Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حسن کاظمی قمی بار دیگر خواهان حق‌آبه ایران از دریای هلمند شد

حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل، در دیدار با امیرخان متقی بار دیگر خواهان تأمین حق‌آبه‌ کشورش از دریای هلمند شده است.

آقای قمی در این ديدار گفته است که آب افغانستان باید به گونه مدیریت شود که هم ضایع نشود و هم حق‌آبه ایران از آن تامین گردد.

حسن کاظمی قمی در آغاز هفته روان به گونه رسمی به عنوان سفیر ایران در کابل، به کار آغاز کرد. او نماینده ویژه ایران برای افغانستان نیز است.

از سوی دیگر، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به حسن کاظمی قمی اطمینان داده است که افغانستان به معاهده آب هلمند متعهد است.

ضياء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «آقای قمی گفت که با درنظرداشت اهمیت آب، باید تلاش صورت گیرد تا آب طوری مدیریت شود که ضایع نشود و حق ایران به آن برسد.»

برخی از متخصصان آب می‌گویند که افغانستان در هر سال بیش‌تر از حق تعیین شده، به ایران حق‌آبه می‌پردازد.

نظيم سمون، متخصص آب، به طلوع‌نیوز گفت: «هر سال بر اساس همان حق‌آبه برای شان آب داده می‌شود حتی در سال‌های گذشته آب بیش‌تری نسبت قراداد به آنها رسیده است.»

نجيب سدید، متخصص آب، می‌گوید: «نیاز است تا کمیسارای آب هلمند دوباره به کار خود آغاز کند و سال آبی تشخیص داده شود.»

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که رییس‌جمهور ایران از وزیر خارجه و نماینده ویژه خود خواسته تا حق‌آبه ایران از دریای هلمند افغانستان را پیگیری و آب مورد نیاز باشندگان سیستان و بلوچستان را تأمین کنند.

معاهده آب هلمند میان افغانستان و ایران در سال ۱۳۵۱میان موسی شفیق و امیرعباس هویدا به امضا رسید که بربنیاد این قرارداد، افغانستان در سال عادی آبی در هر ثانیه باید ۲۶ مترمکعب آب به ایران بدهد.

حسن کاظمی قمی بار دیگر خواهان حق‌آبه ایران از دریای هلمند شد

از سوی دیگر، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به حسن کاظمی قمی اطمینان داده است که افغانستان به معاهده آب هلمند متعهد است.

تصویر بندانگشتی

حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل، در دیدار با امیرخان متقی بار دیگر خواهان تأمین حق‌آبه‌ کشورش از دریای هلمند شده است.

آقای قمی در این ديدار گفته است که آب افغانستان باید به گونه مدیریت شود که هم ضایع نشود و هم حق‌آبه ایران از آن تامین گردد.

حسن کاظمی قمی در آغاز هفته روان به گونه رسمی به عنوان سفیر ایران در کابل، به کار آغاز کرد. او نماینده ویژه ایران برای افغانستان نیز است.

از سوی دیگر، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به حسن کاظمی قمی اطمینان داده است که افغانستان به معاهده آب هلمند متعهد است.

ضياء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «آقای قمی گفت که با درنظرداشت اهمیت آب، باید تلاش صورت گیرد تا آب طوری مدیریت شود که ضایع نشود و حق ایران به آن برسد.»

برخی از متخصصان آب می‌گویند که افغانستان در هر سال بیش‌تر از حق تعیین شده، به ایران حق‌آبه می‌پردازد.

نظيم سمون، متخصص آب، به طلوع‌نیوز گفت: «هر سال بر اساس همان حق‌آبه برای شان آب داده می‌شود حتی در سال‌های گذشته آب بیش‌تری نسبت قراداد به آنها رسیده است.»

نجيب سدید، متخصص آب، می‌گوید: «نیاز است تا کمیسارای آب هلمند دوباره به کار خود آغاز کند و سال آبی تشخیص داده شود.»

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که رییس‌جمهور ایران از وزیر خارجه و نماینده ویژه خود خواسته تا حق‌آبه ایران از دریای هلمند افغانستان را پیگیری و آب مورد نیاز باشندگان سیستان و بلوچستان را تأمین کنند.

معاهده آب هلمند میان افغانستان و ایران در سال ۱۳۵۱میان موسی شفیق و امیرعباس هویدا به امضا رسید که بربنیاد این قرارداد، افغانستان در سال عادی آبی در هر ثانیه باید ۲۶ مترمکعب آب به ایران بدهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره