Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیدواری معین وزارت خارجه از فراهم شدن زمینه کار و آموزش بانوان

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه می‌گوید که در چارچوب اسلام، زمینه کار و آموزش برای شهروندان کشور به ویژه برای بانوان فراهم خواهد شد.

این مقام امارت اسلامی از فعالیت‌ نهادهای مددرسان در کشور استقبال می‌کند.

آقای ستانکزی در این باره چنین گفت: «فعلن حکومت حکومت امارت اسلامی است ان‌ شاءالله ما می‌خواهیم که در چوکات اسلام به تمام خواهران و برادران که در داخل کشور استند افغان‌ها استند برای از آنها تمامی مسایل کار و حتا تعلیم و تربیه در چوکات اسلام مطابق عنعنات افغانی و شریعن ان شاءالله این را برای شان آماده بسازیم در این راه کار روان است ما امیدوار استیم به زودترین فرصت جور شود.»

گیتی کارمند پیشین یکی از نهادهای غیر حکومتی، پس از فرمان وزارت اقتصاد در باره تعلیق کار بانوان در کشور، کارش را از دست داده است. او می‌گوید که نگران آینده‌اش است و از امارت اسلامی می‌خواهد که به بانوان اجازه کار دهد.

گیتی در این باره گفت: «بعضی از دختر خانم‌های استند که پدر ندارند سرپرست ندارند برادر کلان ندارند ضرور و مکلف است آنان کار کنند تا مصرف خانواده‌های بدهند.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که بیش از ۲۶۰ نهاد در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و بشری در افغانستان فعالیت دارند و این وزارت می‌کوشد تا سهولت‌های بیشتری را برای آنان فراهم بسازد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «امارت اسلامی تسهیلات مختلف برای تدوام فعالیت نهادها فراهم ساخته بحث‌های امنیتی و دستورالعمل‌های که تسهیلات رفت و آمد به آنان فراهم می‌سازد از طرف ما مورد توجه قرار گرفته است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای کاهش فقر در کشور به ادامه کمک‌های جامعه جهانی نیاز است و فعالیت‌های بانوان در نهادهای مددرسان در رشد اقتصاد خانواده‌ها اثرگذار است.

میر شکیب، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «منع کار زنان سبب می‌شود که میزان تولید ناخالص داخلی افغانستان پایین بیاید روی رفاه خانواده‌ها تاثیرگذار است.»

پس از فرمان وزارت اقتصاد در باره تعلیق کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی، شماری از نهادهای مددرسان فعالیت‌های شان را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده اند.

امیدواری معین وزارت خارجه از فراهم شدن زمینه کار و آموزش بانوان

پس از فرمان وزارت اقتصاد در باره تعلیق کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی، شماری از نهادهای مددرسان فعالیت‌های شان را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده اند.

تصویر بندانگشتی

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه می‌گوید که در چارچوب اسلام، زمینه کار و آموزش برای شهروندان کشور به ویژه برای بانوان فراهم خواهد شد.

این مقام امارت اسلامی از فعالیت‌ نهادهای مددرسان در کشور استقبال می‌کند.

آقای ستانکزی در این باره چنین گفت: «فعلن حکومت حکومت امارت اسلامی است ان‌ شاءالله ما می‌خواهیم که در چوکات اسلام به تمام خواهران و برادران که در داخل کشور استند افغان‌ها استند برای از آنها تمامی مسایل کار و حتا تعلیم و تربیه در چوکات اسلام مطابق عنعنات افغانی و شریعن ان شاءالله این را برای شان آماده بسازیم در این راه کار روان است ما امیدوار استیم به زودترین فرصت جور شود.»

گیتی کارمند پیشین یکی از نهادهای غیر حکومتی، پس از فرمان وزارت اقتصاد در باره تعلیق کار بانوان در کشور، کارش را از دست داده است. او می‌گوید که نگران آینده‌اش است و از امارت اسلامی می‌خواهد که به بانوان اجازه کار دهد.

گیتی در این باره گفت: «بعضی از دختر خانم‌های استند که پدر ندارند سرپرست ندارند برادر کلان ندارند ضرور و مکلف است آنان کار کنند تا مصرف خانواده‌های بدهند.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که بیش از ۲۶۰ نهاد در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و بشری در افغانستان فعالیت دارند و این وزارت می‌کوشد تا سهولت‌های بیشتری را برای آنان فراهم بسازد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «امارت اسلامی تسهیلات مختلف برای تدوام فعالیت نهادها فراهم ساخته بحث‌های امنیتی و دستورالعمل‌های که تسهیلات رفت و آمد به آنان فراهم می‌سازد از طرف ما مورد توجه قرار گرفته است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای کاهش فقر در کشور به ادامه کمک‌های جامعه جهانی نیاز است و فعالیت‌های بانوان در نهادهای مددرسان در رشد اقتصاد خانواده‌ها اثرگذار است.

میر شکیب، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «منع کار زنان سبب می‌شود که میزان تولید ناخالص داخلی افغانستان پایین بیاید روی رفاه خانواده‌ها تاثیرگذار است.»

پس از فرمان وزارت اقتصاد در باره تعلیق کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی، شماری از نهادهای مددرسان فعالیت‌های شان را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره