Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید حسین امیر عبداللهیان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، می‌گوید که راه حل مشکلات افغانستان، ایجاد حکومت فراگیر با حضور تمامی اقوام در این کشور است.

این مقام ارشد ایرانی در دیدار با گروه‌های سیاسی و دینی لبنان گفته است که تهران برای کاهش مشکلات‌اش، با حکومت سرپرست افغانستان روابط برقرار کرده است.

امیر عبداللهیان گفته است: «ما هیات حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نشناخته‌ایم؛ اما در برخی از مسایل مختلف برای کاهش مشکلات این کشور با آن‌ها ارتباط و گفت‌وگو داریم. راه حل افغانستان، تشکیل دولت فراگیر در این کشور با مشارکت همه اقوام این کشور است.»

ازسویی‌‌هم، امارت اسلامی می‌گوید که با تمامی کشورهای همسایه روابط نیک می‌خواهد و نباید این کشورها در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مسایل داخلی کشور مربوط مردم افغانستان است و کشورهای جهان و منطقه باید مسوولیت‌های خود در عرصه برقرار ساختن روابط میان افغانستان و جهان ایفا نماید.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که افغانستان با سیاست متوازن و بی‌طرف می‌تواند از انزوا سیاسی، اقتصادی و جهانی بیرون شود.

عاطف مختار، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت: «میان امارت اسلامی افغانستان و ملت باید فاصله ایجاد نشود افغانستان با سیاست متوازن و بی‌طرف می‌تواند از انزوا سیاسی و اقتصادی کنونی بیرون شود.»

سید بلال احمد فاطمی، یک آگاه دیگر، می‌گوید: «افغانستان نیاز به یک حکومت همه‌شول و فراگیر دارد و این زمان ممکن است که امارت اسلامی از حالت حکومت نگران عبوری براید.»

تا کنون حکومت سرپرست افغانستان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است اما  شماری کشورها به شمول روسیه، ایران، پاکستان، ترکیه و برخی کشورها دیگر با امارت اسلامی روابط دیپلوماتیک دارند.

تاکید حسین امیر عبداللهیان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

از سویی‌‌هم، امارت اسلامی می‌گوید که با تمامی کشورهای همسایه روابط نیک می‌خواهد و نباید این کشورها در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.

تصویر بندانگشتی

حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، می‌گوید که راه حل مشکلات افغانستان، ایجاد حکومت فراگیر با حضور تمامی اقوام در این کشور است.

این مقام ارشد ایرانی در دیدار با گروه‌های سیاسی و دینی لبنان گفته است که تهران برای کاهش مشکلات‌اش، با حکومت سرپرست افغانستان روابط برقرار کرده است.

امیر عبداللهیان گفته است: «ما هیات حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نشناخته‌ایم؛ اما در برخی از مسایل مختلف برای کاهش مشکلات این کشور با آن‌ها ارتباط و گفت‌وگو داریم. راه حل افغانستان، تشکیل دولت فراگیر در این کشور با مشارکت همه اقوام این کشور است.»

ازسویی‌‌هم، امارت اسلامی می‌گوید که با تمامی کشورهای همسایه روابط نیک می‌خواهد و نباید این کشورها در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مسایل داخلی کشور مربوط مردم افغانستان است و کشورهای جهان و منطقه باید مسوولیت‌های خود در عرصه برقرار ساختن روابط میان افغانستان و جهان ایفا نماید.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که افغانستان با سیاست متوازن و بی‌طرف می‌تواند از انزوا سیاسی، اقتصادی و جهانی بیرون شود.

عاطف مختار، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت: «میان امارت اسلامی افغانستان و ملت باید فاصله ایجاد نشود افغانستان با سیاست متوازن و بی‌طرف می‌تواند از انزوا سیاسی و اقتصادی کنونی بیرون شود.»

سید بلال احمد فاطمی، یک آگاه دیگر، می‌گوید: «افغانستان نیاز به یک حکومت همه‌شول و فراگیر دارد و این زمان ممکن است که امارت اسلامی از حالت حکومت نگران عبوری براید.»

تا کنون حکومت سرپرست افغانستان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است اما  شماری کشورها به شمول روسیه، ایران، پاکستان، ترکیه و برخی کشورها دیگر با امارت اسلامی روابط دیپلوماتیک دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره