Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش مرکز ترک اعتیاد ۵هزار بستر در کابل

یک شفاخانه ۵هزار بستر زیر نام "آغوش " برای درمان معتادان مواد مخدر امروز (چهارشنبه) در کابل گشایش یافت.

برخی از مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی در مراسم گشایش این شفاخانه حضور داشتند.

امیرخان متقی، سرپرست‌ وزارت خارجه امارت اسلامی، می‌گوید که فساد و مواد مخدر میراث حکومت پیشین است و امارت اسلامی تلاش هایش را برای ریشه‌کن کردن این پدیده بیش‌تر کرده است.

آقای متقی گفت: «کشت کوکنار به صفر کاهش یافت برای علاج معتادین این گونه برنامه‌های بزرگ گرفته می‌شود میلیاردها افغانی بودجه به آن اختصاص داده می‌شود این یک اقدام تاریخی و قابل افتخار است.»

در این مراسم، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله می‌گوید که رهبر امارت اسلامی فرمان داده است تا زمینه درمان تمامی معتادان مواد مخدر در کشور فراهم شود.

سرپرست وزارت امور داخله گفت: «در تطبیق این مورد تاخیر نکنید، اقدام فور‌ی کنید.»

از سویی‌هم، مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا از جهان می‌خواهد تا حکومت سرپرست را در امر مبارزه با مواد مخدر، همکاری کند.

آقای حنفی گفت: «بر اثر موجودیت اشغال‌گران و با واسطه‌ی ترویج مواد مخدر در افغانستان امروز جامعه ما متحمل این رنج الم است.»

مسوولان در ‌وزارت داخله، همکاری نهادهای داخلی و خارجی را در محو مواد مخدر مهم می‌دانند.

مولوی عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، گفت: «برای تعلیم و آموزش معتادین و در مصارف تداوی آنان همکاری کنند تا هنوز هیچ کسی با ما همکاری نقدی نکرده است.»

گفته می‌شود که بین سه تا پنج میلیون تن در کشور به مواد مخدر معتاد اند و حکومت تاکنون ۴۵۰۰ تن را در پیوند به قاچاق مخدر بازداشت کرده است.

گشایش مرکز ترک اعتیاد ۵هزار بستر در کابل

در این مراسم، سراج الدین حقانی می‌گوید که رهبر امارت اسلامی فرمان داده است تا زمینه درمان تمامی معتادان مواد مخدر در کشور فراهم شود.

تصویر بندانگشتی

یک شفاخانه ۵هزار بستر زیر نام "آغوش " برای درمان معتادان مواد مخدر امروز (چهارشنبه) در کابل گشایش یافت.

برخی از مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی در مراسم گشایش این شفاخانه حضور داشتند.

امیرخان متقی، سرپرست‌ وزارت خارجه امارت اسلامی، می‌گوید که فساد و مواد مخدر میراث حکومت پیشین است و امارت اسلامی تلاش هایش را برای ریشه‌کن کردن این پدیده بیش‌تر کرده است.

آقای متقی گفت: «کشت کوکنار به صفر کاهش یافت برای علاج معتادین این گونه برنامه‌های بزرگ گرفته می‌شود میلیاردها افغانی بودجه به آن اختصاص داده می‌شود این یک اقدام تاریخی و قابل افتخار است.»

در این مراسم، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله می‌گوید که رهبر امارت اسلامی فرمان داده است تا زمینه درمان تمامی معتادان مواد مخدر در کشور فراهم شود.

سرپرست وزارت امور داخله گفت: «در تطبیق این مورد تاخیر نکنید، اقدام فور‌ی کنید.»

از سویی‌هم، مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا از جهان می‌خواهد تا حکومت سرپرست را در امر مبارزه با مواد مخدر، همکاری کند.

آقای حنفی گفت: «بر اثر موجودیت اشغال‌گران و با واسطه‌ی ترویج مواد مخدر در افغانستان امروز جامعه ما متحمل این رنج الم است.»

مسوولان در ‌وزارت داخله، همکاری نهادهای داخلی و خارجی را در محو مواد مخدر مهم می‌دانند.

مولوی عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، گفت: «برای تعلیم و آموزش معتادین و در مصارف تداوی آنان همکاری کنند تا هنوز هیچ کسی با ما همکاری نقدی نکرده است.»

گفته می‌شود که بین سه تا پنج میلیون تن در کشور به مواد مخدر معتاد اند و حکومت تاکنون ۴۵۰۰ تن را در پیوند به قاچاق مخدر بازداشت کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره