Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان در مراسم توزیع یونیفورم؛ بیش از ۱۲هزار تن زندانی استند

اداره تنظیم امور زندان‌ها آمار می‌دهد که بیش از دوازده هزار تن در تمامی زندان‌های کشور، زندانی هستند.

آنان به جرم‌های گوناگون بازداشت و در زندان بسر می‌برند.

مسوولان این اداره که در مراسم معرفی یونیفورم جدید پرسونل نظامی شرکت کرده بودند، می‌گویند که تنها در زندان پلچرخی ۲۵۰۰ زندانی بسر می‌برند.

این اداره برای نزدیک به هفت هزار زندانبان یونیفورم جدید توزیع کرده است.

حبیب الله بدر، معین نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها، گفت: «برای زندانیان افزون بر کارهای صنعتی زمینه آموزش حرفه را نیز مهیا کرده‌ایم و به این منظور مکتب و مدرسه ساخته شده است و هم اکنون آموزش ادامه دارد.»

محمد یوسف مستری، رییس عمومی اداره تنظیم امور زندان‌ها، گفت: «در تمام زندان‌ها هیچ جای برای شکنجه نیست و موردی را ‍نمی‌یابید که زندانیان شکنجه شده باشند.»

از سویی‌هم، در این مراسم سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان از مسوولان اداره تنظیم امور زندان‌ها می‌خواهد که با زندانیان برخورد خوب داشته باشند و در زمینه آموزش آنان توجه کند.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «با زندانیان برخورد خوب کنید آنان را تربیت کنید برای زندانیان عقیده اسلامی و مسایل دینی را نشان دهید.»

محمد ذکریا، محافظ زندان پل چرخی، گفت: «این بار برای ما یونیفورم توزیع شد و به این ترتیب میان مردم عام و نظامیان فرق خواهد شد.»

برات بلال، محافظ زندان پل چرخی، گفت: «برای ما یونیفورم خوبی انتخاب شده است و از این یونیفورم استفاده خوب خواهیم کرد.»

اداره تنظیم امور زندان‌ها آمار می‌دهد که شصت تن را به اتهام انتقال مواد مخدر به داخل زندان‌ها بازداشت و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کرده‌اند.

مسوولان در مراسم توزیع یونیفورم؛ بیش از ۱۲هزار تن زندانی استند

سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان در این مراسم از مسوولان اداره تنظیم امور زندان‌ها می‌خواهد که با زندانیان برخورد خوب داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

اداره تنظیم امور زندان‌ها آمار می‌دهد که بیش از دوازده هزار تن در تمامی زندان‌های کشور، زندانی هستند.

آنان به جرم‌های گوناگون بازداشت و در زندان بسر می‌برند.

مسوولان این اداره که در مراسم معرفی یونیفورم جدید پرسونل نظامی شرکت کرده بودند، می‌گویند که تنها در زندان پلچرخی ۲۵۰۰ زندانی بسر می‌برند.

این اداره برای نزدیک به هفت هزار زندانبان یونیفورم جدید توزیع کرده است.

حبیب الله بدر، معین نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها، گفت: «برای زندانیان افزون بر کارهای صنعتی زمینه آموزش حرفه را نیز مهیا کرده‌ایم و به این منظور مکتب و مدرسه ساخته شده است و هم اکنون آموزش ادامه دارد.»

محمد یوسف مستری، رییس عمومی اداره تنظیم امور زندان‌ها، گفت: «در تمام زندان‌ها هیچ جای برای شکنجه نیست و موردی را ‍نمی‌یابید که زندانیان شکنجه شده باشند.»

از سویی‌هم، در این مراسم سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان از مسوولان اداره تنظیم امور زندان‌ها می‌خواهد که با زندانیان برخورد خوب داشته باشند و در زمینه آموزش آنان توجه کند.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «با زندانیان برخورد خوب کنید آنان را تربیت کنید برای زندانیان عقیده اسلامی و مسایل دینی را نشان دهید.»

محمد ذکریا، محافظ زندان پل چرخی، گفت: «این بار برای ما یونیفورم توزیع شد و به این ترتیب میان مردم عام و نظامیان فرق خواهد شد.»

برات بلال، محافظ زندان پل چرخی، گفت: «برای ما یونیفورم خوبی انتخاب شده است و از این یونیفورم استفاده خوب خواهیم کرد.»

اداره تنظیم امور زندان‌ها آمار می‌دهد که شصت تن را به اتهام انتقال مواد مخدر به داخل زندان‌ها بازداشت و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره