Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش خدمات پستی و درآمد آن در کشور

مسوولان شرکت دولتی افغان پست می‌گویند که خدمات پستی این شرکت افزایش یافته است.

رییس توسعه و تجارت این شرکت می‌افزاید که در حال حاضر خدمات پستی افغانستان در بیش از یک‌صد کشور جهان جریان دارد و درآمد‌ها از این رهگذر افزایش یافته‌اند.

ذبیح الله عمر، رییس توسعه و تجارت شرکت دولتی افغان پست، گفت: «در‌جریان این سال تقریبا ۸۰، ۹۰ تا صد میلیون نزدیک عایدات داشتیم و از زمانی که امارت آمده نزدیک ‌دوصد میلیون عایدات داشتیم بدون مصرف ما.»

همزمان با این، شماری از باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که خدمات بخش وزارت خانه‌های افغان پست را توسعه دهد.

مصطفی، باشنده کابل، گفت: «دفتر به دفتر می‌گشتم تا اسنادهایم طی مراحل کرد و تا که توانستم شهادت نامه خود تاپه و مهر وزارت خارجه کنم.»

یسرا، باشنده دیگر کابل، گفت:‌ «ما در وقت بسیار پدرم سرگردان می‌شد بخاطریکه تا نمرات سه ساله ما را بگیرد امروز بسیار فراهم‌ها ایجاد شده که ما بسیار به آسانی بدون جنجال و بی‌سختی می‌توانیم نمرات خود ما را بگیریم.»

بربنیاد گفته‌های مسوولان شرکت دولتی افغان پست، خدمات مخابراتی نیز به این شرکت واگذار شده است.

افزایش خدمات پستی و درآمد آن در کشور

همزمان با این، شماری از باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که خدمات بخش وزارت خانه‌های افغان پست را توسعه دهد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شرکت دولتی افغان پست می‌گویند که خدمات پستی این شرکت افزایش یافته است.

رییس توسعه و تجارت این شرکت می‌افزاید که در حال حاضر خدمات پستی افغانستان در بیش از یک‌صد کشور جهان جریان دارد و درآمد‌ها از این رهگذر افزایش یافته‌اند.

ذبیح الله عمر، رییس توسعه و تجارت شرکت دولتی افغان پست، گفت: «در‌جریان این سال تقریبا ۸۰، ۹۰ تا صد میلیون نزدیک عایدات داشتیم و از زمانی که امارت آمده نزدیک ‌دوصد میلیون عایدات داشتیم بدون مصرف ما.»

همزمان با این، شماری از باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که خدمات بخش وزارت خانه‌های افغان پست را توسعه دهد.

مصطفی، باشنده کابل، گفت: «دفتر به دفتر می‌گشتم تا اسنادهایم طی مراحل کرد و تا که توانستم شهادت نامه خود تاپه و مهر وزارت خارجه کنم.»

یسرا، باشنده دیگر کابل، گفت:‌ «ما در وقت بسیار پدرم سرگردان می‌شد بخاطریکه تا نمرات سه ساله ما را بگیرد امروز بسیار فراهم‌ها ایجاد شده که ما بسیار به آسانی بدون جنجال و بی‌سختی می‌توانیم نمرات خود ما را بگیریم.»

بربنیاد گفته‌های مسوولان شرکت دولتی افغان پست، خدمات مخابراتی نیز به این شرکت واگذار شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره