح کشور اثر گذار باشند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «تکمیل و تداوم این پروژه‌ها زمینه اشتغال را در سکتور زراعت فراهم می‌نماید و می‌تواند همچون پروژه‌ها به هدف توسعه سیستم آبیاری سایر ولایات کشور نیز عملی گردد.»

شماری از باشنده‌گان ننگرهار می‌گویند که برنامه‌هایی که از سوی ناکامورا در این ولایت طرح ریزی و به بهره برداری رسیده‌اند، زمینه را برای توسعه کشاورزی در این ولایت فراهم کرده‌اند و آنان از برنامه‌های تیتسو ناکامورا به نیکی یاد می‌کنند.

سید احمد میاخیل، باشنده ننگرهار، گفت: «تیتسو ناکامورا کسی بود که به مشکلات دهاقین رسیده‌گی کرده بود بند را ساخت که ضرورت آن نیست که دهقان سربند بسازد.»

عطاءالله صافی، یکی دیگر از باشندگان ننگرهار، می‌گوید: «یک پروزه بزرگ ساخت که کانال که ۲۷ متر طول دارد و تقریبا به هزارها جریب زمین که است آبیاری می‌شود و از آب مستفید شدند.»

به تازگی معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در سفرش به ولایت کنر، از کانال‎‌‌های ساخته شده از سویتیتسو ناکامورا در دریای کنر دیدار کرده است.

ملا عبدالغنی برادر از مسوولان محلی ولایت کنر خواسته است که در راستای ارایه خدمات عامه تلاش کنند.

تیتسو ناکامورا مشهور به کاکا مراد در پهلوی خدمات عامه در شرق کشور، یازده سربند و آبرو را برای مهار آب دریای کنر ساخته بود تا از این آب برای سرسبزی و کشاورزی در ولایت ننگرهار کار گرفته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره